Ra mắt bộ sách Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

Bộ sách Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII do NXB Chính trị Quốc gia Sự Thật phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng xuất bản, gồm 648 trang, được chia thành 2 tập. 

Bộ sách cung cấp 10 văn kiện, tài liệu quan trọng đã được Đại hội XIII thông qua, là kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. 

Ra mắt bộ sách Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII ảnh 1

Được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, các văn kiện đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với việc tổng kết 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới…; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. 

Các văn kiện đã đưa ra những thông điệp mạnh mẽ, những quyết sách sáng suốt, đúng đắn, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tin cùng chuyên mục

Phim

Phim về tiểu tam nhưng lôi cuốn như tâm lý hình sự

Đó là chia sẻ của đạo diễn Dũng Nghệ - người đứng sau bộ phim Bí mật của luật sư sắp lên sóng. Anh cũng cho biết, đề tài trong phim không mới khi lấy câu chuyện trả thù, tiểu tam làm tâm điểm nhưng mang đến phong vị khác trong cách kể chuyện.

Sân khấu