Thí điểm đặc thù, Hà Nội đảm bảo kế hoạch đầu tư và khả năng cân đối nguồn lực

Theo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với TP Hà Nội (vừa được Chính phủ gửi Quốc hội), Hà Nội chưa cần sử dụng đến cơ chế đặc thù về tạm ứng Quỹ dự trữ tài chính.
UBND TP Hà Nội cũng dự kiến trình HĐND TP vào kỳ họp cuối năm 2022 nhiều đề án vận dụng cơ chế đặc thù
UBND TP Hà Nội cũng dự kiến trình HĐND TP vào kỳ họp cuối năm 2022 nhiều đề án vận dụng cơ chế đặc thù

Tại Nghị quyết số 115, Quốc hội cho phép Hà Nội được tạm ứng Quỹ dự trữ tài chính để triển khai thực hiện các dự án đầu tư đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, đã có quyết định phê duyệt dự án và thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách TP Hà Nội theo quy định của Luật Đầu tư công và quy định khác của pháp luật có liên quan trong trường hợp cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Tuy nhiên, ngân sách TP Hà Nội cơ bản vẫn đáp ứng được nhu cầu đầu tư phát triển (hàng năm đều chưa giải ngân hết 100% kế hoạch vốn được giao). Vì vậy, TP Hà Nội chưa sử dụng cơ chế đặc thù về tạm ứng Quỹ dự trữ tài chính nói trên. Bên cạnh đó, nhiều cơ chế đặc thù khác đã được Hà Nội sử dụng.

Thực hiện Nghị quyết 15, HĐND TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 1/2022/NQ-HĐND ngày 6-7-2022 về sửa đổi mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn TP Hà Nội, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2023; sửa đổi mức thu phí một số khoản phí và lệ phí trên địa bàn.

Riêng đề án “Thu phí phương tiện cơ giới đường bộ vào một số khu vực trên địa bàn TP có nguy cơ ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường”, theo báo cáo, UBND TP Hà Nội đã tổ chức họp và cho ý kiến lần 1 vào tháng 11-2020 và lần 2 vào tháng 10-2021, trên cơ sở đó sẽ hoàn thiện Đề án và trình HĐND TP Hà Nội vào thời điểm phù hợp.

UBND TP Hà Nội cũng dự kiến trình HĐND TP vào kỳ họp cuối năm 2022 các đề án về: phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; phí bảo vệ môi trường đối với khí thải; phí bảo vệ môi trường đối với chất thải; phí cung cấp thông tin về đo đạc bản đồ; giá dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất; giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải khu vực làng nghề và nông thôn.

Tại Nghị quyết số 115, Quốc hội cũng cho phép ngân sách TP Hà Nội được hưởng toàn bộ số thu từ sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp do UBND TP Hà Nội làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước để bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ đầu tư công của TP Hà Nội.

Nhờ đó, dự kiến nguồn thu trên trong giai đoạn 2021-2025 khoảng 18.000 tỷ đồng, trong đó: kế hoạch năm 2021 bố trí 2.000 tỷ đồng và năm 2022 bố trí 7.920 tỷ đồng cân đối cho các dự án đầu tư của TP.

Quốc hội cũng cho phép sau khi ngân sách TP Hà Nội bảo đảm đủ nguồn cải cách tiền lương và thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho cả thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định của cấp có thẩm quyền, HĐND TP Hà Nội được quyết định sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách cấp TP và cho phép ngân sách cấp dưới sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách TP.

HĐND TP Hà Nội đã dự kiến bố trí dự toán chi đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn cải cách tiền lương còn dư khoảng 8.000 tỷ đồng.

Về mức dư nợ vay của ngân sách TP Hà Nội, Nghị quyết 15 quy định không vượt quá 90% số thu ngân sách được hưởng theo phân cấp.

HĐND TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 7-12-2020 về kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025. Theo đó, hạn mức dư nợ vay được phép tối đa của TP Hà Nội năm 2021 khoảng 90.600 tỷ đồng và dư nợ vay đầu năm 2021 khoảng 6.000 tỷ đồng, bằng khoảng 6,6% so với mức dư nợ tối đa theo quy định.

Hạn mức dư nợ vay được phép tối đa của TP Hà Nội năm 2025 khoảng 115.000 tỷ đồng và dư nợ vay tại thời điểm 31-12-2025 dự kiến khoảng 53.400 tỷ đồng, bằng khoảng 46,5% so với mức dư nợ tối đa theo quy định.

Với kế hoạch đầu tư và khả năng cân đối nguồn lực của ngân sách TP Hà Nội  giai đoạn 2021-2025, hạn mức dư nợ vay nêu trên vẫn đảm bảo trong giới hạn theo quy định.

Tin cùng chuyên mục