Thiết thực đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Lớp học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ TPHCM cho hơn 800 cán bộ TP đã bế mạc hôm qua, 18-6. Chia sẻ với chúng tôi, hầu hết các ý kiến của những cán bộ tham dự lớp học đều cho rằng, việc làm rõ những mặt mạnh, mặt yếu và yêu cầu đang đặt ra để từ đó nhận thức đúng đắn và thực hiện nghị quyết của Đảng ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay.

Ông Hồ Xuân Lâm, Trưởng phòng Quản lý lao động Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM: Thống nhất giữa lời nói và việc làm bằng các kế hoạch cụ thể

Yêu cầu quan trọng hiện nay là tổ chức thực hiện nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể. Phải bằng nhiều hình thức, phương pháp, phối hợp nhiều lực lượng để truyền đạt, phổ biến nghị quyết phù hợp chức năng, tính chất và lĩnh vực hoạt động của từng loại đối tượng, làm cho các đối tượng nhận thức đúng đắn, tin tưởng và tự giác thực hiện nghị quyết của tổ chức Đảng. Ở góc độ của người làm quản lý nhà nước về lao động tại các KCX – KCN TP, trước mắt, chúng tôi sẽ thực hiện sao cho có hiệu quả những việc liên quan đến người lao động.

Trong đó sẽ đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra các DN để chỉ rõ những sai phạm, đồng thời tận tình hướng dẫn để DN thực hiện đúng các quy định của pháp luật về lao động, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động được thực thi, có như vậy mới xây dựng được mối quan hệ hài hòa giữa người sử dụng lao động và người lao động, hạn chế thấp nhất tình trạng đình công, lãn công trên địa bàn TP.

Tăng cường huấn luyện về nghiệp vụ cho đội ngũ nhân sự các DN KCX – KCN, bảo đảm lực lượng này phải nắm vững và áp dụng thực tiễn chính xác các quy định của pháp luật về lao động. Bên cạnh đó là công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

Ông Nguyễn Ngọc Cơ, Phó phòng Đoàn thể, Ban Dân vận Thành ủy: Triển khai nghị quyết sao cho thiết thực

Theo tôi, công tác tổ chức lớp học tập, quán triệt nghị quyết đã làm rất tốt, nhất là khâu tài liệu. Qua 3 ngày tham gia lớp học, tôi cho rằng các vấn đề mới đã được báo cáo viên giảng rất kỹ, từ đó hỗ trợ những cán bộ nghiên cứu như chúng tôi thấy rõ mối liên hệ với nhiệm vụ của mình.

Khi mục đích, nhiệm vụ đã được xác định, nghị quyết đã được thông qua thì việc tổ chức thực hiện nghị quyết trở nên quan trọng hàng đầu. Điều quan trọng nhất của quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết là sự thống nhất giữa lời nói với việc làm, giữa việc ra nghị quyết với việc tổ chức thực hiện nghị quyết.

Liên hệ với thực tiễn, theo tôi, một số ngành, lĩnh vực “nóng” như ngành công an, thuế, thanh tra xây dựng… cần đặc biệt quan tâm triển khai nghị quyết sao cho thiết thực, đồng thời có những chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát cán bộ, đảng viên thuộc đơn vị để kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc thực tiễn đặt ra, nhất là những phản ánh bức xúc của dân liên quan đến trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của các chiến sĩ, cán bộ, đảng viên, công chức.

Ông Võ Văn Thành, Phó ban Tuyên giáo Quận ủy quận Tân Phú: Quán triệt nghị quyết một cách thực chất, không qua loa hình thức

Qua học tập và nghiên cứu nghị quyết đã giúp cho bản thân tôi nắm được đầy đủ và sâu sắc tinh thần, nội dung của nghị quyết, đặc biệt là các vấn đề mới phù hợp với đặc điểm, bối cảnh hiện nay. Sau khi học tập, với trách nhiệm của một cơ quan tham mưu của quận ủy, chúng tôi sẽ tập trung  truyền đạt những nội dung cơ bản, những nét mới trong các Văn kiện Đại hội XI của Đảng và Văn kiện Đại hội IX của Đảng bộ TP xuống cơ sở.

Trong đó chú trọng lựa chọn báo cáo viên một cách cẩn thận, khi truyền đạt, phổ biến nghị quyết phải nắm chắc, có lý lẽ lập luận vững chắc với những tư liệu, số liệu xác thực để thuyết phục người nghe tạo được sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của các tầng lớp nhân dân.

Trong đó sẽ đẩy mạnh việc thảo luận, viết thu hoạch, liên hệ thực tiễn để quán triệt nghị quyết một cách thực chất, nghiêm túc, không qua loa hình thức. Bởi theo tôi, có lòng tin mới tự giác, có tự giác thì bản thân mỗi cán bộ, đảng viên mới hăng hái thực hiện thắng lợi nghị quyết.

Bùi Thị Ngọc Trang, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Bình Thạnh: Uốn nắn những nhận thức lệch lạc trong nội bộ

Tham dự lớp học quán triệt nghị quyết, bản thân tôi nhận thức sâu sắc hơn về tình hình đất nước. Đại hội XI của Đảng đã phát huy dân chủ, trí tuệ của toàn dân tộc, thảo luận và thông qua nhiều văn kiện quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các văn kiện đại hội là sự tổng kết sâu sắc thực tiễn của 25 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 20 năm thực hiện Cương lĩnh 1991; thể hiện sự kiên định mục tiêu, lý tưởng, con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn và khát vọng của nhân dân ta… Ở cương vị của chúng tôi, việc nhanh chóng triển khai học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng bằng nhiều hình thức thiết thực cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay.
 
Thông qua tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết để nhận thức rõ các quan điểm cơ bản, những điểm mới của các văn kiện, làm rõ nội dung các quan điểm, chủ trương, mục tiêu, giải pháp, định hướng trong mỗi văn kiện.

Từ đó, cụ thể hóa thành chương trình hành động cụ thể, phù hợp với từng đảng viên, quần chúng trong địa bàn; đồng thời nâng cao tính chiến đấu, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, kiên quyết bác bỏ những quan điểm thù địch, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến” trong nội bộ.

HỒNG HIỆP (ghi)

Các tin, bài viết khác