Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng XI

(SGGP).– Ngày 16 và 17-6, tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng cho các đảng viên thuộc Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước và Văn phòng Chính phủ.

Hội nghị đã nghe, thảo luận và giải đáp về các chuyên đề Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển); Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội XI; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng...

Việc học tập, quán triệt những quan điểm, mục tiêu, định hướng và những giải pháp trong các văn kiện đại hội nhằm góp phần đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống; giúp đảng viên nắm vững những luận điểm cơ bản, nội dung mới trong các văn kiện đại hội; trên cơ sở đó, tích cực thực hiện một cách sáng tạo trong thực tiễn công tác và đời sống, tạo sự đồng thuận với quyết tâm cao trong toàn xã hội để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Sáng 16-6, hơn 800 cán bộ TPHCM đã tham gia lớp học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ IX, do Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức. Đây là lớp thứ hai được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, dành cho chuyên viên các ban Thành ủy, UBKT Thành ủy, Văn phòng Thành ủy; cán bộ quản lý các sở, ngành, quận, huyện, đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc Thành ủy…

Chủ trì và phát biểu tại lễ khai mạc lớp học, đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP đề nghị các đại biểu nghiêm túc học tập, nghiên cứu quán triệt các văn kiện đại hội của Đảng, xem đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, nhằm tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân và sự đồng thuận trong xã hội. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2011 để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Lớp học sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 16-6 đến 18-6.

Anh Thư - Hồng Hiệp

Các tin, bài viết khác