Trao 10.000 phần quà ý nghĩa đến công nhân, người lao động gặp khó khăn do Covid-19

Trao 10.000 phần quà ý nghĩa đến công nhân, người lao động gặp khó khăn do Covid-19

Trao 10.000 phần quà ý nghĩa đến công nhân, người lao động gặp khó khăn do Covid-19 ảnh 1
Trao 10.000 phần quà ý nghĩa đến công nhân, người lao động gặp khó khăn do Covid-19 ảnh 2
Trao 10.000 phần quà ý nghĩa đến công nhân, người lao động gặp khó khăn do Covid-19 ảnh 3
Trao 10.000 phần quà ý nghĩa đến công nhân, người lao động gặp khó khăn do Covid-19 ảnh 4
Trao 10.000 phần quà ý nghĩa đến công nhân, người lao động gặp khó khăn do Covid-19 ảnh 5
Trao 10.000 phần quà ý nghĩa đến công nhân, người lao động gặp khó khăn do Covid-19 ảnh 6
Trao 10.000 phần quà ý nghĩa đến công nhân, người lao động gặp khó khăn do Covid-19 ảnh 7
Trao 10.000 phần quà ý nghĩa đến công nhân, người lao động gặp khó khăn do Covid-19 ảnh 8
Trao 10.000 phần quà ý nghĩa đến công nhân, người lao động gặp khó khăn do Covid-19 ảnh 9
Trao 10.000 phần quà ý nghĩa đến công nhân, người lao động gặp khó khăn do Covid-19 ảnh 10
Trao 10.000 phần quà ý nghĩa đến công nhân, người lao động gặp khó khăn do Covid-19 ảnh 11
Trao 10.000 phần quà ý nghĩa đến công nhân, người lao động gặp khó khăn do Covid-19 ảnh 12
Trao 10.000 phần quà ý nghĩa đến công nhân, người lao động gặp khó khăn do Covid-19 ảnh 13
Trao 10.000 phần quà ý nghĩa đến công nhân, người lao động gặp khó khăn do Covid-19 ảnh 14
Trao 10.000 phần quà ý nghĩa đến công nhân, người lao động gặp khó khăn do Covid-19 ảnh 15
Trao 10.000 phần quà ý nghĩa đến công nhân, người lao động gặp khó khăn do Covid-19 ảnh 16
Trao 10.000 phần quà ý nghĩa đến công nhân, người lao động gặp khó khăn do Covid-19 ảnh 17
Trao 10.000 phần quà ý nghĩa đến công nhân, người lao động gặp khó khăn do Covid-19 ảnh 18
Trao 10.000 phần quà ý nghĩa đến công nhân, người lao động gặp khó khăn do Covid-19 ảnh 19
Trao 10.000 phần quà ý nghĩa đến công nhân, người lao động gặp khó khăn do Covid-19 ảnh 20
Trao 10.000 phần quà ý nghĩa đến công nhân, người lao động gặp khó khăn do Covid-19 ảnh 21
Trao 10.000 phần quà ý nghĩa đến công nhân, người lao động gặp khó khăn do Covid-19 ảnh 22
Trao 10.000 phần quà ý nghĩa đến công nhân, người lao động gặp khó khăn do Covid-19 ảnh 23

ĐƯỜNG LOAN - MAI HOA - VĂN MINH; Ảnh: DŨNG PHƯƠNG; Trình bày: HỮU VI

Các tin, bài viết khác