Tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

SGGP
Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05).

Đồng chí Thân Thị Thư (ảnh), Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM

Đồng chí Thân Thị Thư (ảnh), Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM

Kết quả bước đầu cho thấy đã có nhiều chương trình, nội dung được các cấp ủy Đảng, đơn vị, tổ chức trong toàn Đảng bộ đề ra và thực hiện mang tính đột phá, làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trao đổi với PV Báo SGGP về những kết quả quan trọng này, đồng chí Thân Thị Thư (ảnh), Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, nói:

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM xác định ngay từ đầu nhiệm kỳ, đối với Đảng bộ thành phố là học tập và làm theo tình yêu thương con người, chăm lo cho nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm cho toàn Đảng bộ chuyển biến nhận thức sâu sắc về rèn luyện đạo đức lối sống, có thái độ và thực tâm là công bộc của nhân dân, tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức cao cả của Người; nghiêm túc thực hành đạo đức công vụ, nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của người đứng đầu, tích cực phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực; học tập và làm theo phong cách gần dân, sát dân, trọng dân của Người, thường xuyên đi cơ sở, tiếp xúc, lắng nghe, đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời giải quyết những bức xúc chính đáng của nhân dân, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân…

Tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

° PV: Vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được thể hiện qua những việc làm gì thưa đồng chí?

° Đồng chí THÂN THỊ THƯ: Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng nghiêm túc thực hiện các nội dung của Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư (Khóa XI) trong việc đề cao việc nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và Quy định 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trên tinh thần chỉ đạo trên, hầu hết cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương đã nhận thức rõ vai trò và thể hiện trách nhiệm nêu gương, đi đầu trong học tập và làm theo Bác từ thực hành đạo đức, sinh hoạt trong cuộc sống đến thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, định kỳ báo cáo chi bộ, cơ quan, đơn vị, tổ chức nơi công tác, sinh hoạt; từng cấp ủy chi bộ thực hiện việc theo dõi và giúp đỡ cán bộ, đảng viên thực hiện theo những nội dung đã đăng ký.|

° Để tránh tình trạng hình thức, chiếu lệ trong thực hiện việc nêu gương và tự giác học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số người đứng đầu cấp ủy và cơ quan, đơn vị, tổ chức, Ban Thường vụ Thành ủy có giải pháp gì, thưa đồng chí?
° Trong chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 của các cấp ủy và cơ quan, đơn vị, tổ chức đều đưa ra giải pháp tăng cường thực hiện trách nhiệm nêu gương bằng những công việc cụ thể; bảo đảm cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các ngành, các cấp; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; xem đây là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Đây được cho là giải pháp căn cơ, có tác động nhất định đến nhận thức, tư tưởng, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, từ đó tăng cường thực hiện trách nhiệm nêu gương từ những việc làm nhỏ nhất hàng ngày.

° Qua sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Thành ủy rút ra được bài học và những hạn chế, khuyết điểm gì?
 
° Bài học từ kết quả đạt được thời gian qua được Ban Thường vụ Thành ủy rút ra là hầu hết cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã quan tâm hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; chủ động, tích cực triển khai thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, tích cực xây dựng và thực hiện kế hoạch cá nhân; gắn việc học tập và làm theo Bác với công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị; tăng thời gian, chất lượng đi cơ sở để tiếp xúc, đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hạn chế lớn nhất được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ ra là vẫn còn một số đơn vị chậm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, tổ chức nghiên cứu, học tập chưa sâu sắc, còn hình thức; lúng túng khi xác định những nội dung đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, ngành, đơn vị, cơ quan gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị để tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả; việc xây dựng kế hoạch tập thể và cá nhân làm theo Bác ở một số tổ chức cơ sở Đảng chưa cụ thể, chưa sát với đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị và chưa thật phù hợp với từng cá nhân.

Thực hiện có hiệu quả những nội dung đột phá


° Xin đồng chí cho biết một số nét lớn trong thực hiện Chỉ thị 05 của Đảng bộ TPHCM năm 2017?
 
° Năm 2017, Ban Thường vụ Thành ủy đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05, trong đó đặc biệt gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; tổ chức Tọa đàm Nâng cao trách nhiệm thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại thành phố; tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, vận dụng tư tưởng của Người qua các tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; tập trung thực hiện có hiệu quả những nội dung đột phá nhằm tạo nhiều chuyển biến rõ rệt hơn nữa… Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ trong Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên các phương tiện truyền thông và trên Thư viện sách điện tử về Chủ tịch Hồ Chí Minh (thuviensachHoChiMinh.tphcm.gov.vn; thuviensachHoChiMinh.tphcm.org.vn). 

° Trong tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Thành ủy chú trọng nhất ở nội dung, cách làm nào, thưa đồng chí?
 
° Trong tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Thành ủy cũng đề ra nhiệm vụ cho từng cấp ủy, cơ quan tham mưu của Thành ủy để có kế hoạch triển khai thực hiện với tinh thần và quyết tâm chính trị cao nhất. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội trong hệ thống chính trị cùng đồng tâm phối hợp thực hiện. Khẩn trương xây dựng và thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức công vụ. Xác định đúng các vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, chẳng hạn: thành phố tập trung vào các vấn đề an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, chống ngập nước, an toàn thực phẩm, vấn đề kẹt xe, cải cách hành chính, an ninh trật tự, tư pháp hộ tịch…; còn đối với cấp cơ sở thì từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải căn cứ tình hình cụ thể để xác định những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung và kịp thời giải quyết, đạt hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến rõ rệt. Trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải luôn là tấm gương về tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong phong cách phục vụ nhân dân, mỗi ngày làm một việc có ích, có sức cảm hóa, giáo dục, thuyết phục và lan tỏa những giá trị nhân văn trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào cuộc sống. 

° Xin cảm ơn đồng chí
Theo đồng chí Thân Thị Thư, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, bí thư cấp ủy các cấp nghiêm túc thực hiện nêu gương cho cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo, nhất là trong việc thực hành đạo đức công vụ, rèn luyện đạo đức, lối sống, tích cực phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, kịp thời giải quyết những bức xúc chính đáng của nhân dân, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, vì nhân dân…

HOÀI NAM (thực hiện)

Các tin, bài viết khác

Xây dựng Đảng

Linh hoạt sinh hoạt trực tuyến ở các tổ chức cơ sở Đảng

Trong thời điểm TPHCM thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19, các tổ chức cơ sở Đảng đã linh hoạt vận dụng nhiều giải pháp nhằm đảm bảo nội dung, chất lượng các buổi sinh hoạt Đảng theo đúng quy định. 

Việt Nam và Thế giới

Việt Nam - Nga tăng cường hơn nữa quan hệ thương mại

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, ngày 2-12 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc tiếp xúc quan trọng và tham dự các hoạt động thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại hai nước.   

Vững lòng biển đảo

Họp mặt Đoàn công tác số 7 Trường Sa năm 2019

Thay mặt Đoàn công tác số 7 và Đoàn đại biểu TPHCM, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung phát biểu ôn lại kỷ niệm trong chuyến hải trình đi thăm, động viên quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Nhân sự

Cải cách hành chính

Giảm họp, tăng kết nối với dân

Thích ứng linh hoạt với Covid-19, các công sở trên địa bàn TPHCM đã chuyển bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động để đảm bảo điều hành, giải quyết công việc. Nhiều đơn vị đã ứng dụng công nghệ thông tin, giảm bớt hội họp, tăng kết nối trực tuyến, nhất là tăng phục vụ người dân theo hình thức trực tuyến.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP