UBND quận 12 thông báo (lần 1)

Nếu sau 10 ngày kể từ ngày đăng thông báo, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không có tranh chấp, khiếu nại thì UBND quận 12 sẽ thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với những người đang sử dụng đất 

UBND quận 12 thông báo (lần 1)

Thực hiện Thông báo số 211/TB-BCĐBT ngày 24/7/2023 của Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư TPHCM và Công văn số 6882/STMT-BTTĐC ngày 27-7-2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về xác định đối tượng tính bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất bằng giấy tay, vi bằng sau ngày 01-01-2008 mà đất đó chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất và trước thời điểm có Thông báo thu hồi đất. Nếu sau 10 ngày kể từ ngày đăng thông báo, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không có tranh chấp, khiếu nại thì UBND quận 12 sẽ thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với những người đang sử dụng đất như sau:

Phường Thạnh Xuân:

1. Ông Phạm Ngọc Ton: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số H01149/13 ngày 31-8-2006 đứng tên ông Nguyễn Văn Quá và bà Nguyễn Thị Ba. Năm 2017, chuyển nhượng cho ông Phạm Ngọc Ton, phần diện tích không được công nhận trong GCN đất nông nghiệp 23,2m2 hiện do ông Ton trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2017 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 107, tờ 28 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: phường Thạnh Xuân, quận 12.

2. Ông Phạm Ngọc Thạch và bà Nguyễn Thị Hoa Dung: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số 02214.QSDĐ/Q12/2001 ngày 27-8-2001 đứng tên ông Phạm Văn Cưởi. Tháng 8-2008, tặng cho ông Phạm Ngọc Thạch và bà Nguyễn Thị Hoa Dung, phần diện tích không được công nhận trong GCN là đất nuôi trồng thủy sản 259,2m2 hiện do ông Phạm Ngọc Thạch và bà Nguyễn Thị Hoa Dung trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2008 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 111, 112, 113 tờ 28 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: phường Thạnh Xuân, quận 12.

3. Ông Trần Anh Tuyến và bà Phạm Thị Thủy: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số 486.QSDĐ/95 ngày 28-4-1995 đứng tên bà Nguyễn Thị Tiếm, năm 1997 bà Tiếm chuyển nhượng một phần cho bà Nguyễn Thị Xuân Nụ, năm 2000 bà Nụ lập giấy tay chuyển nhượng một phần đất cho ông Nguyễn Văn Thành, cùng năm 2002 ông Thành lập giấy tay bán cho ông Lê Văn Hiếu. Năm 2011 ông Hiếu lập giấy tay chuyển nhượng cho ông Trần Anh Tuyến và bà Phạm Thị Thủy sử dụng, phần diện tích đất 141,1m2 hiện do ông Trần Anh Tuyến và bà Phạm Thị Thủy trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2011 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 114, 115, 116 tờ 28 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: phường Thạnh Xuân, quận 12.

4. Bà Phạm Thị Thủy: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số 486.QSDĐ/95 ngày 28-4-1995 đứng tên bà Nguyễn Thị Tiếm, năm 1997 bà Tiếm chuyển nhượng một phần cho bà Nguyễn Thị Xuân Nụ; năm 2000 bà Nụ lập giấy tay chuyển nhượng một phần đất cho ông Nguyễn Văn Thành; năm 2003 ông Thành lập giấy tay chuyển nhượng lại cho bà Nguyễn Thị Đậm; năm 2009 bà Đậm bán giấy tay cho bà Trịnh Thị Hạnh; năm 2016 bà Hạnh bán giấy tay cho ông Trần Thạnh Phát và bà Nguyễn Thị Thương; năm 2017 ông Phát, bà Thương lập giấy tay bán cho ông Nguyễn Minh Thành; năm 2018 ông Thành lập giấy tay bán cho bà Phạm Thị Thủy sử dụng. Phần diện tích đất 69,3m2 hiện do bà Phạm Thị Thủy trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2018 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 115, 116 tờ 28 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: phường Thạnh Xuân, quận 12.

5. Ông Phạm Gia Hiếu: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số 01159.QSDĐ/Q.12/1993 ngày 11-12-1998 đứng tên bà Nguyễn Thị Kim Anh. Năm 1999 bà Anh lập giấy tay chuyển nhượng một phần diện tích đất cho ông Đào Công Định; năm 2014 bà Nguyễn Thị Tươi (vợ ông Định) lập giấy tay bán cho ông Nguyễn Văn Đông; năm 2017 ông Đông bán giấy tay cho ông Nguyễn Văn Khiêm; cũng trong năm 2017 ông Khiêm bán cho bà Trần Thị Mộng Thơ. Đến năm 2019 bà Thơ lập giấy tay chuyển nhượng lại cho ông Phạm Gia Hiếu sử dụng đến nay, phần diện tích đất 77,5m2 hiện do ông Hiếu trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2019 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 193, tờ 29 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

6. Ông Nguyễn Thanh Trí: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số 01159.QSDĐ/Q.12/1998 ngày 11-12-1998 đứng tên bà Nguyễn Thị Kim Anh, năm 1999 bà Anh lập giấy tay chuyển nhượng một phần diện tích đất cho ông Đào Công Định; năm 2009 ông Định lập giấy tay bán cho ông Nguyễn Thanh Trí sử dụng cho đến nay. Phần diện tích đất 73,4m2 hiện do ông Trí trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2009 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 193, 194 tờ 29 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

7. Bà Trần Thị Điệp: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số 01159.QSDĐ/Q.12/1993 ngày 11-12-1998 đứng tên bà Nguyễn Thị Kim Anh. Năm 2013 bà Anh lập giấy tay chuyển nhượng một phần diện tích đất cho ông Đỗ Hiền Trị và bà Trần Thị Ngọc Bích; năm 2017 ông Trị và bà Bích lập giấy tay bán cho Trần Thị Điệp sử dụng cho đến nay. Phần diện tích đất 86,0m2 hiện do bà Điệp trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2017 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 194 tờ 29 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

8. Ông Bùi Văn Tuân: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số 01159.QSDĐ/Q.12/1993 ngày 11-12-1998 đứng tên bà Nguyễn Thị Kim Anh. Năm 2019 bà Anh lập giấy tay chuyển nhượng một phần diện tích đất cho ông Bùi Văn Tuân, sử dụng cho đến nay. Phần diện tích đất 67,3m2 hiện do ông Tuân trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2019 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 194 tờ 29 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

9. Bà Đoàn Thị Hiên: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số 01159.QSDĐ/Q.12/1993 ngày 11-12-1998 đứng tên bà Nguyễn Thị Kim Anh. Năm 2019 bà Anh lập giấy tay chuyển nhượng một phần diện tích đất cho ông Bùi Văn Tuân; cùng năm 2019 ông Tuân bán giấy tay một phần đất cho bà Đoàn Thị Hiên sử dụng đến nay. Phần diện tích đất 63,8m2 hiện do bà Hiên trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2019 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 194, 195 tờ 29 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

10. Bà Vũ Thị Thuận: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số 01159.QSDĐ/Q.12/1993 ngày 11-12-1998 đứng tên bà Nguyễn Thị Kim Anh. Năm 2001 bà Anh lập giấy tay chuyển nhượng một phần diện tích đất cho ông Nguyễn Văn Tốt; năm 2019 ông Tốt bán giấy tay một phần đất cho bà Vũ Thị Thuận sử dụng đến nay. Phần diện tích đất 68,4m2 hiện do bà Thuận trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2019 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 194, 195 tờ 29 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

11. Ông Phạm Văn Hà (Nguyễn Tôn Quân sử dụng): Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số 01159.QSDĐ/Q.12/1993 ngày 11-12-1998 đứng tên bà Nguyễn Thị Kim Anh. Năm 2001 bà Anh lập giấy tay chuyển nhượng một phần diện tích đất cho ông Nguyễn Văn Tốt; năm 2018 ông Tốt bán giấy tay một phần đất cho ông Bùi Văn Tuân; năm 2019 lập giấy tay chuyển nhượng cho ông Phạm Văn Hà sử dụng; năm 2022 ông Hà chuyển nhượng cho ông Nguyễn Tôn Quân sử dụng đến nay. Phần diện tích đất 57,5m2 hiện do ông Tuân trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2022 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 195 tờ 29 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

12. Ông Nguyễn Thanh Hà: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số 01159.QSDĐ/Q.12/1993 ngày 11-12-1998 đứng tên bà Nguyễn Thị Kim Anh. Năm 2001 bà Anh lập giấy tay chuyển nhượng một phần diện tích đất cho ông Nguyễn Văn Tốt; năm 2018 ông Tốt bán giấy tay một phần đất cho ông Chung Hồng Sơn; năm 2019 ông Sơn bán lại bằng giấy tay cho ông Nguyễn Thanh Hà sử dụng đến nay. Phần diện tích đất 54,7m2 hiện do ông Hà trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2019 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 195, 196 tờ 29 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

13. Ông Trần Văn Lâm và bà Lê Thị Thanh Hà: Đất có nguồn gốc do ông Trần Văn Hùng mua của ông Lợt, năm 1985 hợp tác xã thu hồi đất. Năm 1991 hợp tác xã giao trả đất lại cho ông Hùng; năm 1992 ông Hùng chuyển nhượng đất cho ông Nguyễn Văn Nhỏ bằng giấy tay; cùng năm 1992 ông Nhỏ bán cho em gái là bà Nguyễn Thị Kim Anh; năm 1994 bà Anh lập giấy tay bán một phần đất cho ông Phạm Ngọc Lành; tháng 12-2008 ông Lành lập giấy tay chuyển nhượng cho ông Trần Văn Lâm sử dụng cho đến nay. Phần diện tích đất 55,5m2 hiện do ông Lâm trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2008 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 195, 196 tờ 29 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

14. Ông Đặng Văn Sơn và bà Nguyễn Thị Út: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số H00844/13 ngày 25-4-2006 đứng tên ông Đặng Văn Trung và bà Trần Thị Chớp. Năm 2013 tặng cho ông Đặng Văn Sơn sử dụng đến nay. Phần diện tích ngoài giấy chứng nhận 77,1m2 hiện do ông Đặng Văn Sơn trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2013 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 135 tờ 28 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: 2B, Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

15. Ông Lương Văn Lĩnh và bà Vũ Thị Thùy: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số 13805 ngày 15-12-2003 đứng tên bà Trần Ái Liên. Năm 2009 chuyển nhượng cho ông Lương Văn Lĩnh, phần diện tích ngoài giấy chứng nhận 1,2m2 hiện do ông Lĩnh và bà Thùy trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2009 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 139 tờ 30 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: 103B2, Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

16. Ông Trần Văn Thắng và bà Nguyễn Thị Cư: Đất có nguồn gốc do bà Mai Thị Cẩm sử dụng trước năm 1975; năm 1995 bà Cẩm mất sau đó con là Trương Thị Thu Hồng thừa hưởng sử dụng. Năm 2004 bà Hồng được Ủy ban nhân dân Quận 12 cấp GCN số 4426; năm 2010 chuyển nhượng lại cho ông Trần Văn Thắng và bà Nguyễn Thị Cư sử dụng đến nay. Phần diện tích ngoài giấy chứng nhận 12,5m2 hiện do ông Thắng và bà Cư trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2010 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 148 tờ 30 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

17. Ông Nguyễn Công Thành: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số 01447.QSDĐ/Q12/1998 ngày 31-12-1998 đứng tên bà Nguyễn Thị Thiệt, năm 2014 tặng cho ông Nguyễn Công Thành; cùng năm 2014 ông Thành được cấp Giấy chứng nhận số CH07979 ngày 29-12-2014. Phần diện tích ngoài Giấy chứng nhận 33,0m2 hiện do ông Thành trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2014 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 155, 156 tờ 31 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: phường Thạnh Xuân, quận 12.

18. Ông Lưu Phước Vinh và bà Bùi Thị Ngọc Hạnh: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số 8357 ngày 16-8-2004 đứng tên bà Lưu Thị Trinh, năm 2012 chuyển nhượng cho bà Bùi Thị Ngọc Phượng, ông Lưu Phước Vinh, bà Đỗ Thị Mỹ Hạnh. Năm 2017 tặng cho ông Lưu Phước Vinh và bà Bùi Thị Ngọc Hạnh, phần diện tích ngoài giấy chứng nhận 16,0m2 hiện do ông Vinh và bà Phượng trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2017 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 5 tờ 34 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: 20/1A, Khu phố 3, phường Thạnh Xuân, quận 12.

19. Bà Tô Thị Ngọc Thảo (ông Trần Thanh Phong đang sử dụng): Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số 4080 ngày 18-5-2004 đứng tên ông Tô Văn Đức và bà Lê Thị Thanh. Năm 2021 tặng cho bà Lê Thị Thanh, cùng năm 2021 chuyển nhượng lại cho ông Trần Thanh Phong sử dụng, phần diện tích không được công nhận trong Giấy chứng nhận 40,0m2 hiện do ông Trần Thanh Phong trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2021 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 20, 21, 26 tờ 34 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: 158C, Khu phố 3, phường Thạnh Xuân, quận 12.

20. Ông Nguyễn Văn Chánh Nghĩa: Đất có nguồn gốc do bà Sáu Thêu sử dụng từ năm 1975. Năm 2002, bà Thêu cho bà Nguyễn Thị Kim Anh; tháng 6-2003 bà Kim Anh chuyển nhượng cho ông Lê Văn Lân. Tháng 6-2013 ông Lân chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Hải; tháng 6-2018, ông Hải cho con trai là ông Nguyễn Văn Chính Nghĩa sử dụng đến nay. Vị trí đất thuộc một phần thửa 101 tờ 28 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

21. Bà Trần Thị Kim Hết (Lâm Hồng Thúy đang sử dụng): Đất được cấp Giấy chứng nhận ngày 07-4-2004 đứng tên ông Nguyễn Văn Thuận và Lê Thị Nhẻo. Năm 2017 ông Thuận và bà Nhẻo chuyển nhượng cho bà Trần Thị Kim Hết sử dụng và được cấp Giấy chứng nhận số CS13133 ngày 24-3-2017. Vị trí đất thuộc một phần thửa 10, 11 tờ 34 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: 10C Khu phố 3, phường Thạnh Xuân, quận 12.

22. Ông Trương Văn Ngọc và bà Võ Thị Thanh Phương: Đất có nguồn gốc do ông Mai Tấn Lẫm sử dụng từ năm 1975, tháng 4-2000, ông Lẫm chuyển nhượng đất bằng giấy tay cho ông Nguyễn Võ Hưởng; năm 2014, ông Hưởng chuyển nhượng đất cho ông Nguyễn Văn Thanh; năm 2017, ông Thanh chuyển nhượng đất cho ông Vũ Đình Tuế; năm 2022 ông Tuế chuyển nhượng cho ông Trương Văn Ngọc sử dụng đến nay. Vị trí đất thuộc một phần thửa 143 tờ 30 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: 160 Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

23. Bà Nguyễn Thị Hải: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số 03536QSDĐ/Q12 năm 2004 đứng tên bà Trần Ngọc Loan, tháng 6-2004, bà Loan chuyển nhượng giấy tay cho ông Đinh Văn Khuyến. Tháng 9-2014 ông Khuyến chuyển nhượng lại cho bà Nguyễn Thị Hải sử dụng và được cấp Giấy chứng nhận số CH 07334 cấp ngày 15-10-2014; Phần diện tích ngoài giấy chứng nhận do bà Hải sử dụng từ năm 2014 đến nay. Vị trí đất thuộc một phần thửa 140, đường tờ 30 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: 174B Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

24. Bà Đỗ Thị Kim Chi: Đất có nguồn gốc do ông Đặng Văn Nhỏ đứng bộ cũ sử dụng từ năm 1975, đến năm 1998 phân cho bà Đặng Thị Mạnh sử dụng và được cấp Giấy chứng nhận số 02182.QSDĐ/Q12/2001; cùng năm 2001 chuyển nhượng lại cho bà Dương Thị Lệ Thủy; năm 2014 bà Thủy chuyển nhượng lại cho ông Võ Thủ Hà và được cấp Giấy chứng nhận số CH01982 đứng tên ông Võ Thủ Hà và bà Đỗ Thị Kim Chi. Đến năm 2018 ông Hà tặng lại cho bà Đỗ Thị Kim Chi, phần diện tích đất nằm ngoài Giấy chứng nhận do bà Chi sử dụng từ năm 2018 đến nay. Vị trí đất thuộc một phần thửa 80, đường tờ 28 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, Quận 12.

25. Bà Phan Kim Huỳnh Mai: Đất có nguồn gốc do ông Phan Văn Kiếp và bà Nguyễn Thị Mực sử dụng từ năm 1975; đến năm 1998 cho lại ông Phan Văn Đời và được cấp Giấy chứng nhận số 01992.QSDĐ/Q12/2000; năm 2001 chuyển nhượng cho ông Phạm Huy Phúc, ông Phúc được cấp Giấy chứng nhận số 02427.QSDĐ/Q12/2001; năm 2008 chuyển nhượng cho bà Vũ Thị Loan; năm 2019 bà Loan chuyển nhượng cho bà Phan Kim Huỳnh Mai sử dụng ổn định đến nay. Phần diện tích đất nằm ngoài Giấy chứng nhận do bà Mai sử dụng từ năm 2019 đến nay. Vị trí đất thuộc một phần thửa 99 tờ 28 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

26. Bà Trần Thị Mai Hương, Trần Thị Ái: Đất do bà Phan Thị Gấm sử dụng từ năm 1975 chết để lại cho bà Lê Thị Sáu; năm 1997 bà Sáu chuyển nhượng lại cho ông Nguyễn Công Hoàn; năm 1998 ông Hoàn chuyển nhượng cho ông Nguyễn Trung Hòa, năm 2002 được cấp Giấy chứng nhận số 02522.QSDĐ/Q12/2002; cùng năm 2002 ông Hòa chuyển nhượng lại cho bà Nguyễn Thị Kim Anh; năm 2004 bà Anh chuyển nhượng một phần diện tích đất cho bà Lê Thị Đài Trang; năm 2013 bà Trang được cấp Giấy chứng nhận số CH04637; năm 2015 bà Trang chuyển nhượng lại cho bà Trần Thị Ái và bà Trần Thị Mai Hương. Phần diện tích ngoài Giấy chứng nhận do bà Ái, bà Hương sử dụng từ năm 2015 đến nay. Vị trí đất thuộc một phần thửa 101 tờ 28 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: phường Thạnh Xuân, quận 12.

27. Ông Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Tiến Thịnh và bà Nguyễn Thị Thu: Đất do ông Phan Văn Ngưu đứng bộ, con là Phan Thị Ý sử dụng từ trước năm 1975; từ năm 1975 con bà Ý là bà Nguyễn Thị Dầy sử dụng; năm 2002 được cấp Giấy chứng nhận số 02489.QSDĐ/Q12/2002. Cùng năm 2002 bà Dầy chuyển nhượng một phần cho bà Nguyễn Thị Thúy sử dụng và được cấp Giấy chứng nhận số 02793.QSDĐ/Q12/02 ngày 28-8-2002; đến năm 2013 bà Thúy chuyển nhượng cho ông Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Tiến Thịnh, Nguyễn Thị Thu. Phần diện tích đất ngoài Giấy chứng nhận do ông Khoa, Thịnh và bà Thu sử dụng từ năm 2013 đến nay. Vị trí đất thuộc một phần thửa 86, 87, 88 tờ 28 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: phường Thạnh Xuân, quận 12.

28. Ông Tống Văn Duyên: Đất do ông Nguyễn Văn Xê sử dụng từ năm 1975; đến năm 2010 chuyển nhượng cho ông Bùi Ngọc Sinh và bà Dương Thị An Ninh; năm 2014 được cấp Giấy chứng nhận số CH06317; đến năm 2015 chuyển nhượng lại cho ông Tống Văn Duyên sử dụng cho đến nay. Phần diện tích đất ngoài Giấy chứng nhận do ông Duyên sử dụng từ năm 2015 đến nay. Vị trí đất thuộc một phần thửa 198 tờ 29 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: phường Thạnh Xuân, quận 12.

29. Ông Tống Văn Duyên, Tống Thị Thanh Thảo, Tống Thị Thu Hiền: Đất do ông Nguyễn Văn Xê sử dụng từ năm 1975; đến năm 2010 chuyển nhượng cho ông Tống Văn Duyên và được cấp Giấy chứng nhận số CH01116 ngày 07-9-2010; Phần diện tích ngoài Giấy chứng nhận do Ông Tống Văn Duyên, Tống Thị Thanh Thảo, Tống Thị Thu Hiền sử dụng từ năm 2010 đến nay. Vị trí đất thuộc một phần thửa 198 tờ 29 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: phường Thạnh Xuân, quận 12.

30. Ông Tống Văn Duyên, Tống Thị Thanh Thảo, Tống Thị Thu Hiền: Đất do ông Nguyễn Văn Xê sử dụng từ năm 1975, đến năm 2010 chuyển nhượng cho ông Tống Văn Duyên và được cấp Giấy chứng nhận số CH01116 ngày 07-9-2010. Phần diện tích ngoài Giấy chứng nhận do Ông Tống Văn Duyên, Tống Thị Thanh Thảo, Tống Thị Thu Hiền sử dụng từ năm 2010 đến nay. Vị trí đất thuộc một phần thửa 198 tờ 29 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

31. Ông Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Minh Thành: Đất có nguồn gốc do bà Nguyễn Thị Ngọ sử dụng từ năm 1975. Năm 1998, bà Ngọ chuyển nhượng cho ông Lê Văn Rây; năm 2018 chuyển nhượng cho ông Trần Thanh Phong; năm 2018 ông Phong chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Minh và ông Nguyễn Minh Thành sử dụng. Phần diện tích đất ngoài Giấy chứng nhận do ông Minh và ông Thành sử dụng. Vị trí đất thuộc một phần thửa 103,122 tờ 28 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: phường Thạnh Xuân, quận 12.

32. Bà Đồng Thị Hồng: Đất được cấp Giấy chứng nhận số 01233 QSDĐ/Q12/1998 ngày 11-12-1998 đứng tên ông Mai Tấn Lẫm; năm 2002 ông Lẫm chuyển nhượng giấy tay cho ông Nguyễn Đức Sơn; năm 2020 ông Sơn chuyển nhượng cho bà Đồng Thị Hồng sử dụng. Phần diện tích đất ngoài Giấy chứng nhận do bà Hồng sử dụng từ năm 2020 đến nay. Vị trí đất thuộc một phần thửa 150,151 tờ 30 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: phường Thạnh Xuân, quận 12.

33. Ông Nguyễn Văn Chúc: Đất được cấp Giấy chứng nhận số CH14048 ngày 04-7-2017, phần diện tích ngoài Giấy chứng nhận do ông Chúc sử dụng từ năm 2017 đến nay. Vị trí đất thuộc một phần thửa 93 tờ 28 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: phường Thạnh Xuân, quận 12.

34. Ông Hồ Sĩ Khiêm: Đất do bà Phan Thị Gấm sử dụng từ năm 1975; năm 1997 chuyển nhượng cho ông Nguyễn Công Hoàn; năm 1998 chuyển nhượng lại cho ông Nguyễn Trung Hòa; năm 2002 được cấp Giấy chứng nhận số 02522.QSDĐ/Q12/2002, tháng 4-2004 chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Kim Anh; năm 2013 bà Anh được cấp Giấy chứng nhận CH04636, cùng năm bà Anh chuyển nhượng cho ông Nguyễn Đình Quang; năm 2016 ông Quang chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Hương Thảo; cùng năm 2016 bà Thảo chuyển nhượng cho ông Hồ Sĩ Khiêm. Phần diện tích ngoài Giấy chứng nhận do ông Khiêm sử dụng từ năm 2016 đến nay. Vị trí đất thuộc một phần thửa 101 tờ 28 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: phường Thạnh Xuân, quận 12.

35. Ông Đinh Công Tiến và bà Võ Thị Hồng Lan: Đất được cấp Giấy chứng nhận số CH19188 đứng tên ông Đinh Công Tiến và bà Võ Thị Hồng Lan. Phần diện tích ngoài Giấy chứng nhận được ông Tiến và bà Lan sử dụng từ năm 2019 đến nay. Vị trí đất thuộc một phần thửa đường a tờ 31 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: 56/3, Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

36. Ông Đào Đắc Trung và bà Trần Thị Yến Nhi: Đất được cấp Giấy chứng nhận số CH01986 đứng tên ông Đào Đắc Trung và bà Trần Thị Yến Nhi, phần diện tích ngoài Giấy chứng nhận được ông Đào Đắc Trung và bà Trần Thị Yến Nhi sử dụng từ năm 2011 đến nay. Vị trí đất thuộc một phần thửa đường a tờ 31 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

37. Ông Vũ Đức Phi: Đất được cấp Giấy chứng nhận số CS15156 đứng tên ông Vũ Đức Phi. Phần diện tích ngoài Giấy chứng nhận được ông Phi sử dụng từ năm 2017 đến nay. Vị trí đất thuộc một phần thửa 141, đường a tờ 30 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: số 174, Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

38. Ông Trần Văn Tân: Đất được cấp Giấy chứng nhận số CH06425 đứng tên ông Trương Văn Tường và bà Trương Thị Hiền; năm 2014 chuyển nhượng cho ông Trần Thanh Thìn; năm 2016 ông Thìn chuyển nhượng cho ông Trần Văn Tân. Phần diện tích ngoài Giấy chứng nhận được ông Tân sử dụng từ năm 2016 đến nay. Vị trí đất thuộc một phần thửa 137, đường a tờ 30 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: số 186, Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

39. Ông Đặng Văn Tấn: Đất được cấp Giấy chứng nhận số CS17829 đứng tên ông Đỗ Anh Ba và bà Võ Thị Hoa. Năm 2019 chuyển nhượng cho ông Đặng Văn Tấn. Phần diện tích ngoài Giấy chứng nhận được ông Tấn sử dụng từ năm 2016 đến nay. Vị trí đất thuộc một phần thửa đường tờ 30 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

40. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng: Đất được cấp Giấy chứng nhận số CH10660 đứng tên ông Nguyễn Võ Hưởng và bà Nguyễn Thị Huệ. Năm 2016 chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Ánh Hồng. Phần diện tích ngoài Giấy chứng nhận được bà Hồng sử dụng từ năm 2016 đến nay. Vị trí đất thuộc một phần thửa 11, 16 tờ 34 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: Khu phố 3, phường Thạnh Xuân, quận 12.

41. Bà Hoàng Thị Khánh Thiện: Đất được cấp Giấy chứng nhận số 502 ngày 22-3-2002 đứng tên bà Nguyễn Thị Kim Anh; năm 2017 bà Anh tặng cho bà Hoàng Thị Khánh Thiện. Phần diện tích ngoài Giấy chứng nhận do bà Thiện sử dụng từ năm 2017 đến nay. Vị trí đất thuộc một phần thửa 10, đường a tờ 34 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: Khu phố 3, phường Thạnh Xuân, quận 12.

42. Ông Đinh Công Tiến và bà Võ Thị Hồng Lan: Đất được cấp Giấy chứng nhận số CS16459 ngày 03-4-2018 đứng tên ông Đinh Công Tiến và bà Võ Thị Hồng Lan. Phần diện tích ngoài Giấy chứng nhận do ông Tiến và bà Lan sử dụng từ năm 2018 đến nay. Vị trí đất thuộc một phần thửa đường tờ 30 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

43. Ông Đặng Văn Sơn và bà Nguyễn Thị Út: Đất được cấp Giấy chứng nhận số 5875 ngày 28-7-2003 đứng tên ông Đặng Văn Sơn và bà Nguyễn Thị Út. Năm 2013 bà Út tặng cho ông Đặng Văn Sơn. Phần diện tích ngoài Giấy chứng nhận do ông Sơn sử dụng từ năm 2013 đến nay. Vị trí đất thuộc một phần thửa đường tờ 30 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

44. Bà Phạm Thị Tuyết Lê: Đất được cấp Giấy chứng nhận số CH02055 ngày 30-3-2011 đứng tên bà Trần Thị Lan. Năm 2020, bà Lan chuyển nhượng cho ông Phạm Mạnh Hoàng; cùng năm 2020 ông Hoàng chuyển nhượng cho bà Phạm Thị Tuyết Lê. Phần diện tích ngoài Giấy chứng nhận do bà Lê sử dụng từ năm 2020 đến nay. Vị trí đất thuộc một phần thửa 73,76 tờ 28 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

45. Ông Lê Cao Thắng (Nguyễn Văn Thông đang sử dụng): Đất được cấp Giấy chứng nhận số CS21017 ngày 26-02-2021 đứng tên ông Lê Cao Thắng; năm 2024 ông Thắng chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Thông. Phần diện tích ngoài Giấy chứng nhận do ông Thông sử dụng từ năm 2024 đến nay. Vị trí đất thuộc một phần thửa 100, đường tờ 28 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

46. Bà Cao Thị Thùy Liên: Đất có nguồn gốc do bà Nguyễn Thị Dầy sử dụng từ năm 1975. Năm 2002 bà Dầy chuyển nhượng cho ông Nguyễn Tấn Thành; cùng năm 2002 ông Thành chuyển nhượng cho bà Phạm Thị Phương Hà; năm 2019 ông Thành chuyển nhượng cho bà Cao Thị Thùy Liên sử dụng đến nay, được cấp Giấy chứng nhận số CS21018 ngày 26-02-2021. Phần diện tích ngoài Giấy chứng nhận do bà Liên sử dụng từ năm 2019 đến nay. Vị trí đất thuộc một phần thửa 86 tờ 28 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

47. Ông Nguyễn Văn Hoàng: Đất được cấp Giấy chứng nhận số 02562.QSDĐ/Q12/2002 ngày 15-3-2002 đứng tên bà Nguyễn Thị Hai. Năm 2012 bà Hai bán chuyển nhượng lại cho bà Huỳnh Thị Mỹ; năm 2016 bà Mỹ chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Hoàng sử dụng đến nay. Phần diện tích đất ngoài Giấy chứng nhận do ông Hoàng sử dụng từ năm 2016 đến nay. Vị trí đất thuộc một phần thửa 76 tờ 28 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

48. Ông Nguyễn Văn Hưng và bà Nguyễn Thị Cúc: Đất được cấp Giấy chứng nhận số CS14259 ngày 04-8-2017, phần diện tích đất ngoài Giấy chứng nhận do ông Hưng và bà Cúc sử dụng từ năm 2017 đến nay. Vị trí đất thuộc một phần thửa đường a tờ 30 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

49. Ông Nguyễn Văn Lẫm: Đất có nguồn gốc do bà Lê Thị Vẫy chuyển nhượng cho ông Nguyễn Tiến Sỹ. Năm 2014 được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH05944p; năm 2015 ông Sỹ, bà Hằng chuyển nhượng lại cho ông Nguyễn Văn Lẫm sử dụng đến nay. Phần diện tích đất ngoài Giấy chứng nhận do ông Sỹ và bà Hằng sử dụng từ năm 2015 đến nay. Vị trí đất thuộc một phần thửa 167 tờ 30 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

50. Ông Trần Nguyên Châu: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số CH10416 ngày 19-2-2016 đứng tên ông Trần Nguyên Châu, phần diện tích đất ngoài Giấy chứng nhận do ông Châu sử dụng từ năm 2016 đến nay. Vị trí đất thuộc một phần thửa 163, 164, 167 tờ 30 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: 120 Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

51. Ông Trương Văn Tường: Đất được cấp Giấy chứng nhận số H00248/13 ngày 31-01-2005 đứng tên ông Huỳnh Văn Hiền và bà Nguyễn Thị Kim Châu. Năm 2012, ông Hiền và bà Châu chuyển nhượng lại cho ông Nguyễn Ngọc Lợi; năm 2013 ông Lợi và bà Cao Thị Bích Vân chuyển nhượng lại cho ông Trương Văn Tường, cùng năm 2013 được Giấy chứng nhận số CH04802. Phần diện tích đất ngoài Giấy chứng nhận do ông Tường sử dụng từ năm 2013 đến nay. Vị trí đất thuộc một phần thửa 41 tờ 34 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: 24 Khu phố 3, phường Thạnh Xuân, quận 12.

52. Ông Dương Xuân Tuyển và bà Trần Thị Bảo Quý: Đất được cấp Giấy chứng nhận số CS18358 ngày 21-3-2019 đứng tên ông Dương Xuân Tuyển và bà Trần Thị Bảo Quý. Phần diện tích đất ngoài Giấy chứng nhận do ông Quý và bà Tuyển sử dụng từ năm 2019 đến nay. Vị trí đất thuộc một phần thửa 137 tờ 30 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: 184 Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

53. Ông Lại Văn Thế và Nguyễn Thị Quý: Đất được cấp Giấy chứng nhận số CS12987 ngày 03-3-2017 đứng tên ông Lại Văn Thế và Nguyễn Thị Quý, phần diện tích đất ngoài Giấy chứng nhận do ông Thế và bà Quý sử dụng từ năm 2017 đến nay. Vị trí đất thuộc một phần thửa đường tờ 30 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: 188 Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

54. Bà Lê Thị Xuân và Vũ Thị Ngọc Tuyết: Đất có nguồn gốc do bà Lê Thị Sáu sử dụng từ năm 1975, năm 1997 bà Sáu chuyển nhượng đất cho bà Nguyễn Thị Nhuyền; năm 1998 bà Nhuyền nhượng lại cho bà Lê Thị Mỏng; năm 2011 bà Mỏng chuyển nhượng lại cho bà Trần Thị Lan; cùng năm 2018 bà Lan chuyển nhượng cho ông Trịnh Minh Mãn; cùng năm 2018 ông Mãn chuyển nhượng cho bà Vũ Thị Ngọc Tuyết và bà Lê Thị Xuân sử dụng. Phần diện tích đất ngoài Giấy chứng nhận do bà Xuân và bà Tuyết sử dụng từ năm 2018 đến nay. Vị trí đất thuộc một phần thửa 85 tờ 28 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

55. Ông Nguyễn Phi Hùng: Đất có nguồn gốc do bà Huỳnh Thị Giả sử dụng trước năm 1975, năm 1999 bà Giả bán lại cho con là bà Nguyễn Thị Hai sử dụng, đến năm 2009 bà Hai được cấp Giấy chứng nhận số H03901/13, cùng năm 2009 bà Hai chuyển nhượng cho ông Nguyễn Phi Hùng sử dụng đến nay, phần diện tích đất ngoài Giấy chứng nhận do ông Hùng sử dụng từ năm 2009 đến nay. Vị trí đất thuộc một phần thửa 107 tờ 28 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

56. Ông Nguyễn Văn Hoãn và bà Nguyễn Thị Thúy Phượng: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số CH06529 ngày 28-5-2014 đứng tên ông Nguyễn Văn Hoãn và bà Nguyễn Thị Thúy Phượng. Phần diện tích đất ngoài Giấy chứng nhận do ông Hoãn và bà Phượng sử dụng từ năm 2014 đến nay. Vị trí đất thuộc một phần thửa đường tờ 31 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: 82 Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

57. Bà Nguyễn Thị Thúy Phượng: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số CH06694 ngày 23-6-2014 đứng tên bà Nguyễn Thị Thúy Phượng. Phần diện tích đất ngoài Giấy chứng nhận do bà Phượng sử dụng từ năm 2014 đến nay. Vị trí đất thuộc một phần thửa đường tờ 31 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: 84 Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

58. Ông Nguyễn Thanh Mẫn và Nguyễn Khoa Thượng Uyển: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số CH06266 ngày 16-4-2014 đứng tên ông Nguyễn Thanh Mẫn và Nguyễn Khoa Thượng Uyển. Phần diện tích đất ngoài Giấy chứng nhận do ông Mẫn và ông Uyển sử dụng từ năm 2014 đến nay. Vị trí đất thuộc một phần thửa đường tờ 30 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: 164 Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

59. Ông Mai Văn Hoàng và bà Hồ Thị Ba: Đất được cấp Giấy chứng nhận số CH09980 ngày 19-11-2015 đứng tên ông Mai Văn Hoàng và bà Hồ Thị Ba. Phần diện tích đất ngoài Giấy chứng nhận do ông Hoàng và bà Ba sử dụng từ năm 2015 đến nay. Vị trí đất thuộc một phần thửa 140 tờ 30 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: 154A Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

60. Đào Tuấn Dũng: Đất được cấp Giấy chứng nhận số CS20332 ngày 13-8-2020 đứng tên tôi là Đào Tuấn Dũng. Phần diện tích đất ngoài Giấy chứng nhận do ông Dũng sử dụng từ năm 2020 đến nay. Vị trí đất thuộc một phần thửa 131 tờ 30 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: 210 Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

Phường Thới An:

61. Ông Trần Văn Hồng: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số 00936 ngày 30-10-1998 đứng tên ông Đoàn Văn Huệ; năm 2001 ông Huệ lập giấy tay bán cho ông Trần Đình Hưng; năm 2009 ông Hưng chuyển nhượng cho ông Trần Minh Tâm; cùng năm 2009 ông Tâm được cấp Giấy chứng nhận số 2432/2009.UB.GCN ngày 10-7-2009; năm 2015 ông Tâm chuyển nhượng lại cho ông Trần Văn Hồng. Phần diện tích đất ngoài giấy chứng nhận 52,4m2 do ông Hồng trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2015 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 2 tờ 24 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: 148 đường Thới An 16, phường Thới An, quận 12.

62. Bà Lê Thị Khuyên: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số 02010.QSDĐ/Q12/2001 ngày 28-8-2001 đứng tên bà Nguyễn Thị Anh. Năm 2002 bà Anh chuyển nhượng một phần cho ông Bùi Văn Châu; năm 2016 ông Châu bán cho ông Nguyễn Văn Thành; cùng năm 2016 ông Thành được cấp Giấy chứng nhận số CS06458 ngày 24-11-2016; tháng 12-2016 ông Thành chuyển nhượng cho ông Trần Văn Thiềm; năm 2017 ông Thiềm chuyển nhượng cho bà Lê Thị Khuyên sử dụng đến nay, phần diện tích đất ngoài Giấy chứng nhận 7,2m2 do bà Khuyên trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2017 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 19 tờ 24 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: Thới An 16, phường Thới An, quận 12.

63. Ông Nguyễn Văn Chặt: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số 01112.QSDĐ/Q12/1998 ngày 22-12-1998 đứng tên ông Đoàn Văn Huệ, sau đó ông Huệ giao cho ông Lâm Văn Chí sử dụng (không chứng từ); ông Chí chuyển nhượng bằng giấy tay cho bà Vũ Thị Kiều Hồng; năm 2009 bà Hồng lấy giấy tay chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Chặt và Trần Thị Tư sử dụng đến nay. Phần diện tích đất ngoài Giấy chứng nhận 42,8m2 do ông Chặt trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2009 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 196, 232 tờ 16 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: Thới An 16, phường Thới An, quận 12.

64. Bà Nguyễn Thị Hương Lan: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số 00741.QSDĐ/Q12/1998 ngày 29-8-1998 đứng tên ông Nguyễn Văn Thơ; năm 1999 ông Thơ chuyển nhượng cho ông Nguyễn Đức Minh; năm 2016 ông Minh chuyển nhượng cho ông Trương Quang Vinh; cùng trong năm 2016 ông Vinh chuyển nhượng cho ông Huỳnh Văn Quá và bà Phan Thị Thu sử dụng; tháng 10-2016 bà Thu chuyển nhượng cho bà Vũ Thị Chi; năm 2017 bà Chi chuyển nhượng cho bà Nguyễn Hồng Thy; cùng năm 2017 bà Thy chuyển nhượng cho ông Nguyễn Phi Toàn; tháng 9-2017 ông Toàn chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Hương Lan (bằng giấy tay) sử dụng đến nay. Phần diện tích đất 50,7m2 do bà Nguyễn Thị Hương Lan trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2017 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 229, 230 tờ 16 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: phường Thới An, quận 12.

65. Ông Trương Quang Vinh: Đất có nguồn gốc được cấp Giấy chứng nhận số 00741.QSDĐ/Q12/1998 ngày 29-8-1998 đứng tên ông Nguyễn Văn Thơ; năm 2015 ông Thơ chuyển nhượng cho bà Đỗ Thị Thanh Huyền và bà Phạm Thị Nga; năm 2016 bà Nga, bà Huyền chuyển nhượng bằng giấy tay cho ông Hoàng Văn Huỳnh và bà Hoàng Thị Toàn một phần; cùng năm 2016 ông Huỳnh và bà Toàn chuyển nhượng cho ông Trương Quang Vinh sử dụng đến nay. Phần diện tích đất 75,1m2 do ông Trương Quang Vinh trực tiếp sử dụng ổn định từ năm 2016 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 226 tờ 16 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: phường Thới An, quận 12.

66. Bà Nguyễn Thị Nhàn: Đất có nguồn gốc do ông Nguyễn Văn Đẩy sử dụng theo Giấy chứng nhận số 00726/QSDĐ/Q12/1998 ngày 29-8-1998. Năm 2018 ông Đẩy chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Nhàn, phần diện tích ngoài Giấy chứng nhận do bà Nhàn sử dụng từ năm 2018 đến nay. Vị trí đất thuộc một phần thửa 18 tờ 24 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: 182, đường Thới An 16, phường Thới An, quận 12.

67. Ông Lê Ngọc Dũng: Đất được cấp Giấy chứng nhận số CH07263 đứng tên ông Nguyễn Văn Phước và bà Huỳnh Thị Bích Liên. Năm 2017 chuyển nhượng cho ông Lê Ngọc Dũng, phần diện tích ngoài Giấy chứng nhận được ông Dũng sử dụng từ năm 2017 đến nay. Vị trí đất thuộc một phần thửa 192, đường tờ 16 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: Khu phố 2, phường Thới An, quận 12.

68. Ông Phạm Văn Tuấn và bà Hoàng Thị Thúy Nga: Đất được cấp Giấy chứng nhận số CS07661 ngày 04-01-2018 đứng tên ông Phạm Văn Tuấn và bà Hoàng Thị Thúy Nga. Phần diện tích ngoài Giấy chứng nhận được ông Tuấn và bà Nga sử dụng từ năm 2018 đến nay. Vị trí đất thuộc một phần thửa 11 tờ 24 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: 186A, Khu phố 2, phường Thới An, quận 12./.

Tin cùng chuyên mục