Xã luận

Vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

Sau 10 ngày Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội với sự dồn nén cảm xúc, tràn dâng niềm tự hào dân tộc, nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài cùng bạn bè quốc tế vừa hào hứng theo dõi 9 ngày đặc biệt với sự quan tâm sâu sắc về một sự kiện chính trị có liên quan đến vận mệnh toàn dân tộc và đất nước, đó là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong không khí dân chủ, đoàn kết, ý thức trách nhiệm chính trị cao trước Đảng và nhân dân, đại hội đã hoàn thành kế hoạch đề ra: thảo luận và thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển 2011), Báo cáo chính trị của BCHTƯ khóa X trình Đại hội XI; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015… và lựa chọn những đảng viên ưu tú có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, trình độ, đạo đức, bầu vào BCHTƯ và các cơ quan lãnh đạo quan trọng của Đảng.

Những vấn đề trọng đại mà đại hội thông qua thể hiện tính nhất quán, kiên định về đường lối chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng đất nước ta theo mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên CNXH. Cùng với việc thông qua những vấn đề trọng đại đó, việc bầu ra BCHTƯ khóa XI gồm 200 đồng chí (trong đó có 25 đồng chí dự khuyết) biểu hiện sự trưởng thành, sức sống mới của Đảng ta, đảm bảo sức mạnh của một đảng cầm quyền vững vàng lãnh đạo đất nước ta trên con đường phát triển và hội nhập.

Điều đặc biệt tại đại hội kỳ này là không khí dân chủ được phát huy và mở rộng một cách mạnh mẽ - dân chủ từ việc hoạch định đường lối, chính sách đến việc đề cử, ứng cử, phương thức bầu cử BCHTƯ và các cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ đại hội. Sự dân chủ trong Đảng tất yếu sẽ dẫn đến dân chủ ngoài xã hội, tạo động lực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đại hội là một diễn đàn dân chủ, công khai, huy động trí tuệ và mọi nguồn lực xã hội hiến kế xây dựng và bảo vệ đất nước. Cùng với một thời gian khá dài lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XI, 9 ngày vừa qua thực sự là tâm điểm chú ý của toàn xã hội. Qua các phương tiện truyền thông, các tầng lớp nhân dân không chỉ theo sát diễn tiến đại hội mà còn tham gia góp ý kiến để đại hội đề ra nghị quyết sát hợp với tình hình đất nước trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, tạo sự đồng thuận cao trong Đảng và ngoài xã hội, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đại hội còn thu hút được sự quan tâm đặc biệt của bạn bè quốc tế. Sau việc thực hiện xuất sắc vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và tổ chức thắng lợi Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, việc tổ chức thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng càng nâng cao vị thế của đất nước ta, dân tộc ta; càng khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện - người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI thành công rực rỡ, Đảng bộ và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phấn khởi, đặt niềm tin, kỳ vọng vào BCHTƯ và Bộ Chính trị khóa XI, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chung sức, đồng lòng theo Đảng, vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, xây dựng thành phố ta, đất nước ta theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn.

SÀI GÒN GIẢI PHÓNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Tạo “quả đấm thép” cho ĐBSCL

Tạo “quả đấm thép” cho ĐBSCL

Lần đầu tiên, quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được lập theo cách tiếp cận tích hợp đa ngành của Luật Quy hoạch, cụ thể hóa tầm nhìn dài hạn, tư duy phát triển thuận thiên theo Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững vùng ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn

Anh hùng Lao động NGUYỄN THỊ CHỈ từ trần

Quận ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ quận Bình Thạnh, TPHCM; Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường 15, quận Bình Thạnh, TPHCM và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: