Việc Đảng - Việc dân

Hôm nay, 15-9-2010, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam công bố toàn văn các dự thảo văn kiện Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước. Các nội dung công bố bao gồm: Dự thảo cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo chính trị; Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011-2020).

Việc công bố và lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng được xem là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Ý nghĩa trước tiên là nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; góp phần làm cho các văn kiện trở thành sản phẩm kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Thông qua những ý kiến đóng góp, giúp các cấp ủy đảng nắm được tư tưởng, nguyện vọng, ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân để bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường hơn nữa mối quan hệ chặt chẽ giữa Đảng và nhân dân; phát huy vai trò của nhân dân tham gia công tác xây dựng Đảng. Ngoài ra, đây cũng là công việc nhằm tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng quyết tâm cao thực hiện mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới.

Việc của Đảng cũng là việc của dân. Đảng do dân sinh ra nên Đảng vì dân phục vụ. Cương lĩnh của Đảng đã xác định: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc”; mục tiêu của Đảng là xây dựng một xã hội “dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh” trên quan điểm “độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Chính vì thế, sự nghiệp cách mạng mà Đảng đang ra sức thực hiện cũng chính là sự nghiệp cách mạng của nhân dân, vì nhân dân.

Trước những vấn đề hệ trọng của đất nước đặt ra trong bối cảnh của giai đoạn cách mạng mới với những thời cơ và thuận lợi, thách thức và khó khăn đan xen, những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với các văn kiện của Đảng là vô cùng quý báu. Bởi không có sự đóng góp công sức của quần chúng nhân dân, không có sự kết tinh trí tuệ của toàn dân tộc thì công cuộc cách mạng sẽ không thể thành công.

Cùng với việc góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX, đợt góp kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Đảng bộ và nhân dân TPHCM thêm một lần nữa thể hiện tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, góp phần xây dựng các nghị quyết của Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước.

Những đóng góp đó sẽ được các cơ quan Đảng, Nhà nước tổng hợp, nghiên cứu và tiếp thu một cách dân chủ để bổ sung, hoàn chỉnh thành nghị quyết, nhằm “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, như tiêu đề dự thảo Báo cáo Chính trị và cũng là chủ đề của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

SÀI GÒN GIẢI PHÓNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Khơi thông nguồn vốn đầu tư cho điện

Theo Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tổng công suất của các nguồn điện đến năm 2030 đạt khoảng 125-130GW, sản lượng điện khoảng 550-600 tỷ kWh.

Giao thông - Đô thị

Sân bay Nội Bài được Hội đồng sân bay quốc tế cấp chứng nhận an toàn chống dịch

Các cảng hàng không quốc tế gồm: Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Đà Nẵng đều đăng ký tham gia chương trình đánh giá an toàn phòng dịch của Tổ chức Hội đồng sân bay quốc tế, trong đó Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã được cấp chứng nhận, 2 cảng hàng không còn lại đang tiếp tục thực hiện các thủ tục nghiêm ngặt để được cấp chứng nhận trong thời gian tới.

Quy hoạch

Tin buồn