Hướng dẫn nộp đơn đăng ký bản quyền tác giả

Với chủ thể đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả và các đồng tác giả

1. Ba bản mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa công bố; thời gian công bố.

2. Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả và các đồng tác giả (kèm theo bản chính thức để đối chiếu nếu bản sao không có công chứng).

3. Tên họ đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả và các đồng tác giả.

4. Giấy ủy quyền của tác giả và các đồng tác giả (có xác nhận chữ ký của chính quyền nơi cư trú, cơ quan công chứng hoặc cơ quan quản lý nhân sự), 1 bản (theo mẫu).

5. Giấy cam đoan của tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai, 1 bản (theo mẫu).

Lệ phí đăng ký bản quyền tác giả (không bao gồm phí cho tổ chức và cá nhân đại diện)
- Tác phẩm trên giấy hoặc các vật liệu tương tự khác (tác phẩm viết): 50.000 đồng.

- Tác phẩm tạo hình: 50.000 đồng.

- Tác phẩm thể hiện trên băng âm thanh: 50.000 đồng.

- Tác phẩm thể hiện trên đĩa âm thanh: 100.000 đồng.

- Tác phẩm kiến trúc: 150.000 đồng.

- Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng: 250.000 đồng.

- Tác phẩm điện ảnh, video, quảng cáo: 250.000 đồng.

- Tác phẩm phần mềm hoặc chương trình máy tính: 400.000 đồng.

NGUYÊN QUỐC

Các tin, bài viết khác