257 quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia

Theo Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh vừa được Chính phủ ban hành (thực hiện theo Điều 59 Luật Quy hoạch), đã có 257 quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch chung. 

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thì các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được thực hiện cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch (các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan; trường hợp nội dung của quy hoạch đó không phù hợp với quy hoạch cao hơn đã được quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch, thì phải điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch cao hơn).

Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành các quyết định phê duyệt một số quy hoạch như quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006-2020; các quy hoạch đến năm 2020, như quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam; quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam; các quy hoạch đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, như quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao, quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước, quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam và quy hoạch tổng thể phát triển thương mại Việt Nam; các quy hoạch thủy lợi vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng và khu vực miền Trung giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng…

Tin cùng chuyên mục