Bổ sung lĩnh vực hòa giải thương mại

SGGP
Sở Tư pháp TPHCM cho biết, sau khi Nghị định 22/2017/NĐ-CP ngày 24-2-2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại có hiệu lực, danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc tại Sở Tư pháp TP hiện có là 19 hòa giải viên và 3 trung tâm trọng tài thương mại.

Các trung tâm trọng tài thương mại xin bổ sung lĩnh vực hoạt động hòa giải thương mại là Trung tâm Trọng tài Tài chính Việt, Chi nhánh Trung tâm Trọng tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC) và Trung tâm Trọng tài Thương mại Thịnh Trí.

Các hòa giải viên là người có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, độc lập, vô tư, khách quan; có trình độ đại học trở lên và đã qua thực tế công tác trong lĩnh vực được đào tạo từ 2 năm trở lên. Hòa giải viên có kỹ năng hòa giải, hiểu biết pháp luật, hiểu biết tập quán kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực liên quan. Tuy nhiên, do mới đi vào hoạt động nên số vụ giải quyết còn ít, hoạt động của các trọng tài viên chưa chuyên sâu. 

HẠNH TUYẾT

Các tin, bài viết khác