Canada tài trợ 10 triệu USD nâng cao đời sống người nghèo tỉnh Trà Vinh

Đó là nguồn vốn tài trợ không hoàn lại của Chính Phủ Canada thực thi dự án “Nâng cao đời sống tỉnh Trà Vinh” giai đoạn 2004-2009.

Qua gần 2 năm thực thi dự án, tỉnh đã tổ chức 135 hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật: khuyến nông, khuyến ngư, nâng cao dân trí, bình đẳng giới… cụ thể mở 80 lớp tập huấn, 30 lớp dạy nghề, 15 cuộc hội thảo, 25 cuộc tham quan khảo sát học tập kinh nghiệm Thái Lan, Philippines cho hơn 3.635 lượt cán bộ nhà nước, nông dân, thanh niên, phụ nữ nghèo nông thôn tham dự.

Hiện nay, tỉnh Trà Vinh còn 32% hộ nghèo, tỉ lệ hộ nghèo cao ở ĐBSCL sau tỉnh Sóc Trăng. 

Đ.C.

Các tin, bài viết khác