Chủ tịch nước chủ trì hội thảo khoa học lý luận, thực tiễn bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

SGGPO
Ngày 16-8, Ban Chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (gọi tắt Ban Chỉ đạo) tổ chức hội thảo khoa học “Lý luận - Thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì hội thảo.
Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó trưởng Thường trực Ban Chỉ đạo.
Cùng dự có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương, tỉnh thành và tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang; các nhà khoa học trong và ngoài quân đội tham dự hội thảo.
Chủ tịch nước chủ trì hội thảo khoa học lý luận, thực tiễn bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ảnh 1 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo đến dự và chủ trì hội thảo khoa học "Lý luận - Thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". Ảnh: VIỆT DŨNG
Phát biểu khai mạc, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, dựng nước đi đôi với giữ nước là quy luật tồn tại, phát triển tất yếu, bài học truyền thống quý báu của ông cha ta trong lịch sử dân tộc. Tuân thủ quy luật và kế thừa bài học truyền thống, Đảng ta đã vận dụng phát triển thành hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng. Đó là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó bảo vệ Tổ quốc là điều kiện, tiền đề rất quan trọng, tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước nhanh, toàn diện, bền vững.
Chủ tịch nước chủ trì hội thảo khoa học lý luận, thực tiễn bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ảnh 2 Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước đến dự hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG
Trung thành vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong suốt tiến trình cách mạng, Đảng ta đã không ngừng đổi mới tư duy, nhận thức, bổ sung phát triển đường lối bảo vệ Tổ quốc phù hợp từng giai đoạn cách mạng. Tổ chức và phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.
Chủ tịch nước chủ trì hội thảo khoa học lý luận, thực tiễn bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ảnh 3 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chào hỏi các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, trên cơ sở thành tựu, kinh nghiệm về lý luận, thực tiễn đổi mới đất nước và tổng kết sâu sắc 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. “Đây là Nghị quyết có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, thể hiện đường lối tư duy mới, là bước đột phá về sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc”, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.
Những năm qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI trong bối cảnh vừa có những thuận lợi cơ bản vừa có khó khăn thách thức rất lớn do biến động phức tạp của tình hình thế giới, khu vực. Song với sự lãnh đạo của Đảng đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.
Chủ tịch nước chủ trì hội thảo khoa học lý luận, thực tiễn bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ảnh 4 Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc hội thảo khoa học. Ảnh: VIỆT DŨNG
Hiện nay, sau hơn 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, thế và lực sức mạnh tổ hợp quốc gia, uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao. “Đây là tiền đề rất quan trọng để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.
Tuy nhiên, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp khó lường, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đứng trước nhiều khó khăn thách thức, đòi hỏi phải có chiến lược, sách lược phù hợp với tình hình mới nhằm tăng cường tiềm lực, sức mạnh quốc phòng, an ninh, kết hợp chặt chẽ 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
“Để hiện thực hóa đường lối, mục tiêu chiến lược của Đảng, đồng thời tiếp tục đổi mới tư duy, phát triển nhận thức về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chúng ta đã và đang quán triệt triển khai tổng kết đánh giá toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI từ năm 2013 đến nay”, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định.
Chủ tịch nước chủ trì hội thảo khoa học lý luận, thực tiễn bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ảnh 5 Tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang tham dự hội thảo khoa học. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, qua tổng kết, nhằm đánh giá đúng những thành tựu đã đạt được, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm sau 10 năm thực hiện Nghị quyết; xác định phương hướng, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp bảo vệ Tổ quốc cho những năm tiếp theo.
Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng với kết quả hội thảo khoa học “Lý luận - Thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” được tổ chức tại TP Hải Phòng vừa qua, hội thảo lần này tại TPHCM là dịp để tiếp tục nghiên cứu, trao đổi, phân tích làm sáng tỏ những vấn đề thực tiễn đặt ra; cung cấp những luận cứ khoa học để hoạch định đường lối, chính sách của Đảng để bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

TRẦN YÊN - VĂN MINH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Giám đốc Công an TPHCM: Tập trung lực lượng trấn áp băng nhóm cướp, cướp giật đường phố

Giám đốc Công an TPHCM: Tập trung lực lượng trấn áp băng nhóm cướp, cướp giật đường phố

Giám đốc Công an TPHCM Lê Hồng Nam thông tin, công an tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở các khu vực công cộng như nhà ga, bến xe, sân bay, bệnh viện… Đặc biệt, triển khai đấu tranh phòng chống tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản như cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, tội phạm đường phố trước, trong và sau tết.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại quận 1: Chú trọng xây dựng đạo đức công vụ

Theo Bí thư Quận ủy quận 1 Tô Thị Bích Châu, các địa phương, đơn vị trên địa bàn phải xác định việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trước hết là xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý; chú trọng xây dựng đạo đức công vụ; sát dân, gần dân và kịp thời đáp ứng các nguyện vọng chính đáng của người dân là nhiệm vụ hàng đầu. 

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nỗi lo người trẻ lệch chuẩn - Bài 3: Định hình bộ lọc cá nhân

Khi các thuật toán trên mạng xã hội vẫn dựa vào lượt thích, lượt xem để đưa nội dung “on top” trong hàng triệu nội dung mà các nền tảng này tiếp nhận mỗi ngày, việc đẩy lùi những thông tin tiêu cực phụ thuộc vào bộ lọc cá nhân mỗi người dùng.

Xây dựng Đảng

Kỷ luật Đảng phải nghiêm minh, kịp thời

Điểm lại một số thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thời gian qua, có thể nhận thấy không ít vụ việc có một điểm chung là các tổ chức Đảng và cá nhân bị xử lý kỷ luật có khuyết điểm kéo dài, không kịp thời khắc phục, sửa chữa, hoặc chậm được phát hiện, xử lý. 

Việt Nam và Thế giới

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ngài Kim Sang-Hwan, Bộ trưởng Bộ Quản lý Tòa án quốc gia, Tòa án Tối cao Hàn Quốc

Chủ tịch nước mong muốn Dự án “Tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án Việt Nam” do Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc tài trợ sẽ được hai bên nỗ lực hợp tác và đạt nhiều thành công hơn nữa. Với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, Tòa án tối cao hai nước hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa đóng góp cụ thể hóa mối quan hệ này.

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Cải cách hành chính

TPHCM thúc đẩy cải cách, tăng trách nhiệm công vụ

Năm 2022, TPHCM có nhiều nỗ lực thực hiện cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường đầu tư với quyết tâm tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp (DN). Song kết quả đạt được còn khiêm tốn, đòi hỏi TPHCM tiếp tục tập trung nâng cao trách nhiệm công vụ, thúc đẩy công việc nhằm tạo động lực đóng góp cho tăng trưởng của thành phố.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP