Công tác tuyên giáo phải đổi mới toàn diện, triệt để

SGGPO
Ngày 25-12, tại TPHCM, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018...

Các đại biểu trao đổi tại hội nghị

Các đại biểu trao đổi tại hội nghị

Đến dự có các đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Chủ động tham mưu nhiều vấn đề bức thiết

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết: trong năm 2017, một trong những kết quả nổi bật của công tác tuyên giáo là chủ động, tích cực tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp nhiều vấn đề bức thiết trong công tác tư tưởng của Đảng.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương xây dựng 3 đề án “Hướng dẫn việc tổ chức trao đổi, đối thoại với các cá nhân có nhận thức khác với cương lĩnh, chủ trương, đường lối của Đảng”, “Tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan, với hệ thống tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy để hoàn thành 6 đề án sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng liên quan đến lĩnh vực giáo dục, chăm sóc trẻ em, khoa học, công nghệ, tuyên truyền miệng, công tác lịch sử Đảng, thông tin đối ngoại...

Tiếp tục đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn đời sống chính trị, xã hội, năm 2017 hệ thống tuyên giáo đã chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp ủy triển khai kế hoạch của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW với nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cấp, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng định hướng tuyên truyền toàn diện, đồng bộ về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển, đảo, góp phần tạo động lực tinh thần để đất nước hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chiến lược năm 2017; thể hiện rõ nét vai trò chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí – xuất bản, văn hóa, văn nghệ, nhằm phát huy vai trò chủ lực của báo chí – xuất bản, văn hóa, văn nghệ trên mặt trận tư tưởng của Đảng…

Trong năm 2018, công tác tuyên giáo sẽ tập trung vào 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Theo đó, công tác tuyên giáo bám sát chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị năm 2018, nhất là Hội nghị Trung ương lần thứ 7, Hội nghị Trung ương lần thứ 8 để tham mưu các vấn đề quan trọng; tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6; tăng cường dự báo tình hình, phát hiện, nắm bắt những vấn đề bức thiết trong cuộc sống để định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền toàn diện đời sống xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của đất nước; tăng cường vai trò chỉ đạo đối với hoạt động báo chí – xuất bản, phát huy vai trò chủ lực của báo chí trên mặt trận tư tưởng của Đảng; tăng cường công tác chỉ đạo văn hóa, văn nghệ, xây dựng môi trường sống lành mạnh, nâng cao giá trị tinh thần cho người dân; quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 về tinh gọn bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tuyên giáo các cấp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Phát biểu chào mừng hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng đây là dịp để Thành ủy TPHCM, đội ngũ cán bộ tuyên giáo TP được giao lưu, học hỏi, thu nhận những kinh nghiệm quý báu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên giáo của Trung ương và các tỉnh, thành trong cả nước. “Muốn tổ chức thực hiện hiệu quả mọi nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội, điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo sự ổn định chính trị, đoàn kết đồng lòng, tư tưởng thông suốt, sự đồng thuận xã hội và sự vào cuộc mạnh mẽ của hệ thống chính trị TP nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp. Đòi hỏi đó cũng chính là nhiệm vụ của công tác tuyên giáo TP phải luôn đổi mới, luôn đi trước một bước”, đồng chí khẳng định.

          Bám sát thực tiễn, tránh sáo rỗng

 Các đại biểu tham dự hội nghị cũng nghe các tham luận về sự phối hợp giữa Thành ủy TP Hà Nội với Ban Tuyên giáo Trung ương trong công tác chỉ đạo, định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và tổ chức thành công các sự kiện trọng đại của đất nước; Sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Công an trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); Một số kinh nghiệm trong công tác đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên mạng Internet…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao thành tích, biểu dương những nỗ lực cũng như chỉ ra hạn chế còn tồn tại của ngành tuyên giáo. Xác định công tác tuyên giáo có vị trí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng, tạo niềm tin đồng thuận xã hội trong quá trình phát triển đất nước, đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu công tác tuyên giáo phải tiếp tục bám sát thực tiễn cuộc sống, đổi mới sâu sắc, toàn diện nội dung, phương thức hoạt động; tiếp tục nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

Trong năm 2018, đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu công tác tuyên giáo phải đổi mới toàn diện, triệt để, tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền, nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phù hợp với từng đối tượng và phải thiết thực, tránh sáo rỗng, xa rời thực tế. Đồng thời đẩy mạnh quá trình tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung tuyên truyền và tổ chức tốt việc kỷ niệm các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất nước; tăng cường chấn chỉnh hoạt động của báo chí, xuất bản, văn hóa văn nghệ nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò của báo chí, xuất bản, văn hóa văn nghệ trong định hướng tư tưởng chính trị, định hướng nhân cách, định hướng giá trị sống phù hợp với định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ngoài ra, công tác tuyên giáo cần có những sáng kiến tham mưu trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm chủ quyền không gian, an ninh mạng trên lãnh thổ Việt Nam, chủ động thông tin tích cực trên Internet, mạng xã hội để góp phần tác động vào công tác đấu tranh phòng chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng yêu cầu trong công tác tuyên giáo cần xem trọng công tác điều tra xã hội học, phân tích, đánh giá tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để kịp thời cung cấp thông tin phục vụ cho quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và tổ chức đảng; chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tiến hành thăm dò, điều tra để nắm được tâm tư suy nghĩ của nhân dân trước khi triển khai các dự án kinh tế - xã hội có tác động lớn đến đời sống xã hội, trên cơ sở đó có giải pháp phù hợp, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng chí đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương sớm thực hiện chủ trương quy hoạch báo chí đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI thông qua, và Bộ Thông tin – Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương, các cơ quan của Đảng phải gương mẫu thực hiện.

ÁI CHÂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi cùng đại biểu tại kỳ họp Quốc hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chuyển sinh hoạt ĐBQH Nguyễn Văn Nên từ đoàn ĐBQH Tây Ninh về Đoàn ĐBQH TPHCM ​

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 1047/NQ-UBTVQH14 về việc chuyển sinh hoạt đoàn Đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ TPHCM. Theo Nghị quyết này, ông Nguyễn Văn Nên chuyển sinh hoạt từ đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh đến Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xây dựng Đảng

Kết quả từ những chương trình đột phá

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Tây Ninh đã đạt được nhiều chỉ tiêu tăng trưởng ấn tượng về thu hút đầu tư, thu ngân sách, phát triển nông thôn mới, giảm nghèo. Và bí quyết của những thành công đó chính là nhờ thực hiện tốt các chương trình đột phá về kinh tế - xã hội.  

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Cải cách hành chính

Nhà Bè tiến đến ứng dụng AI, ảnh viễn thám phục vụ người dân, quản lý tài nguyên

Bên cạnh triển khai thành công việc công khai các giấy phép xây dựng do UBND huyện cấp lên ứng dụng "Nhà Bè trực tuyến" (thuộc chương trình “Xây dựng đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính giai đoạn 2020-2025”) giúp giám sát trật tự xây dựng vào cuối năm 2019 được tốt hơn, hiện nay Nhà Bè tiến đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, doanh nghiệp và người dân tại các cơ quan hành chính, hành chính sự nghiệp và ứng dụng ảnh viễn thám để quản lý xây dựng, tài nguyên… 

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP