Cung cấp toàn bộ báo cáo kiểm toán năm 2022 và báo cáo kiểm toán phát hành từ 2023

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã số hóa và cung cấp toàn bộ báo cáo kiểm toán năm 2022, báo cáo kiểm toán phát hành từ 2023 đến Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội. Những nội dung, phát hiện kiểm toán trọng yếu được công khai trên cổng thông tin điện tử của KTNN, Báo Kiểm toán.
Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn. Ảnh: QUANG PHÚC
Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn. Ảnh: QUANG PHÚC

Trình bày báo cáo tại phiên họp của Quốc hội sáng 6-11, Tổng KTNN Ngô Văn Tuấn cho biết, năm 2023 thực hiện 129 nhiệm vụ kiểm toán, trong đó kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách tại 27 bộ, cơ quan trung ương, đạt tỷ lệ 66% (27/41) số đầu mối; kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương tại 52 địa phương, đạt tỷ lệ 83% (52/63) số đầu mối; số cuộc kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động đạt tỷ lệ 23% tổng số cuộc kiểm toán (30/129 cuộc) phù hợp lộ trình thực hiện mục tiêu Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030.

Đối với nhiệm vụ “Tăng cường và đa dạng các hình thức công khai thông tin kết quả kiểm toán theo quy định của pháp luật, bảo đảm cung cấp thông tin kết quả kiểm toán trên trang thông tin điện tử của KTNN; cung cấp đầy đủ báo cáo kiểm toán đến Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội theo hình thức điện tử”, hàng năm, KTNN đều công khai kết quả kiểm toán theo quy định của Luật KTNN.

Thực hiện yêu cầu của Quốc hội về tăng cường công khai kết quả kiểm toán tại Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15-11-2022, KTNN đã tổ chức số hóa và cung cấp toàn bộ báo cáo kiểm toán năm 2022, báo cáo kiểm toán phát hành từ năm 2023 đến Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội.

Bên cạnh đó, KTNN còn tổng hợp những nội dung, phát hiện kiểm toán trọng yếu đối với các cuộc kiểm toán đăng ký chất lượng vàng để công khai trên cổng thông tin điện tử của KTNN, Báo Kiểm toán.

“Thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14-6-2019 của Quốc hội, KTNN đã tăng cường kiểm toán các nội dung có liên quan đến hoạt động quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị khi xây dựng chương trình kiểm toán hàng năm. Theo đó, KTNN đã thực hiện một nhiệm vụ kiểm toán chuyên đề gắn với hoạt động quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị, như chuyên đề việc quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các đô thị giai đoạn 2017-2020; chuyên đề công tác quản lý Nhà nước về đất đai giai đoạn 2017-2021.

Tin cùng chuyên mục