Đẩy mạnh công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển (*)

(Phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX)

Sau 8 ngày làm việc khẩn trương, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ và tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã hoàn thành những nhiệm vụ đề ra: hoàn thiện các dự thảo văn kiện, chuẩn bị một bước quan trọng nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa X. Hội nghị cũng đã thông qua phương án tiến hành Đại hội phù hợp với tình hình và những nhiệm vụ mới.

Hội nghị lần thứ 13 thể hiện sự nhất trí cao của Ban Chấp hành Trung ương về tất cả các vấn đề được đưa ra thảo luận và quyết định, đồng thời cũng biểu thị quyết tâm rất cao của Trung ương cũng như của toàn Đảng ta thực hiện tốt nhất công tác chuẩn bị về mọi mặt để Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng tiến hành thuận lợi và đạt được thành công tốt đẹp.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX.

Hội nghị lần thứ 13, căn cứ vào ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp từ cơ sở trở lên, của các đại biểu Quốc hội, của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, của giới trí thức và các tổ chức xã hội, đã một lần nữa khẳng định chủ đề của Đại hội X là “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển”.

Khẳng định chủ đề ấy, trước hết chúng ta nêu cao quyết tâm hoàn thành trước thời hạn và càng sớm càng tốt nhiệm vụ đã từng được đề ra trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2001-2010) là đến năm 2010 “đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển”. Những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của 20 năm đổi mới, trực tiếp là 5 năm 2001-2005 và năm 2005 vừa qua cho phép chúng ta tin tưởng ở khả năng hoàn thành sớm nhiệm vụ. Và chỉ có làm được như vậy chúng ta mới thực sự tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Khẳng định chủ đề ấy của Đại hội, đòi hỏi Đảng ta nêu cao quyết tâm “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”, xây dựng Đảng ta thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và phương thức lãnh đạo để ngang tầm với trọng trách lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ mới, xứng đáng với lòng mong đợi và niềm tin của nhân dân.

Năng lực lãnh đạo của Đảng cần được thể hiện một cách toàn diện, từ năng lực hoạch định đường lối, chủ trương và các chính sách đến năng lực tổ chức và chỉ đạo thực hiện, năng lực kiểm tra, giám sát toàn bộ công việc của Đảng, làm cho các chủ trương, chính sách của Đảng luôn luôn phản ánh được yêu cầu phát triển của thực tiễn và quy luật khách quan, mối quan hệ mật thiết của Đảng với nhân dân.

Sức chiến đấu của Đảng cần phải được thể hiện qua hành động cụ thể từ các tổ chức đảng cho đến đội ngũ cán bộ, đảng viên. Có nghĩa là toàn Đảng, từng cấp ủy, từng tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên phải nỗ lực phấn đấu thực hiện lý tưởng cách mạng của Đảng; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; kiên quyết đấu tranh chống các tư tưởng sai trái và hành động thù địch; có đủ bản lĩnh và dũng khí chiến đấu với những hiện tượng tiêu cực trong Đảng, trong xã hội và trong chính bản thân mỗi người; khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, tê liệt sức chiến đấu.

Chính với tinh thần xây dựng Đảng vững mạnh như trên, coi việc giới thiệu nhân sự vào Ban Chấp hành Trung ương khóa X là một công việc hết sức hệ trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của Đảng và thành công của Đại hội, tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương đã dành nhiều thời gian và tâm sức để xem xét và bàn về công tác nhân sự, cân nhắc cẩn trọng cụ thể về nhân sự để chuẩn bị tiếp cho Hội nghị Trung ương lần sau giới thiệu những đồng chí xứng đáng, đủ tiêu chuẩn đức, tài, được nhân dân tin cậy, kiến nghị với Đại hội xem xét và quyết định.

Với những kết quả tốt đẹp cả về nội dung văn kiện và vấn đề nhân sự, có thể khẳng định rằng Hội nghị lần thứ 13 của Ban Chấp hành Trung ương đã thành công tốt đẹp!

Thưa các đồng chí,

Từ nay đến Đại hội X của Đảng, thời gian còn rất ít, song, công việc còn nhiều, tôi xin đề nghị với Trung ương tập trung chỉ đạo mấy việc sau:

Một là, ngay sau hội nghị này, căn cứ vào các kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo chỉnh lý và hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội và công bố dự thảo Báo cáo chính trị lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân. Đây sẽ là sự tiếp nối và phát triển thêm một bước đợt sinh hoạt chính trị tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng. Đề nghị các đồng chí Trung ương cùng các cấp ủy và cơ quan liên quan của Đảng tổ chức, chỉ đạo thật tốt việc lấy ý kiến, sao cho các tầng lớp nhân dân đều có thể góp phần mình vào việc xây dựng Đảng và quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước, tạo nên sự đồng tình sâu sắc và sự ủng hộ mạnh mẽ của toàn dân.

Hai là, trong khi tiến hành khẩn trương các công việc chuẩn bị đại hội, phải hết sức coi trọng việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2006- năm mở đầu kế hoạch 5 năm 2006-2010 mà Đại hội X sẽ quyết định. Phát huy những thành quả quan trọng, với niềm tin và sức mạnh mới và đà thuận lợi của năm 2005, chúng ta cần chỉ đạo giành những thắng lợi mới ngay từ tháng đầu, quý đầu của năm mới, tuyệt đối không được vì lý do chuẩn bị Đại hội mà lơi lỏng nhiệm vụ kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh; phải phấn đấu cao để đạt được những thành tựu xuất sắc về kinh tế-xã hội, đồng thời triển khai có hiệu quả việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, tham nhũng, thiết thực kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng.

Ba là, cần tổ chức đón xuân, đón Tết vui tươi, phấn khởi, đáp ứng thật tốt những nhu cầu về vật chất và văn hóa của nhân dân, phù hợp với thuần phong, mỹ tục trong ngày xuân theo tinh thần lành mạnh, tiết kiệm, không xa hoa, lãng phí. Đặc biệt quan tâm đến những gia đình chính sách, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bị thiên tai... Các cơ quan và cán bộ của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể cần làm gương trong việc nghiêm chỉnh thực hiện chủ trương chỉ đạo của Ban Bí thư và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, không được dùng công quỹ để làm quà biếu trái với quy định của Nhà nước.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương.

Nhân dịp Tết Bính Tuất, tôi xin gửi đến tất cả các đồng chí, toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng bào và chiến sĩ cả nước cùng đồng bào ta ở nước ngoài lời chúc mừng một năm mới dồi dào sức khỏe, thành đạt, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn.

* Đầu đề do Báo SGGP đặt.

Thông báo

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX

Từ ngày 11-1 đến ngày 18-1-2006, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đã họp Hội nghị lần thứ 13 tại thủ đô Hà Nội. Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã chủ trì hội nghị, đọc lời khai mạc và bế mạc hội nghị.

Ban Chấp hành Trung ương đã nghe báo cáo về ý kiến của Đại hội Đảng bộ các cấp, các cơ quan, tổ chức Đảng, các vị đại biểu Quốc hội và các tổ chức xã hội tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội X của Đảng; nghiêm túc thảo luận, tiếp thu các ý kiến đóng góp và giao Bộ Chính trị căn cứ vào ý kiến của Ban Chấp hành Trung ương tại hội nghị này để hoàn chỉnh các dự thảo báo cáo: Báo cáo chính trị, Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010, Báo cáo công tác xây dựng Đảng, Báo cáo một số vấn đề về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX trình Đại hội X của Đảng; sau đó, cho công bố toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị để lấy ý kiến nhân dân vào dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2006).

Hội nghị Trung ương 13 đã xem xét công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa X. Ban Chấp hành Trung ương cơ bản tán thành Tờ trình của Bộ Chính trị về vấn đề này và giao Bộ Chính trị căn cứ vào ý kiến của Ban Chấp hành Trung ương tại hội nghị, chỉ đạo việc tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh phương án giới thiệu nhân sự ứng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa X để trình Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX xem xét trước khi trình Đại hội X của Đảng. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương cũng đã thảo luận và quyết định một số vấn đề về việc tổ chức Đại hội X của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Vũ Ngọc Kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, về những khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, quản lý của đồng chí trong thời gian giữ các cương vị Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang và Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

Hội nghị Trung ương 13 biểu thị sự nhất trí cao của Ban Chấp hành Trung ương về những vấn đề đã được đưa ra thảo luận và quyết định.

Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên hãy phát huy những thành quả quan trọng đã đạt được trong năm 2005, với niềm tin và sức mạnh mới, tăng cường đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, tạo sự đồng thuận cao và không khí phấn khởi trong toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 ngay từ quý đầu, góp phần chuẩn bị thật tốt về mọi mặt để tổ chức thành công Đại hội X của Đảng. 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chị Nguyệt từ thiện

“Chị Nguyệt ơi, quận đang vận động tài trợ phương tiện đi học cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Chị có tham gia đóng góp không?”. Nhận cuộc gọi của đại diện Ủy ban MTTQ quận 11, TPHCM, chị Đặng Thị Minh Nguyệt (chủ doanh nghiệp Decal Minh Nguyệt) không chần chừ, nhận lời tài trợ ngay 10 chiếc xe đạp.

Xây dựng Đảng

Việt Nam và Thế giới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp các đại sứ trình Quốc thư

Sáng 22-1, tại Phủ Chủ tịch, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Tây Ban Nha, bà María del Pilar Méndez Jiménez; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hồi giáo Iran, ông Ali Akbar Nazari; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Philippines, ông Meynardo Los Banos Montealegre, đã trình Quốc thư lên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.

Vững lòng biển đảo

Đoàn đại biểu các tỉnh thành Nam bộ đi thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ tại Vùng biển Tây Nam

 Chiều 13-1, tại Quân cảng Lữ đoàn 127 (thị trấn An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức đón đoàn đại biểu các tỉnh thành Nam bộ đã hoàn thành hải trình đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các lực lượng và nhân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam Tổ quốc.

Nhân sự

Tân Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức phát biểu gì sau khi nhận nhiệm vụ?

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức gửi lời cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã tin tưởng, tín nhiệm chỉ định các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025. 

Cải cách hành chính

Bãi bỏ tờ khai nguồn gốc, doanh nghiệp tiết kiệm hàng chục tỷ đồng

Tổng cục Hải quan thông tin, sau gần 1 tháng áp dụng nghị quyết về việc khai và chia sẻ dữ liệu điện tử thông tin phương tiện nhập khẩu, bãi bỏ tờ khai nguồn gốc cho thấy cơ quan hải quan sẽ tiết kiệm được hàng trăm ngàn giờ công, còn doanh nghiệp tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng chi phí.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP