Đoàn kết và trách nhiệm

Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu, là sức mạnh vĩ đại của dân tộc ta trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước.

Từ ngày ra đời đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được dẫn dắt bởi tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đã không ngừng phát triển, góp phần phát huy cội nguồn sức mạnh của toàn dân, trở thành động lực chủ yếu và là một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của sự nghiệp cách mạng nước ta.

Từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, đặc biệt trong 25 năm đổi mới (1986 - 2010), MTTQ TPHCM luôn là ngọn cờ tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là chỗ dựa vững chắc của Đảng bộ và chính quyền TP. MTTQ TP đã tổ chức các cuộc vận động rộng lớn trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các kế hoạch kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng của TP. Đặc biệt là các cuộc vận động chăm lo gia đình chính sách, người nghèo.

Tuy nhiên, những kết quả đạt được trên đây còn khiêm tốn so với khả năng, tiềm lực thực sự của TP. Trong các nguyên nhân dẫn đến hạn chế vừa nêu, phải thẳng thắn nhìn nhận, có vai trò của công tác dân vận cũng như nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội còn chậm được đổi mới trong nhiều mặt. Mặt trận cũng như các đoàn thể chính trị - xã hội nhiều nơi, nhiều chỗ còn chưa sâu sát cơ sở, chưa nắm bắt được đầy đủ tâm tư nguyện vọng của người dân, nhiều phong trào hành động cách mạng thiếu sức lan tỏa… Thực trạng đó đã cho thấy công tác vận động, tập hợp, phát huy vai trò làm chủ của quần chúng nhân dân chưa được quan tâm, đầu tư đúng mức.

Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ IX vừa qua đã đề ra những mục tiêu cụ thể để xây dựng TPHCM trở thành TP xã hội chủ nghĩa, văn minh, hiện đại. Tuy nhiên, để có thể hoàn thành được những mục tiêu, nhiệm vụ to lớn đó, TPHCM phải có được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân TP cùng đồng lòng, chung sức.

Để có được sức mạnh đó, bên cạnh việc MTTQ phải phát huy vai trò vị trí của mình, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua của nhân dân, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của mặt trận các cấp, Đảng bộ và hệ thống chính trị TP phải song song thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ của mình. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối cao của dân tộc và những quyền, lợi ích cơ bản, chính đáng, hợp pháp của công dân. Lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng; tôn trọng những ý kiến khác nhau, không trái với lợi ích chung của dân tộc và nêu cao tinh thần dân tộc, khoan dung để tập hợp, đoàn kết, tăng cường đồng thuận xã hội. Bên cạnh đó, cần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, để đảm bảo đủ sức là hạt nhân lãnh đạo sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại đoàn kết phải được thể hiện trong mọi chủ trương, chính sách, trên mọi lĩnh vực để khai thác tiềm năng, phát huy mọi nguồn lực trong nhân dân. Chính quyền các cấp phải thật sự phục vụ nhân dân, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức trong sạch, thực sự là công bộc của nhân dân; có phẩm chất, đạo đức, có năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tích cực phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Chỉ khi nào thực hiện thành công được những vấn đề đặt ra trên đây, chúng ta mới tạo được cơ sở vững chắc để xây dựng, củng cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần hoàn thành những mục tiêu mà TPHCM đã đặt ra cũng như đưa đất nước phát triển nhanh và vững chắc theo những mục tiêu đã định.

HỒNG HIỆP

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Giao thông - Đô thị

Hơn 3.600 tỷ đồng nâng cấp đường kết nối cảng Quy Nhơn với Tây Nguyên

Ngày 12-6, ông Lưu Việt Khoa, Phó giám đốc Ban Quản lý Dự án 2 (Bộ GTVT) cho biết, đơn vị chuẩn bị thực hiện dự án đầu tư, nâng cấp tuyến quốc lộ 19 (QL19) nối cảng Quy Nhơn (Bình Định) với cửa khẩu Lệ Thanh (Gia Lai), với tổng vốn trên 3.600 tỷ đồng từ nguồn vốn ODA và Ngân hàng Thế giới.

Quy hoạch

Tin buồn