Khát vọng phát triển đất nước

SGGP
Qua 12 kỳ đại hội của Đảng, đây là lần đầu tiên cụm từ “khát vọng phát triển đất nước” được đưa vào chủ đề, nhiệm vụ chính của Đại hội Đảng toàn quốc. Đây là thành tố thứ 2 trong chủ đề và được bắt đầu với từ “khơi dậy”.  

Theo dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương vừa được công bố, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ có chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Chủ đề này bao gồm 5 thành tố chính và theo PGS-TS Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đã bao gồm những nội dung cơ bản, trọng tâm của dự thảo báo cáo chính trị.

Qua 12 kỳ đại hội của Đảng, đây là lần đầu tiên cụm từ “khát vọng phát triển đất nước” được đưa vào chủ đề, nhiệm vụ chính của Đại hội Đảng toàn quốc. Đây là thành tố thứ 2 trong chủ đề và được bắt đầu với từ “khơi dậy”.  

Ở mỗi giai đoạn lịch sử, từng thời kỳ cách mạng, Đảng đều có những quyết tâm, nhiệm vụ chính trị phù hợp, nhằm đáp ứng khát vọng chính đáng của đất nước, dân tộc. Đó là: giành độc lập dân tộc; thống nhất đất nước; xây dựng xã hội chủ nghĩa; quyết tâm đổi mới; phát triển kinh tế, sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng… 5 thành tố của chủ đề Đại hội XIII đã nói rõ những nhiệm vụ của Đảng trong những năm tiếp theo, trong vai trò lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối với đất nước. Phát triển đất nước chính là mong muốn, là khát vọng mãnh liệt của mỗi người dân Việt Nam về hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh. Và, khát vọng đó chắc chắn đã trường tồn trong dòng chảy lịch sử đất nước hàng ngàn năm qua, làm nên sức mạnh dân tộc. Đảng, với vai trò và vị trí của mình, không chỉ khẳng định, chỉ đường những khát vọng đó mà phải có nhiệm vụ “khơi dậy”, phát huy hơn bao giờ hết, những khát vọng của dân tộc Việt Nam. Trong bối cảnh phức tạp của thế giới với những cơ hội và thách thức luôn đan xen, Đảng cần phải khơi dậy mạnh mẽ, hiện thực hóa những khát vọng chính đáng đó của dân tộc.

Sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, dù còn những khuyết điểm, hạn chế trong từng thời điểm nhưng có thể khẳng định rằng, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới.

Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Những thành tựu của 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đã tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo. Những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo của Đảng và nhân dân Việt Nam; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam… Trên cơ sở những thành tựu đó, Đại hội XIII của Đảng sẽ có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII gắn với đánh giá tổng quát tiến trình đổi mới; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045. 

Dự thảo báo cáo chính trị đưa ra các mục tiêu cụ thể: Đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, là nước đang phát triển có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đó cũng chính là khát vọng về một đất nước thực sự phát triển của mỗi người dân Việt Nam.

Khi những khát vọng, niềm tin của mỗi người dân được khơi dậy, đứng vững, kết thành sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thì chắc chắn mọi khó khăn trên con đường thực hiện những mục tiêu đó sẽ bị loại bỏ. Với hướng đi đúng đắn, khát vọng phát triển mãnh liệt và quyết tâm chính trị cao, đất nước Việt Nam sẽ lập nên kỳ tích phát triển mới, thực sự phồn vinh, hạnh phúc; cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc.

 

TRẦN LƯU

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Kết nối mới từ Mekong Connect

Kết nối mới từ Mekong Connect

Mekong Connect là Diễn đàn thường niên của doanh nhân, nông dân, nhà quản lý, chuyên gia và các đối tượng quan tâm sự phát triển vùng ĐBSCL. Từ sáng kiến thành lập ABCD Mekong năm 2015 với sự tham gia của 4 địa phương An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp và Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, đến nay đã trải qua 7 lần tổ chức, trở thành một Mekong Connect “+” với sự tham gia tích cực của TPHCM, sự bảo trợ của Bộ NN-PTNT, Bộ KH-CN và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn

TIN BUỒN

Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN huyện Củ Chi, TPHCM; Đảng ủy - UBND - UBMTTQVN xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: