Khởi động dự án hỗ trợ kỹ thuật vùng tại châu Á - Thái Bình Dương

Dự án giúp tăng cường năng lực của các quốc gia trong việc triển khai thực hiện và giám sát các mục tiêu phát triển bền vững về môi trường một cách hiệu quả. 

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á vừa tổ chức Hội thảo khởi động dự án hỗ trợ kỹ thuật vùng “Hỗ trợ triển khai các mục tiêu phát triển bền vững về môi trường tại châu Á - Thái Bình Dương: Hợp phần tại Việt Nam”, để giới thiệu và lấy ý kiến các bên liên quan về các hoạt động, kế hoạch của dự án. 

Dự án giúp tăng cường năng lực của các quốc gia trong việc triển khai thực hiện và giám sát các mục tiêu phát triển bền vững về môi trường một cách hiệu quả. 

Riêng tại Việt Nam, dự án tập trung vào việc rà soát các chỉ tiêu môi trường và xác định nguồn lực tài chính, để thực hiện hiệu quả kế hoạch hành động của ngành tài nguyên và môi trường đối với các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục