Lưu ý đối với các tổ chức hành nghề luật sư

SGGP
Sở Tư pháp TPHCM vừa đưa ra một số lưu ý đối với các tổ chức hành nghề luật sư, bao gồm việc thực hiện các thủ tục tại Sở Tư pháp và trách nhiệm của những tổ chức này.

Đối với việc thực hiện các thủ tục tại Sở Tư pháp, gồm có thực hiện các thủ tục khi thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 36 Luật Luật sư năm 2006 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2012) thì khi có sự thay đổi tên, địa chỉ, trụ sở, chi nhánh, văn phòng giao dịch, lĩnh vực hành nghề, danh sách luật sư thành viên…

kể cả trường hợp thay đổi tầng lầu tòa nhà, thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, tổ chức hành nghề luật sư phải đăng ký với Sở Tư pháp TPHCM nơi đăng ký hoạt động.

Lưu ý đối với các tổ chức hành nghề luật sư ảnh 1 Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Hội Trọng tài thương mại TPHCM, 
tư vấn cho doanh nghiệp trẻ 
Giấy đăng ký hoạt động cấp lại phải được thông báo bằng văn bản cho Đoàn luật sư TPHCM về việc thay đổi. Tiếp đến, các tổ chức hành nghề luật sư thực hiện thủ tục công bố nội dung đăng ký hoạt động (tên, địa chỉ trụ sở, lĩnh vực hành nghề, chứng chỉ hành nghề luật sư, số giấy đăng ký hoạt động…).

Đáng chú ý, các tổ chức hành nghề luật sư phải thực hiện nghĩa vụ thông báo khi ký kết hợp đồng lao động thuê luật sư nước ngoài. Theo Điều 16 Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14-6-2013 của Chính phủ quy định: Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày ký hợp đồng lao động thuê luật sư nước ngoài, tổ chức hành nghề luật sư phải thông báo bằng văn bản cho sở tư pháp địa phương, nơi đăng ký hoạt động, kèm theo hợp đồng lao động.

Tương tự, trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động thuê luật sư nước ngoài, tổ chức hành nghề luật sư phải thông báo bằng văn bản đến Bộ Tư pháp và sở tư pháp địa phương - nơi đăng ký hoạt động. Thêm nữa, các tổ chức hành nghề luật sư cũng phải thực hiện nghĩa vụ gia hạn giấy phép hành nghề của luật sư nước ngoài.

Ngoài ra, các tổ chức hành nghề luật sư phải thực hiện chế độ báo cáo, gồm: báo cáo thống kê năm, việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề cho luật sư, trách nhiệm của tổ chức hành nghề luật sư trong việc tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư (nhằm tạo điều kiện cho luật sư của tổ chức mình nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ…).

Việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư được thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 40 và khoản 2 Điều 49 Luật Luật sư năm 2006 (sửa đổi năm 2012), thì tổ chức hành nghề luật sư có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình.

Hoặc trường hợp hợp đồng lao động có thỏa thuận thì luật sư hành nghề với tư cách cá nhân phải mua bảo hiểm trách nhiệm cho hoạt động nghề nghiệp của mình theo quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

THANH TUYẾN

Các tin, bài viết khác