Nêu cao trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong thực hiện Nghị quyết 98

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM (Nghị quyết 98) giai đoạn 2024 – 2025.

viber-image-2024-02-03-09-28-09-777-9060.jpg
Thủ tướng chủ trì hội nghị lần thứ 2 Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết 98. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của toàn hệ thống chính trị thành phố trong việc xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng yếu và có tính đột phá; là điều kiện thuận lợi để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khai thác, khơi thông và phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược để thành phố phát triển nhanh, bền vững. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố.

Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm xã hội và tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được nêu trong Nghị quyết 98, Chỉ thị số 27-CT/TU của Thành ủy, Nghị quyết số 18/NQ-HĐND TPHCM.

Cùng với đó, nêu cao trách nhiệm của các sở, ngành, chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 98.

Tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và xã hội. Phát huy vai trò phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; lắng nghe ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, người dân và doanh nghiệp trước khi ban hành cơ chế, chính sách đặc thù; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện; hạn chế tối đa việc khiếu nại, khiếu kiện của người dân, doanh nghiệp.

UBND TPHCM yêu cầu bám sát chủ trương, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TPHCM về thực hiện Nghị quyết 98, đảm bảo công tác truyền thông được sâu rộng, kịp thời, đúng đối tượng. Phát huy thế mạnh của các phương tiện truyền thông, tuyên truyền sâu rộng đến đảng viên, cán bộ, viên chức và tầng lớp nhân dân.

Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp của từng cơ quan, đơn vị nhằm đảm bảo công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Các cơ quan, tổ chức được phân công trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

Theo lộ trình, năm 2024, thực hiện tuyên truyền việc thực hiện chủ đề công tác năm 2024; Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 98 tại các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương.Đồng thời, tuyên truyền Chỉ thị số 27-CT/TU; Nghị quyết số 18/NQ-HĐND thành phố; quyết định số 2856/QĐ-UBND TPHCM.

Cùng với đó, tuyên truyền kết quả triển khai các nghị quyết của HĐND TPHCM đã ban hành; kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của UBND TPHCM; kết quả thực hiện nội dung, nhiệm vụ được giao qua từng năm của các sở, ngành, địa phương. Tuyên truyền đóng góp, hiến kế của các chuyên gia, nhà khoa học, các giới, đồng bào trong và ngoài nước trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết 98.

Năm 2025, tuyên truyền kết quả giám sát của HĐND TPHCM về triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết 98 năm 2024, 2025. Tuyên truyền kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết 98 gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố; kết quả sơ kết 3 năm việc thực hiện nghị quyết theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố. Cùng với đó, tuyên truyền kết quả nhân dân, doanh nghiệp được thụ hưởng các cơ chế, chính sách từ việc triển khai thực hiện Nghị quyết 98.

Tạo điều kiện tối đa để báo chí tuyên truyền

UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành, đơn vị được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết 98 tạo điều kiện tối đa để các cơ quan báo, đài tiếp cận thông tin, nắm chắc định hướng, nội dung để tuyên truyền đạt hiệu quả.

Đồng thời, chủ động tổ chức cung cấp thông tin định kỳ, đặc biệt là chủ động thông tin các vấn đề về Nghị quyết 98 để các cơ quan báo chí kịp thời thực hiện các tuyến bài truyền thông theo chủ trương của thành phố.

Chủ động đề xuất các nội dung trọng tâm cần thông tin, tuyên truyền trong phạm vi nhiệm vụ đơn vị phụ trách. Phối hợp Sở TT-TT triển khai công tác cung cấp các thông tin, tư liệu liên quan phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền. Trực tiếp và chủ động tổ chức thực hiện một số hoạt động thông tin tuyên truyền trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

Tin cùng chuyên mục