Nghiên cứu thành lập trung tâm tích hợp khoa học - công nghệ đạt trình độ tiên tiến tại Hà Nội, TPHCM

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 229/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức KHCN công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sẽ tinh gọn đầu mối các tổ chức KHCN nghiên cứu ứng dụng, dịch vụ KHCN thuộc các bộ, ngành
Sẽ tinh gọn đầu mối các tổ chức KHCN nghiên cứu ứng dụng, dịch vụ KHCN thuộc các bộ, ngành

Mục tiêu đến năm 2030 phát triển mạng lưới tổ chức KHCN công lập có cơ cấu hợp lý theo định hướng ưu tiên phát triển của quốc gia, ngành và lĩnh vực, nâng cao tiềm lực và hiệu quả hoạt động của các tổ chức KHCN công lập, tiếp cận với chuẩn mực quốc tế, làm nền tảng để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đến năm 2025, phấn đấu giảm 10% đầu mối các tổ chức KHCN công lập so với thời kỳ 2016 - 2020. Đến năm 2030, bảo đảm giảm 20% đầu mối các tổ chức KHCN công lập so với thời kỳ 2016 - 2020. Mặt khác, nâng cao năng lực nghiên cứu của các tổ chức KHCN theo hướng tiếp cận với chuẩn quốc tế. Năm 2025, có khoảng 25 - 30 tổ chức KHCN công lập được xếp hạng khu vực và thế giới. Đến năm 2030, có khoảng 40 - 50 tổ chức KHCN công lập được xếp hạng khu vực và thế giới.

Quy hoạch cũng hướng đến hình thành hệ thống trung tâm đổi mới sáng tạo và trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo công lập trên địa bàn tỉnh, thành nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở các địa phương.

Năm 2025, hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại 3 vùng Bắc, Trung, Nam; phấn đấu 40% địa phương hình thành tổ chức KHCN công lập có chức năng đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ việc kiện toàn tổ chức đối với các tổ chức KHCN công lập, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

Đến năm 2030, 100% địa phương hình thành tổ chức KHCN công lập có chức năng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ việc kiện toàn tổ chức đối với các tổ chức KHCN công lập, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

Đồng thời, nghiên cứu thành lập trung tâm tích hợp KHCN hiện đại, đạt trình độ tiên tiến, trước mắt thành lập tại Hà Nội, TPHCM, từng bước mở rộng đến các vùng kinh tế - xã hội trọng điểm.

Đến năm 2025, nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (quy đổi toàn thời gian) đạt 10 người trên một vạn dân, đến năm 2030 đạt 12 người trên một vạn dân.

Đến năm 2050, mạng lưới tổ chức KHCN công lập đủ năng lực đáp ứng yêu cầu hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo của đất nước; một số tổ chức KHCN công lập bắt kịp trình độ tiên tiến của thế giới, có năng lực cạnh tranh vượt trội ở một số ngành, lĩnh vực KHCN.

Chính phủ nêu rõ, tinh gọn đầu mối các tổ chức KHCN nghiên cứu ứng dụng, dịch vụ KHCN thuộc các bộ, ngành. Nghiên cứu thành lập trung tâm tích hợp KHCN hiện đại, đạt trình độ tiên tiến, trước mắt thành lập tại Hà Nội, TPHCM. Phát triển các tổ chức KHCN thuộc các tập đoàn, tổng công ty nhà nước trở thành các viện nghiên cứu chuyên sâu.

Tin cùng chuyên mục