Ngoại giao văn hóa góp phần xây dựng sức mạnh mềm cho Việt Nam

Ngày 9-7, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp Ban Chỉ đạo ngoại giao văn hóa năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, ngoại giao văn hóa đóng vai trò rất quan trọng đối với chính sách đối ngoại nói riêng và công cuộc hội nhập, xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Tựu trung, ngoại giao văn hóa phải đóng vai trò quan trọng trong việc làm sâu sắc quan hệ hợp tác song phương, đưa hợp tác đi vào chiều sâu, hiệu quả thực chất, giúp tăng cường sự tin cậy giữa các quốc gia.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn yêu cầu trong 6 tháng cuối năm, ngành ngoại giao cần tập trung vào 4 nội dung quan trọng để tăng cường ngoại giao văn hóa.

z5617252947131_eb7e22f687f6eed49395f55ddf147bb3.jpg
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chỉ đạo cuộc họp, ngày 9-7. Ảnh: QUANG PHÚC

Thứ nhất, quán triệt quan điểm xuyên suốt của Đảng đó là văn hóa phải đặt ngang hàng với chính trị, kinh tế. Thông qua ngoại giao văn hóa, giúp thúc đẩy, tạo dựng lòng tin, nâng cao hình ảnh con người Việt Nam.

Thứ hai, ngành ngoại giao phải là lực lượng đi tiên phong, chủ động trong hội nhập và tất cả các lĩnh vực, trong đó văn hóa là một nội dung quan trọng. Đồng thời, ngành ngoại giao phải hỗ trợ các bộ, ngành, nhân dân, doanh nghiệp trong ngoại giao văn hóa, góp phần nâng cao năng lực hội nhập.

Thứ ba, ngành ngoại giao tập trung vào quảng bá văn hóa Việt Nam ra bên ngoài. Đây là mục tiêu quan trọng của ngoại giao văn hóa, bởi nếu văn hóa là cái chiêng thì ngoại giao văn hóa chính là cái tiếng. Nên ngành ngoại giao phải sử dụng các công cụ ngoại giao để làm sao quảng bá được giá trị, hình ảnh, tư tưởng, văn hóa của đất nước ra bên ngoài, thông qua đó xây dựng nên “sức mạnh mềm” cho đất nước.

Thứ tư, vận động và quảng bá các di sản đã được UNESCO công nhận ra thế giới, xây dựng, kết nối và phát triển văn hóa, di sản các địa phương, biến văn hóa thành sức mạnh nội sinh để phát triển đất nước.

Cũng tại cuộc họp, đại sứ và trưởng đại diện các cơ quan ngoại giao Việt Nam ở các nước cũng góp ý, đề xuất, chia sẻ các kinh nghiệm ngoại giao văn hóa của các nước, đề xuất các giải pháp để nâng cao năng lực về ngoại giao văn hóa cho Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục