Nguyễn Bỉnh Khiêm không khuyên vua Mạc chạy lên Cao Bằng

Phong cảnh Cao Bằng.

Hỏi: Phải chăng Nguyễn Bỉnh Khiêm đã khuyên nhà Mạc giữ đất Cao Bằng với câu  “Cao Bằng tuy thiểu khả dung sở thế” (có sách ghi là “thiển”, nghĩa là: Cao Bằng tuy nhỏ hẹp cũng dung thân được vài đời).

Trịnh Minh Nghiêm (Hòa Vang,TP Đà Nẵng)

KHÁNH TƯỜNG: Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) là một nhà địa lý, chính trị (géoplitique), nổi tiếng am hiểu dịch lý và được người đời tán tụng là bậc tiên tri với sấm Trạng Trình.

Theo thiển ý, nếu nói rằng Nguyễn Hoàng trong thế nguy nan phải đối đầu với anh rể là Trịnh Kiểm đã đến hỏi ý kiến Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Bỉnh Khiêm đã chỉ đường vào Thuận Hóa cho Nguyễn Hoàng (“Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân”) thì có lý, còn bảo Nguyễn Bỉnh Khiêm khuyên họ Mạc sau khi mất Thăng Long lên giữ Cao Bằng thì không ổn.

Thứ nhất, sự kiện Trịnh Tùng chiếm Thăng Long và giết Mạc Mậu Hợp (1562-1592) xảy ra sau khi Nguyễn Bỉnh Khiêm mất đã 7 năm. Thứ hai, vị vua thường sai người đến hỏi chuyện đất nước với Trạng Trình là Mạc Phúc Nguyên (1546-1561). Bấy giờ họ Mạc còn hùng cứ ở Thăng Long và Mạc Phúc Nguyên nhiều lần sai quân vào đánh Thanh Hóa. Vậy việc Nguyễn Bỉnh Khiêm khuyên vua Mạc chạy lên Cao Bằng là điều không xác thực.

Các tin, bài viết khác