Phấn đấu xử lý, tái sử dụng nước thải đạt trên 70%

Theo Bộ TN-MT, trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam 10 năm giai đoạn 2021-2030, Việt Nam đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân khoảng 7%/năm; GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt khoảng 7.500 USD/người; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng 30% GDP, kinh tế số đạt khoảng 30% GDP; tổng đầu tư xã hội bình quân đạt 33%-35% GDP. 

Tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42%, tỷ lệ xử lý và tái sử dụng nước thải ra môi trường đạt trên 70%, giảm 9% lượng phát thải khí nhà kính, 100% các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt quy chuẩn về môi trường; tăng diện tích các khu bảo tồn biển, ven biển đạt 3%-5% diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia.

Tin cùng chuyên mục