Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII

Chiều 6-8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII. Báo SGGP trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:

"Thưa đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
Thưa các bậc lão thành cách mạng, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý,
Thưa đồng bào cử tri cả nước,

Chúng ta vui mừng chào đón 500 đại biểu Quốc hội đại diện cho đồng bào cử tri cả nước đã về dự đông đủ kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, mang đến kỳ họp trí tuệ, niềm tin, khí thế và tinh thần đổi mới của một nhiệm kỳ mới. Với tinh thần làm việc khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm cao, hôm nay, Quốc hội đã hoàn thành chương trình kỳ họp đã đề ra.

Ngay trong phiên khai mạc kỳ họp, Quốc hội đón nhận bài phát biểu quan trọng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam định hướng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu bế mạc kỳ họp Quốc hội. Ảnh: Chinhphu.vn

Thưa các vị đại biểu Quốc hội.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, các thành viên Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội; Tổng kiểm toán nhà nước; phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh; quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ và phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. Với sự đồng thuận, tín nhiệm cao, Quốc hội đã tin tưởng giao phó trọng trách và tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan trong bộ máy nhà nước triển khai thực hiện thắng lợi chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mình trong cả nhiệm kỳ.

Quốc hội ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội. Quốc hội mong muốn các vị vừa được Quốc hội bầu, phê chuẩn vào các chức vụ lãnh đạo của Nhà nước sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tín nhiệm của Quốc hội và nhân dân cả nước.

Quốc hội đã thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2011. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, Quốc hội đã phân tích, đánh giá sâu sắc, toàn diện những kết quả tích cực đạt được; những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; những diễn biến phức tạp, khó lường trong 6 tháng cuối năm 2011 và năm 2012. Quốc hội khẳng định cần tiếp tục kiên trì thực hiện quyết liệt các giải pháp với quyết tâm cao, đoàn kết, đồng thuận về tư tưởng, nhận thức và hành động, tranh thủ thuận lợi, vượt qua thách thức để thực hiện thành công mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2011, tạo đà cho phát triển bền vững hơn trong các năm tiếp theo. Quốc hội đã quyết định ban hành Nghị quyết bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011 và những năm tiếp theo. Quốc hội cũng đã xem xét, thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Quốc hội đã thảo luận về triển khai thực hiện chủ trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, xác định rõ sự cần thiết, mục đích yêu cầu, quan điểm, một số định hướng lớn và đã thông qua Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nhằm tạo thuận lợi cho việc tổ chức tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 và xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình Quốc hội xem xét, thông qua, phù hợp với tình hình mới. Đồng thời thống nhất điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 và thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012.

Quốc hội yêu cầu các cơ quan hữu quan đề cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp với Quốc hội, tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Tiếp theo thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; thắng lợi to lớn của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, thành công của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII là sự khởi đầu có ý nghĩa rất quan trọng trong nhiệm kỳ mới. Sau kỳ họp này, đề nghị các cơ quan trong bộ máy nhà nước khẩn trương củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ; bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Đồng thời tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp công tác, phát huy vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội, các ngành, các cấp, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đề nghị các vị đại biểu Quốc hội khẩn trương báo cáo với cử tri trong cả nước kết quả kỳ họp này; giữ mối liên hệ thường xuyên, chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến của cử tri; tích cực giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; động viên nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Quốc hội kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao truyền thống yêu nước, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, phát huy mọi nguồn lực trong nước và hợp tác quốc tế, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội, tôi xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị lão thành cách mạng, các vị khách quý đã đến dự kỳ họp; cảm ơn sự đóng góp của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, của các vị đại biểu Quốc hội khóa XII; của Chủ tịch nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ngành, các cấp, các cơ quan thống tấn, báo chí và các cơ quan tham mưu, phục vụ, đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp Quốc hội.

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bậc lão thành cách mạng, các vị khách quý, các vị đại biểu Quốc hội, đồng bào và chiến sĩ cả nước mạnh khỏe, hạnh phúc, đoàn kết, thắng lợi.
Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII.
Xin trân trọng cảm ơn."

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chị Nguyệt từ thiện

“Chị Nguyệt ơi, quận đang vận động tài trợ phương tiện đi học cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Chị có tham gia đóng góp không?”. Nhận cuộc gọi của đại diện Ủy ban MTTQ quận 11, TPHCM, chị Đặng Thị Minh Nguyệt (chủ doanh nghiệp Decal Minh Nguyệt) không chần chừ, nhận lời tài trợ ngay 10 chiếc xe đạp.

Xây dựng Đảng

Việt Nam và Thế giới

CBRE: TPHCM trong tốp 5 châu Á - Thái Bình Dương về thu hút đầu tư

Kết quả khảo sát các nhà đầu tư châu Á - Thái Bình Dương năm 2021 do Công ty Dịch vụ bất động sản thương mại toàn cầu CBRE tiến hành, cho thấy lần đầu tiên TPHCM của Việt Nam lọt vào nhóm các thành phố được ưa thích nhất ở châu Á - Thái Bình Dương về đầu tư xuyên biên giới.

Vững lòng biển đảo

Đoàn đại biểu các tỉnh thành Nam bộ đi thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ tại Vùng biển Tây Nam

 Chiều 13-1, tại Quân cảng Lữ đoàn 127 (thị trấn An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức đón đoàn đại biểu các tỉnh thành Nam bộ đã hoàn thành hải trình đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các lực lượng và nhân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam Tổ quốc.

Nhân sự

Tân Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức phát biểu gì sau khi nhận nhiệm vụ?

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức gửi lời cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã tin tưởng, tín nhiệm chỉ định các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025. 

Cải cách hành chính

Bãi bỏ tờ khai nguồn gốc, doanh nghiệp tiết kiệm hàng chục tỷ đồng

Tổng cục Hải quan thông tin, sau gần 1 tháng áp dụng nghị quyết về việc khai và chia sẻ dữ liệu điện tử thông tin phương tiện nhập khẩu, bãi bỏ tờ khai nguồn gốc cho thấy cơ quan hải quan sẽ tiết kiệm được hàng trăm ngàn giờ công, còn doanh nghiệp tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng chi phí.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP