Phát huy tinh thần đại đoàn kết

Cách nay 50 năm, sự kiện ra đời Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (MTDTGPMNVN) đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cách mạng miền Nam. Sau Hiệp định Genève, đất nước ta bị chia cắt bởi âm mưu của thực dân mới, đã đưa phần đất Việt Nam phía Nam vĩ tuyến 17 với hơn 20 triệu con người vào nghịch cảnh đau đớn chưa từng có, kẻ thù lê máy chém đi khắp miền Nam, hòng dập tắt ngọn lửa cách mạng và phong trào đấu tranh của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Một yêu cầu khách quan đặt ra cho cách mạng miền Nam lúc bấy giờ là phải đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân tạo thành sức mạnh to lớn để vừa tiến công địch về chính trị, vừa củng cố và xây dựng lực lượng cho cuộc đấu tranh cách mạng miền Nam.

Đáp ứng yêu cầu của lịch sử và đòi hỏi của thực tế đấu tranh cách mạng ở miền Nam, cùng với nguyện vọng tha thiết của các tầng lớp nhân dân, ngày 20-12-1960, tại Suối Chò, xã Tân Lập, huyện Châu Thành (nay là huyện Tân Biên) tỉnh Tây Ninh, đại biểu các giai cấp, các dân tộc, các tôn giáo và các đảng phái đã đại hội thành lập MTDTGPMNVN.

Mặt trận đã đề ra tuyên ngôn và chương trình 10 điểm với nội dung: “Phải hòa bình! Phải độc lập! Phải dân chủ! Phải cơm no, áo ấm! Phải hòa bình thống nhất Tổ quốc!”.

Cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ của nhân dân ta giành thắng lợi to lớn bằng chiến thắng 30-4-1975, là thắng lợi của truyền thống yêu nước, của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó có vai trò quan trọng của MTDTGPMNVN. Bằng tấm lòng yêu nước và niềm tin sắt đá vào cuộc đấu tranh đòi độc lập, tự do cho dân tộc do Đảng ta khởi xướng, cuộc kháng chiến của dân và quân miền Nam, là cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện bằng chính sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, sức mạnh đó được thể hiện cao hơn bao giờ hết, tiêu biểu tập trung dưới ngọn cờ MTDTGPMNVN.

Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đất nước ta đang trên đà phát triển và hội nhập quốc tế, lòng yêu nước - sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là động lực mạnh mẽ, tiếp tục cổ vũ nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, vượt qua khó khăn, thử thách, tạo sự đồng thuận xã hội, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy công cuộc đổi mới đất nước, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Kỷ niệm trọng thể 50 năm thành lập MTDTGPMNVN, ôn lại thành quả cách mạng trong chặng đường đã qua, chúng ta không bao giờ được lãng quên sự hy sinh anh dũng, kiên cường của biết bao đồng bào, đồng chí đã ngã xuống vì đại nghĩa dân tộc trường tồn. Chúng ta nguyện cùng nhau thực hiện tốt hơn nữa lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, Đoàn kết, Đại đoàn kết/ Thành công, Thành công, Đại thành công”. Bởi như lời Bác Hồ dạy: “Đoàn kết là một lực lượng vô địch, lực lượng đoàn kết đã giúp Cách mạng Tháng Tám thành công, lực lượng đoàn kết đã giúp kháng chiến thắng lợi, lực lượng đoàn kết sẽ động viên nhân dân từ Bắc chí Nam đấu tranh để thực hiện hòa bình, thống nhất, độc lập dân chủ trong cả nước”.

Thấm nhuần tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc của Người, Đảng ta đã khẳng định: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đối với TPHCM, bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thời kỳ chống Mỹ cứu nước, đặc biệt phát huy tinh thần đoàn kết trong MTDTGPMNVN đã khẳng định sức mạnh của quần chúng nhân dân sẽ được phát huy cao độ, một khi có sự lãnh đạo bằng đường lối đúng đắn, sáng suốt của Đảng.

Mặt trận Tổ quốc VN TPHCM được sự lãnh đạo trực tiếp của Thành ủy, sẽ cùng hệ thống chính trị ra sức vận động, tổ chức tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân thành phố, nhằm phát huy tinh thần cách mạng và truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo của đồng bào Sài Gòn - Gia Định nói riêng và đồng bào miền Nam nói chung trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ để góp phần vun đắp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của TP ngày càng bền vững. “Vì cả nước, cùng cả nước”, nhân dân TPHCM quyết tâm phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để nhanh chóng phát triển và hội nhập bền vững; xây dựng TPHCM, TP vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu, TP anh hùng, sớm trở thành thành phố xã hội chủ nghĩa, văn minh, hiện đại.

Võ Thị Dung
(Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TPHCM)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Sứ mệnh phản ánh sự thật

Ngay từ những ngày đầu dịch Covid-19 bùng phát, báo chí đã chuyển tải ngay thông điệp của Thủ tướng Chính phủ: “Chống dịch như chống giặc” tới đông đảo quần chúng nhân dân. Thông điệp này vừa mang tính hiệu triệu, vừa xác định nguyên tắc và tinh thần, thái độ đối với cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn