Phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy trong học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG
Ngày 14-3, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 2 điểm cầu TPHCM và 259 điểm cầu ở các quận, huyện, TP Thủ Đức và các Đảng ủy cấp trên cơ sở, với hơn 11.000 đại biểu tham dự.
Tại điểm cầu chính ở Hội trường Thành ủy TPHCM có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước.
Cùng dự có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Thường trực HĐND - UBND TPHCM…
Phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy trong học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ảnh 1 Các đại  biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã trình bày báo cáo, thông tin những nội dung cốt lõi, cơ bản, những điểm mới trong Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá, năm vừa qua đại dịch Covid-19 hết sức phức tạp, gây nhiều khó khăn, trở ngại đến mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, các cấp ủy Đảng, các cấp, ngành, địa phương đã chủ động, linh hoạt, kịp thời triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó, Thành ủy TPHCM đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, điều này thể hiện sự quan tâm, sâu sát của tập thể lãnh đạo Thành ủy TPHCM.
Phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy trong học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ảnh 2 Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã trình bày báo cáo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đặt vấn đề trong báo cáo tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn lại lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp báo quốc tế thông báo kết quả Đại hội XIII: “Thành công của đại hội không phải ở chỗ thông qua được nghị quyết, bầu ra được Ban Chấp hành Trung ương mới, mà quan trọng hơn là thời gian tới, chúng ta phải tổ chức đưa nghị quyết vào cuộc sống thế nào, biến nó thành hiện thực thế nào, vì qua kiểm điểm cho thấy việc tổ chức thực hiện nghị quyết vẫn là khâu yếu. Do đó, nghị quyết của đại hội phải sớm được thể chế hóa, cụ thể hóa thành những chủ trương, phải chỉ đạo quyết liệt từ trên xuống dưới; phải làm ra của cải vật chất, dân phải giàu, nước phải mạnh, đời sống của nhân dân phải hạnh phúc, ấm no hơn, thế mới là đại hội thành công”.

Trên cơ sở này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, với tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, việc nghiên cứu, học tập nghị quyết phải trở thành việc thường xuyên, trọng tâm và phải làm bài bản, khoa học.
Phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy trong học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ảnh 3 Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tham dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, so với Đại hội XII có một số nhận thức mới trong chủ đề Đại hội XIII, đáng chú ý là: Bổ sung “xây dựng hệ thống chính trị” vào nội dung xây dựng Đảng thành “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”; Nêu “khát vọng phát triển đất nước” và bổ sung “kết hợp với sức mạnh thời đại”; Xác định mục tiêu “đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Ngoài ra, từ thực tiễn công cuộc đổi mới, trực tiếp là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội XIII rút ra 5 bài học kinh nghiệm, được coi là những vấn đề lý luận căn cốt của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới. Đó là bài học về xây dựng Đảng; bài học về nhân dân; bài học về lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện; bài học về thể chế và bài học về quốc phòng, an ninh, đối ngoại.
Về quan điểm chỉ đạo trong báo cáo chính trị Đại hội XIII, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết có các quan điểm cơ bản: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”...
Phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy trong học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ảnh 4 Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao đổi với Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, để Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các văn kiện Hội nghị Trung ương khóa XIII nhanh chóng đi vào cuộc sống, biến thành những giá trị vật chất, góp phần làm cho dân giàu, nước mạnh, đời sống của nhân dân được nâng cao, Đảng bộ TPHCM cần chú ý tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy các cấp, tổ chức đảng trong việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết.

Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết. Theo đồng chí, coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của tập thể và cá nhân người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, báo cáo chính trị khẳng định nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt.

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam và Thế giới

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Cử tri có thêm thông tin để lựa chọn người xứng đáng

Cử tri có thêm thông tin để lựa chọn người xứng đáng

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang bước vào đợt vận động bầu cử. Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khẳng định, MTTQ các cấp sẽ hỗ trợ tối đa, tạo điều kiện để các ứng viên có cơ hội được trình bày chương trình hành động của mình. Qua đó, cử tri có thêm thông tin để lựa chọn người xứng đáng.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu tiếp nhận quà của Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TPHCM giúp đỡ người dân miền Trung khắc phục hậu quả bão lụt trong năm 2020

Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam: Thúc đẩy tinh thần Đổi mới ngày càng sâu rộng

Trong suốt thời gian từ ngày 25-1 đến ngày 1-2-2021, Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐSCVN) đã diễn ra thành công tốt đẹp ở Thủ đô Hà Nội. Tôi xin chúc mừng Việt Nam đã đạt được những thành tựu tại kỳ Đại hội này. Đây là dấu mốc ý nghĩa và quan trọng trong lịch sử và sự phát triển đất nước, thúc đẩy tinh thần Đổi mới ngày càng sâu rộng.
Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đặc biệt, với trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, người đảng viên, nhiều đại biểu đều khẳng định sẽ quyết tâm đưa nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống. Phóng viên Báo SGGP ghi nhận một số ý kiến.
Quang cảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Kết quả Đại hội XIII phản ánh thành tựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét về lễ bế mạc Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như các kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, trong đó nhấn mạnh việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.