Phát triển cơ sở giáo dục đại học lớn đạt trình độ tiên tiến khu vực

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 107/NQ-CP về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW (tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới).

Phát triển cơ sở giáo dục đại học lớn đạt trình độ tiên tiến khu vực

Trong đó, Chính phủ giao Bộ GD-ĐT phối hợp với các bộ ngành, địa phương xây dựng các đề án phát triển cơ sở giáo dục đại học lớn theo hướng đạt trình độ tiên tiến của nhóm các trường hàng đầu trong khu vực châu Á phù hợp với các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các vùng và một số địa phương.

Bộ KH-CN phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng chính sách đầu tư phát triển KH-CN, nhất là công nghệ lõi, công nghệ nguồn, công nghệ mũi nhọn…

Tin cùng chuyên mục