Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TPHCM ngang tầm khu vực

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai Đề án Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TPHCM giai đoạn 2021-2025 trong năm 2024.

Kế hoạch nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TPHCM ngang tầm khu vực, góp phần nâng cao tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GRDP đến năm 2025 đạt từ 45%-50%. Đồng thời, tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

UBND TPHCM đặt mục tiêu nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo cho 900 doanh nghiệp; ươm tạo, phát triển 300 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Góp phần tăng chi đầu tư cho khoa học và công nghệ của xã hội đạt bình quân 1%/GRDP. Số doanh nghiệp đạt tiêu chí doanh nghiệp khoa học và công nghệ và số doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tăng từ 8%-10%; tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt 35% trong tổng số doanh nghiệp. Để đạt được các mục tiêu trên, kế hoạch đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp gắn với thời gian thực hiện cho từng đơn vị cụ thể.

Trong đó, việc phát triển hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Sở KH-CN chủ trì hình thành mạng lưới trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Sở KH-CN cũng chủ trì hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển sản phẩm và thị trường; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo; thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công…

Tin cùng chuyên mục