CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TPHCM LẦN THỨ 5(2005 - 2010)

Phong trào thi đua tại TPHCM: Khơi dậy tính chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại Đại hội Anh hùng, chiến sĩ thi đua chống Mỹ cứu nước lần thứ 4 (30-12-1966).


“Với truyền thống năng động, sáng tạo, TPHCM luôn có những đột phá và đi đầu cả nước trong nhiều lĩnh vực, trong đó có phong trào thi đua yêu nước. Phong trào thi đua yêu nước tại TPHCM thực sự khơi dậy ở mỗi cá nhân, mỗi tập thể và đông đảo các tầng lớp nhân dân tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Đã có nhiều phong trào thi đua của TP được nhân rộng và lan tỏa cả nước, nhiều cá nhân điển hình trở thành điểm sáng”… đã nhận định như vậy trong buổi trò chuyện với PV Báo SGGP trước thềm đại hội thi đua yêu nước diễn ra sáng nay (14-6).
 
 

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân

° PV: Trên cương vị là Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng TPHCM, đồng chí nhận định như thế nào về vai trò của phong trào thi đua yêu nước trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TPHCM 5 năm qua?

° Chủ tịch UBND TPHCM LÊ HOÀNG QUÂN: Có thể nói, 5 năm qua là giai đoạn có nhiều khó khăn và thách thức đối với sự phát triển của TP. Kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp, tình hình khủng hoảng tài chính năm 2008, suy giảm kinh tế năm 2009 đã tác động đến nước ta, trong đó có TPHCM, nhất là trên các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, du lịch, xuất nhập khẩu cũng như vấn đề thu hút và giải ngân vốn đầu tư nước ngoài.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 39-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khóa IX) về đẩy mạnh đổi mới phong trào thi đua yêu nước, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất của Thành ủy, sự điều hành năng động, linh hoạt của UBND TP, sự phối hợp đồng bộ của UB MTTQ và các tổ chức đoàn thể TP, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân TP, nhiều phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua đã được tổ chức phát động mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu KT-XH. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 11%/năm, quy mô kinh tế TP năm 2010 gấp 1,7 lần năm 2005, GDP bình quân đầu người năm 2010 ước 2.800 USD, gấp 1,68 lần so với năm 2005 (1.660 USD). TP đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo theo tiêu chí 6 triệu đồng/người/năm và đang triển khai thực hiện đề án giảm hộ nghèo, tăng hộ khá theo tiêu chí mới, 12 triệu đồng/người/năm. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường được chú trọng; cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có những chuyển biến tích cực; an ninh chính trị ổn định; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Co.op Mart - đơn vị có nhiều phong trào thi đua thiết thực. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phong trào thi đua yêu nước đã được đổi mới một bước, đa dạng về nội dung và hình thức, thu hút được đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia. Nội dung phong trào thi đua luôn bám sát với các nhiệm vụ trọng tâm của chủ đề từng năm, như chống lãng phí và thực hành tiết kiệm (2005), cải cách hành chính (2006, 2007), thực hiện nếp sống văn minh đô thị (2008, 2009), thực hiện nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị (2010); gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và việc thực hiện các chương trình hành động của TP. Công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức các phong trào thi đua; nhân rộng điển hình tiên tiến, phổ biến gương người tốt, việc tốt, những mô hình hay, cách làm tốt; tôn vinh những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến ngày càng được quan tâm và chú trọng. Công tác khen thưởng được thực hiện một cách kịp thời, thiết thực; bộ máy công tác thi đua - khen thưởng các cấp được củng cố, kiện toàn và hoạt động ngày càng có hiệu quả.

Từ kết quả phong trào thi đua yêu nước, 5 năm qua, TP đã đề nghị và được Nhà nước phong tặng 19 danh hiệu Anh hùng Lao động, 1 Huân chương Sao Vàng, 6 Huân chương Hồ Chí Minh…

° Bên cạnh những thành quả đáng trân trọng như đồng chí vừa nêu, phong trào thi đua tại một số nơi tồn tại tình trạng làm qua loa hoặc việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến còn mang tính hình thức?

° Đó là một thực tế và xảy ra ở những nơi mà tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể chưa quán triệt đúng mức, sâu sắc về vai trò, vị trí, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước. Do vậy, trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua thiếu cụ thể, chưa phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị và ít đôn đốc, kiểm tra các phong trào thi đua.

Ngoài ra, một thực tế khác mà tôi cũng khá băn khoăn là mặc dù tổ chức, nhân sự làm công tác thi đua, khen thưởng đã được kiện toàn và dần đi vào hoạt động ổn định nhưng cũng còn nhiều đơn vị thiếu quan tâm việc bố trí nhân sự có trình độ, tâm huyết, có khả năng tham mưu cho lãnh đạo. Chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách thi đua có nơi còn hạn chế. Nội dung sinh hoạt tại một số cụm khối thi đua còn nghèo nàn, chưa đề ra các tiêu chí giao ước thi đua… vì vậy quá trình bình xét thi đua, suy tôn đơn vị dẫn đầu còn gặp khó khăn, lúng túng. Tất cả những tồn tại, hạn chế này cần tiếp tục khắc phục trong thời gian tới.

° Xin đồng chí cho biết những bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong 5 năm qua?

° Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 39-CT/TƯ của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn TP, có thể rút ra các bài học kinh nghiệm. Đó là phải nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội về vai trò, tác dụng và yêu cầu đổi mới nội dung công tác thi đua. Thực tiễn đã chứng minh, nơi nào mà lãnh đạo Đảng, chính quyền quan tâm đúng mức, coi công tác thi đua khen thưởng là biện pháp tích cực và hữu hiệu trong việc chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình thì nơi đó phong trào thi đua phát triển mạnh, sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả thiết thực và ngược lại. Cần phải thường xuyên đổi mới phương thức chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, giao quyền chủ động hơn cho cơ sở, định hướng mục tiêu phong trào thi đua phải sát với nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu, lợi ích của quần chúng nhân dân. Phong trào thi đua phải được tổ chức thường xuyên, liên tục, thiết thực, hướng vào giải quyết những việc khó, những khâu đột phá; kế hoạch, nội dung, mục tiêu thi đua phải cụ thể, biện pháp tổ chức phải phù hợp theo từng chủ đề thi đua.

Chỉ có như vậy mới phát huy được tính năng động, sáng tạo và thế mạnh của mỗi đơn vị, cá nhân tham gia phong trào. Ngoài ra, phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra; tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng kịp thời những nhân tố mới tích cực, tiêu biểu để động viên, giáo dục, nêu gương. Cũng cần thiết có sự phối hợp đồng bộ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua giữa chính quyền với UB MTTQ, đoàn thể các cấp nhằm phát huy tốt nhất vai trò, trách nhiệm của các thành viên hội đồng thi đua và khen thưởng các cấp.
 
° Hội đồng thi đua khen thưởng TPHCM đề ra mục tiêu gì trong 5 năm tới (2010 - 2015), thưa đồng chí?

° 5 năm tới, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, những bài học kinh nghiệm từ phong trào thi đua yêu nước trong những năm qua, quyết tâm phấn đấu đạt GDP bình quân hàng năm đạt 11% và cao hơn 1,5 lần mức tăng trưởng bình quân của cả nước. Tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước phát triển, gắn với bảo vệ môi trường, tiến tới phát triển bền vững; góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phấn đấu GDP bình quân đầu người vào năm 2015 đạt khoảng 4.400 USD.

Do vậy, nội dung phong trào thi đua tiếp tục gắn liền với nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội và đột phá vào những lĩnh vực quan trọng gồm: Cải cách hành chính; đấu tranh phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; thi đua thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào tình hình thực tiễn đơn vị mình sẽ xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động phong trào thi đua với những nội dung thiết thực; thi đua tại những khâu, lĩnh vực còn yếu kém, có như vậy mới tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm 2011 – 2015, xây dựng, bảo vệ và phát triển TPHCM xứng đáng với danh hiệu TP anh hùng, TP XHCN, văn minh, hiện đại.

° Xin cảm ơn đồng chí!

VÂN ANH thực hiện

15 phút vì thành phố văn minh sạch đẹp

Tọa lạc ở vị trí trung tâm quận 1, phường Bến Thành có một vị trí quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội tại địa bàn giàu tiềm năng này. Do vậy, phát triển kinh tế đi đôi với xây dựng đời sống văn hóa luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong phường đặc biệt quan tâm.

Những năm gần đây, đời sống nhân dân phường luôn được cải thiện, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã không ngừng phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, đạt được kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên vệ sinh môi trường, trật tự lòng lề đường, cảnh quan đô thị còn nhiều bất cập.

Thanh niên quận 1 xóa quảng cáo sai quy định, góp phần cho TPHCM văn minh sạch đẹp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hưởng ứng năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị, phường Bến Thành đã triển khai cho nhân dân các khu phố thực hiện việc quét dọn vệ sinh. Từ đó dấy lên phong trào “Mỗi tuần 15 phút”, phối hợp giữa Đoàn thanh niên và khu phố hàng tuần vận động nhân dân quét dọn vệ sinh môi trường.

Trên cơ sở hiệu quả của phong trào, năm 2008 UBND phường đã tổ chức lễ phát động triển khai rộng rãi trong các khu dân cư và trở thành phong trào toàn phường. Năm 2009, UBND quận 1 đánh giá cao hiệu quả và sức lan tỏa của phong trào nên đã tổ chức lễ phát động và lấy tên gọi là phong trào “Mỗi tuần 15 phút vì TP văn minh sạch đẹp” triển khai rộng rãi tại các khu dân cư, cơ quan, trường học, công ty… trong toàn quận.

Từ đó đến nay, hàng tuần, ban điều hành các khu phố, tổ dân phố đều đăng ký thực hiện phong trào. Tại các tuyến đường chính, ngoài việc dọn dẹp vệ sinh, các đoàn thể tại khu phố còn kết hợp tuyên truyền các hộ kinh doanh chấp hành tốt các quy định về vệ sinh, đổ rác đúng nơi quy định, đúng giờ.
 
“Mỗi tuần 15 phút vì TP văn minh sạch đẹp” không dừng lại như một hoạt động phong trào mà còn là một hành động thiết thực góp phần cùng TP xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp. 

PH. GIANG

Bật lên từ những cái đầu tiên

Tháng 11-2004, ông Lê Mạnh Hà  (ảnh) được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Bưu chính - Viễn thông TPHCM, một sở mới thành lập với trăm bề ngổn ngang. Luôn đau đáu với việc làm thế nào để người dân không phải đối mặt với các thủ tục hành chính nhiêu khê, phức tạp, kéo dài, ông nhanh chóng bắt tay vào việc xây dựng và triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của TP.

Những thay đổi lớn về phương thức triển khai hoạt động này đã góp phần đưa chính phủ điện tử của TP đứng đầu cả nước. TP là đơn vị đầu tiên đã được Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin quốc gia trao giải thưởng đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả nhất cấp tỉnh, thành.

Trong đó nổi bật là đã thực hiện xây dựng “một cửa điện tử” đầu tiên của cả nước, trình UBND TPHCM thành lập Quỹ phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đầu tiên của cả nước, triển khai giải thưởng công nghệ thông tin đầu tiên do cơ quan nhà nước tổ chức, ứng dụng GIS thành công ở cấp quận huyện; trình UBND TPHCM phê duyệt quy chế về quản lý dự án công nghệ thông tin duy nhất của cả nước góp phần đẩy nhanh tin học hóa của TP.
 
Ngoài những cái đầu tiên trên, Sở Bưu chính - Viễn thông cũng là đơn vị đầu tiên phát hiện trò chơi trực tuyến (game online) là dịch vụ cần phải quản lý theo pháp luật về viễn thông và internet. Các động thái kiên quyết của Sở Bưu chính – Viễn thông trong việc lập lại trật tự trên lĩnh vực này đã được Bộ Bưu chính – Viễn thông đánh giá là 1 trong 10 sự kiện công nghệ thông tin - truyền thông nổi bật nhất năm 2006.

Từ khi Sở Thông tin - Truyền thông được thành lập, với cương vị giám đốc sở này, ông cũng đã có những bước đầu tiên tạo được dấu ấn. Trong năm 2009, Sở Thông tin - Truyền thông đã thực hiện nhiều biện pháp để lập lại trật tự trong lĩnh vực truyền hình. Qua đó, rất nhiều kênh truyền hình đã bị buộc ngưng phát sóng, nhiều đài truyền hình cũng tự ngưng phát những kênh chưa có phép.

Đặc biệt, ông đã chỉ đạo đấu tranh kiên quyết với Công ty OCI có hành vi kinh doanh trái phép dịch vụ phone-to-phone. Qua xử lý vi phạm của Công ty OCI, Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM cũng đã phát hiện hành vi tổ chức trộm cắp cước viễn thông quốc tế của Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC).

Ông Lê Mạnh Hà còn “đặc biệt” khi sánh vai các nhà báo chuyên nghiệp nhận giải ba giải báo chí TPHCM lần thứ 25 vào năm 2007.

Q. ANH

Bừng sáng giấc mơ của “chàng hiệp sĩ”

Đặng Hoài Phúc (thứ hai từ phải qua) nhận danh hiệu Quả cầu vàng 2007 trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Năm 1991, lúc cậu bé Đặng Hoài Phúc đang học lớp 4 thì một tai nạn ập đến. Từ đó, trước mắt cậu bé vĩnh viễn là một màu đen.

Năm 1992, ba mẹ đưa Phúc đến Câu lạc bộ Bừng Sáng - một nơi chuyên dạy trẻ khiếm thị ở TPHCM, với niềm hy vọng mong manh là cậu bé sẽ làm chủ được cuộc sống của mình. Không phụ lòng cha mẹ, thầy cô, Phúc đã miệt mài học tập, kiên trì, nỗ lực từng ngày.

Năm 1998, Phúc tốt nghiệp THPT và một năm sau, qua kỳ thi tuyển sinh đại học, Phúc trở thành sinh viên khoa tiếng Anh của Trường Đại học Khoa học xã hội - Nhân văn TPHCM.

Năm 1999 mới thật sự là một bước ngoặt cho Phúc khi cậu được chọn tham dự khóa đào tạo giáo viên tin học cho người khiếm thị do một tổ chức nhân đạo của Italia phối hợp với Câu lạc bộ Bừng Sáng tổ chức. Phúc nhận ra máy tính chính là công cụ giúp người khiếm thị hòa nhập với xã hội.

Chưa đầy một năm sau, Phúc đã khá vững trong việc lập trình, thiết kế trang web, viết nhạc, dạy tin học cho các em nhỏ khiếm thị và sau đó trở thành Giám đốc Trung tâm tin học vì người mù Sao Mai trực thuộc Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật TPHCM ở tuổi 25. Trung tâm trở thành nơi đào tạo giáo viên là người khiếm thị cho 25 tỉnh, thành trong cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Với khả năng ngoại ngữ lưu loát và trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Phúc thường xuyên tham gia, phối hợp tốt với các đối tác trong và ngoài nước hỗ trợ người khiếm thị, giúp mở rộng mối quan hệ quốc tế của trung tâm.
 
Với niềm tin “Công nghệ kỹ thuật số như đôi mắt của người khiếm thị”, Phúc cùng các cộng sự tiếp tục nỗ lực từng ngày để giúp cho người khiếm thị có những cơ hội mới, thích nghi với sự thay đổi và phát triển không ngừng của thế giới xung quanh. 

N. PHƯƠNG

Thi đua - động lực của phát triển

“Nụ cười công chức” thay đổi diện mạo Hải quan TP

Tiến tới mục tiêu Hải quan Việt Nam trở thành Hải quan hiện đại, ngang tầm với một số nước tiên tiến trong khu vực, ngành Hải quan tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chương trình hiện đại hóa hải quan, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Nhiệm vụ toàn ngành là xây dựng và phát triển hệ thống pháp luật hải quan ổn định, minh bạch và ứng dụng khoa học kỹ thuật để hoạt động quản lý hải quan phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Cán bộ công chức Hải quan phấn đấu chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, giỏi kỹ năng, tinh thông nghiệp vụ.

Trước những yêu cầu nhiệm vụ chính trị ngày càng cao của ngành và đơn vị, Cục Hải quan TPHCM đã phát động cuộc vận động “Nụ cười công chức”, song song với phong trào “Tuổi trẻ Hải quan TPHCM thực hiện văn hóa giao tiếp”. Qua thời gian phát động, phong trào đã tác động mạnh mẽ đến từng cán bộ công chức, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên, phần nào đã cải thiện được những ứng xử chưa đúng mực, chưa văn minh, lịch sự của một số CBNV. 

(Trích tham luận của Cục Hải quan TPHCM)


Co.opMart lớn lên cùng phong trào thi đua

Phong trào thi đua của Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TPHCM (Co.opMart) gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh của toàn hệ thống, kết hợp hài hòa với từng địa phương mà đơn vị đang trú đóng. Mỗi năm, hoạt động thi đua cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện chủ đề hoạt động của Co.opMart như hợp tác phát triển vì một thương hiệu mạnh (năm 2005), tăng tốc phát triển mừng Co.opMart 10 năm (năm 2006), chuyên nghiệp, năng động tạo đột phá - đoàn kết, hợp tác tạo thành công (2007 – 2008), vượt qua thách thức, hợp sức thành công (năm 2009).

Trên cơ sở mục tiêu của từng năm, Co.opMart đã phát động các phong trào thi đua theo từng chủ đề: Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đợt thi đua cao điểm phục vụ tết và bình ổn giá cả thị trường… Các phong trào thi đua luôn gắn chặt với nhiệm vụ chung của đơn vị đã góp phần tác động mạnh mẽ, tạo nên những thành tựu chung của Co.opMart. 

(Trích tham luận của Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP)

 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Nếu giải quyết chính xác

- Đúng như dự báo, thị trường chứng khoán đã trở đầu rớt giá mạnh. Bộ phận thua lỗ cấp kỳ nhiều nhất là những nhà đầu tư mới tham gia thị trường lần đầu (F0).

Giao thông - Đô thị

“Nhộn nhịp” xe dù, bến cóc

Càng giáp Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại, về quê đón tết của người dân càng nhiều. Các tuyến xe thay vì phải vào bến đón khách thì ngang nhiên bắt khách dọc đường (xe dù), thậm chí lập cả bến bãi trái phép (bến cóc). Phóng viên Báo SGGP đã đi thực tế, ghi nhận tình trạng này đang hoạt động “nhộn nhịp” ở một số khu vực tại TPHCM.

Quy hoạch

Hệ lụy từ “vết dầu loang”

Liên tiếp thời gian qua đã có nhiều hội thảo, báo cáo chuyên sâu về quy hoạch cũng như thực hiện quy hoạch trên địa bàn TPHCM. Qua đó cho thấy, quy hoạch chung của TPHCM định hướng phát triển “tập trung, đa cực”, nhưng thực tế việc phát triển đô thị đi theo “vết dầu loang” đã để lại nhiều hệ lụy.

Tin buồn