Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Việc triển khai, thực hiện nghị quyết cần được tiến hành khẩn trương, đáp ứng yêu cầu cuộc sống và mong muốn của người dân.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; có giá trị định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Bộ Chính trị vừa ký ban hành Chỉ thị 01- CT/TW, về việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sự chuyển biến nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân. Việc làm này gắn với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, đẩy lùi suy thoái, uốn nắn lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cấp ủy chịu trách nhiệm về việc triển khai thực hiện nghị quyết một cách có chất lượng gắn với xây dựng chương trình hành động, theo thẩm quyền và có tính khả thi cao. Việc tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đồng thời phải thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị khác, trước mắt là phòng chống dịch Covid-19, tổ chức thành công bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026… Theo Chỉ thị, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết và xây dựng chương trình hành động phải hoàn thành trong quý II năm 2021.
Để nghị quyết đi vào cuộc sống, chương trình hành động phải sát với tình hình thực tiễn địa phương, với ngành, lĩnh vực và làm thế nào để phát huy cho được lợi thế, tiềm năng của địa phương. Đã là chương trình hành động thì không chung chung, dài dòng, cần cụ thể, rõ việc, rõ địa chỉ chịu trách nhiệm chính và rõ thời gian hoàn thành; có quy định về sự phối hợp đồng bộ nhằm tạo sức mạnh tổng hợp; có kiểm tra, đôn đốc nhằm khắc phục khâu yếu kéo dài là tổ chức thực hiện. Công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sẽ tiến hành thường xuyên, phong phú, sinh động, với nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, những mô hình tốt, cách làm hay trong việc triển khai thực hiện nghị quyết tới các tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Đảng bộ TPHCM đang khẩn trương triển khai Nghị quyết XI và chủ đề năm 2021 là “Xây dựng Chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”. Lãnh đạo TPHCM đang hướng về cơ sở, qua đó góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn và những khó khăn cho cơ sở, doanh nghiệp nhằm thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh… 
Hai tháng đầu năm 2021, mặc dù còn những khó khăn nhất là ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 nhưng đã có sự chuyển biến đáng ghi nhận. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội có mức tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ, thương mại, dịch vụ tăng, xuất khẩu tăng 25%, các doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng, thu ngân sách tăng 10,5% so với cùng kỳ.
Đảng bộ TPHCM sẽ thực hiện Chỉ thị 01- CT/TW với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm tạo sự chuyển biến rõ nét ngay trong năm đầu thực hiện Nghị quyết XI của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố và Nghị quyết XIII của Đảng. 

Tin cùng chuyên mục