Tây Nguyên chưa có cơ sở xử lý chất thải nguy hại

Theo Bộ TN-MT, hầu hết các cơ sở xử lý CTNH được triển khai phù hợp với quy hoạch quản lý chất thải, hoặc các quy hoạch liên quan có nội dung quản lý, xử lý chất thải.

Các cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý CTNH đang hoạt động đều kết hợp thu gom, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường; đặc biệt cơ sở sản xuất xi măng thực hiện xử lý CTNH, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải rắn khác. Hiện nay, các tỉnh Tây Nguyên mới chỉ triển khai được một số nội dung quy hoạch liên quan đến chất thải rắn sinh hoạt, chưa có cơ sở xử lý CTNH.

Tin cùng chuyên mục