Thành lập Chi cục Thi hành án dân sự TP Thủ Đức

Cục Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM vừa công bố Quyết định về việc sắp xếp Chi cục THADS cấp quận thuộc Cục THADS TPHCM và thành lập Chi cục THADS TP Thủ Đức, TPHCM.

Chi cục THADS TP Thủ Đức, TPHCM được thành lập từ ngày 1-1-2021 trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị Chi cục THADS quận 2, Chi cục THADS quận 9 và Chi cục THADS quận Thủ Đức. Chi cục THADS TP Thủ Đức thực hiện nhiệm vụ theo địa giới hành chính mới từ ngày 1-1-2021 và kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của các chi cục THADS quận 2, 9, quận Thủ Đức theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Chi cục THADS TP Thủ Đức tiếp nhận và giải quyết công việc phát sinh trên địa giới hành chính mới từ ngày 1-1-2021; tiếp nhận và tiếp tục giải quyết các công việc do các chi cục THADS quận 2, 9 và Thủ Đức đang thực hiện trước ngày 1-1-2021 theo quy định của Luật THADS và các văn bản pháp luật có liên quan; tiếp nhận và chỉ đạo hoạt động đối với công chức, người lao động của 3 chi cục THADS cho đến khi hoàn thành việc sắp xếp nhân sự theo quy định.

Chi cục THADS TPHCM chỉ định bà Nguyễn Thị Thu, Chi cục trưởng Chi cục THADS quận 9, phụ trách Chi cục THADS TP Thủ Đức từ ngày 1-1-2021 cho đến khi kiện toàn được chức danh Chi cục trưởng Chi cục THADS TP Thủ Đức.

Tin cùng chuyên mục