Thông báo của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa IX

Hội nghị Thành ủy lần thứ 4 diễn ra trong 2 ngày 29 và 30-3-2011 đã tập trung thảo luận công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác vận động nhân dân năm 2010; nhiệm vụ, giải pháp năm 2011 và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý 1; nhiệm vụ, giải pháp quý 2 năm 2011.

Hội nghị thống nhất đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác vận động nhân dân năm 2010 có chuyển biến tích cực. Công tác tư tưởng, lý luận, báo chí, hoạt động văn học - nghệ thuật được đẩy mạnh; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có sức lan tỏa trong hệ thống chính trị và trong xã hội, ngăn ngừa sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Việc kiện toàn tổ chức, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ được triển khai khá đồng bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015, chất lượng cấp ủy khóa mới được nâng lên, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ tuổi tăng hơn nhiệm kỳ trước.

Việc thực hiện chủ trương thí điểm bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân quận, phường - xã bước đầu đạt kết quả thiết thực. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được tăng cường, góp phần phòng ngừa sai phạm của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được nâng lên, cải cách hành chính, cải cách tư pháp có chuyển biến. Vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội được phát huy trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tuy nhiên, việc chỉ đạo, kiểm tra thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng chưa được chú trọng đúng mức; kết quả thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” còn hạn chế; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng chưa đáp ứng yêu cầu. Kiểm tra, giám sát, nhất là phòng, chống tham nhũng đạt hiệu quả chưa cao. Quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực còn yếu kém. Chất lượng hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội một số nơi còn yếu.

Hội nghị thống nhất đề ra các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác vận động nhân dân năm 2011. Trong đó, tập trung nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, đi vào chiều sâu, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Về tình hình kinh tế - xã hội quý 1 năm 2011, hội nghị thống nhất nhận định: tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường, cùng với những khó khăn trong nước và những yếu kém của nền kinh tế đã tác động bất lợi đến việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, song nhờ sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, sự năng động, sáng tạo, vượt khó của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân, bước đầu đạt một số kết quả quan trọng.

Tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng 10,3% so với cùng kỳ, bằng 1,87 lần tốc độ tăng của cả nước; kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể tiếp tục được củng cố và phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển sản xuất - kinh doanh, bình ổn thị trường; hoạt động đối ngoại và hợp tác kinh tế với các tỉnh được mở rộng; quản lý và phát triển đô thị có tiến bộ; khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa, y tế… có bước phát triển tích cực; an ninh chính trị được giữ vững; các chính sách an sinh xã hội được tập trung thực hiện, góp phần thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Tuy nhiên, lạm phát, mặt bằng lãi suất tăng cao... gây khó khăn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh, xuất khẩu; việc xử lý các vấn đề xã hội bức xúc, nhất là ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, tệ nạn tụ tập đua xe gây rối trật tự an toàn giao thông... chưa hiệu quả; an ninh, trật tự còn diễn biến phức tạp; đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là người thu nhập thấp và người về hưu có nhiều khó khăn do tác động của lạm phát.

Hội nghị thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội quý 2 năm 2011. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 02-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Hội nghị Thành ủy lần thứ 2 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, Chương trình hành động số 06-CTrHĐ/TU của Thành ủy thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá cao nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác vận động nhân dân năm 2010, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, yếu kém cần khắc phục trong công tác này. Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành sớm tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2011. Trong đó, nhanh chóng tổ chức quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Trung ương và Thành ủy; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, hội đồng nhân dân xã, thị trấn nhiệm kỳ 2011 - 2016; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần ngăn ngừa sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tập trung xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, góp phần xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá cao những kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế - xã hội trong quý 1 năm 2011, đặc biệt là những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, kịp thời bổ sung cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời phân tích sâu những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân chủ quan trong thực hiện nhiệm vụ này. Trên cơ sở dự báo những khó khăn, thách thức, đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành nhanh chóng chấn chỉnh, khắc phục ngay các mặt yếu kém, tập trung thực hiện có hiệu quả mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ, góp phần phát triển sản xuất - kinh doanh; giữ vững ổn định chính trị, chăm lo cải thiện đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân, nhất là người có thu nhập thấp, người về hưu…

Năm 2011 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2011 - 2015, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX, Thành ủy kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn quân và đồng bào thành phố tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, năng động, sáng tạo, đoàn kết, ra sức khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý 2 và các nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân năm 2011, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX ngay từ năm đầu nhiệm kỳ, tạo thế và lực mới trong thực hiện nghị quyết những năm tiếp theo.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA IX

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ

Nhờ xác định và thực hiện tốt các khâu đột phá, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, các địa phương trong cả nước đã giải quyết được 50.748 vụ việc nổi cộm, tồn đọng, gây bức xúc dư luận xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Xây dựng Đảng

Đẩy mạnh xây dựng tổ chức Đảng trong chung cư

TPHCM có nhiều chung cư với quy mô vài trăm đến hàng ngàn cư dân sinh sống. Thời gian qua, nhiều chi bộ chung cư được thành lập và từng bước hoàn thiện hệ thống tổ chức chính trị - xã hội trong chung cư.

Việt Nam và Thế giới

Bộ Y tế đàm phán với Cuba về hợp tác sản xuất vaccine Covid-19

Chiều tối 16-6, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã làm việc trực tuyến với ông Jose Angel Portal Miranda, Bộ trưởng Bộ Y tế nước Cộng hòa Cuba; lãnh đạo của Trung tâm Kỹ thuật Gene và Công nghệ sinh học Cuba (CIGB), Tập đoàn Dược – Sinh học Cuba về vấn đề cung ứng vaccine Covid-19 do Cuba sản xuất và chuyển giao công nghệ sản xuất, đóng ống vaccine này tại Việt Nam.

Vững lòng biển đảo

Họp mặt Đoàn công tác số 7 Trường Sa năm 2019

Thay mặt Đoàn công tác số 7 và Đoàn đại biểu TPHCM, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung phát biểu ôn lại kỷ niệm trong chuyến hải trình đi thăm, động viên quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Nhân sự

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP