Thông báo Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa IX

Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX họp ngày 20 và sáng ngày 21 tháng 3 năm 2015 cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội X Đảng bộ thành phố, dự thảo Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy khóa IX (nhiệm kỳ 2010 - 2015); báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách 5 năm (2011 - 2015), phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm (2016 - 2020); kết quả thực hiện 6 chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ thành phố; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết số 10 của Thành ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân năm 2014, bàn nhiệm vụ, giải pháp năm 2015.

1. Hội nghị thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội X Đảng bộ thành phố:

- Về dự thảo Báo cáo chính trị, hội nghị đã thảo luận và cho ý kiến về những vấn đề lớn của Báo cáo chính trị như: chủ đề, kết cấu, đánh giá tình hình, mục tiêu tổng quát và nội dung các vấn đề lớn nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị. Hội nghị giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu những vấn đề còn có ý kiến khác nhau về mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu, xác định chương trình, công trình thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị.

- Về dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách 5 năm (2011 - 2015), phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm (2016 - 2020), Hội nghị đã thảo luận và cho ý kiến phân tích về những thành tựu đạt được, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của hạn chế, yếu kém; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm tới (2015 - 2020); đồng thời giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo báo cáo.

- Về dự thảo Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy khóa IX (nhiệm kỳ 2010 - 2015), hội nghị đã thảo luận và cho ý kiến về bố cục và các nội dung chính của dự thảo Báo cáo, đồng thời giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo.

Toàn cảnh Hội nghị Thành ủy TPHCM.

2. Hội nghị thống nhất đánh giá công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân năm 2014 đạt kết quả tích cực. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đạt một số kết quả tích cực; tổ chức giao ban, sinh hoạt chuyên đề, lựa chọn giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm gắn với khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình, phong cách làm việc của cán bộ các cấp đã có chuyển biến, bám sát thực tiễn; chủ động hơn trong việc định hướng, cung cấp thông tin, tuyên truyền, nhất là các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Tập trung quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội X Đảng bộ thành phố, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; công tác cán bộ có đổi mới; tập trung thực hiện rà soát quy hoạch cán bộ, thực hiện luân chuyển cán bộ, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ trong nguồn quy hoạch, hướng đến mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, luôn chăm lo cho lợi ích nhân dân. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực hơn; việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ngày càng sát thực chất hơn; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tập trung giải quyết những vụ việc nổi cộm, bức xúc, tạo được một số chuyển biến khá rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, phát huy nhân tố tích cực, cảnh báo, phòng ngừa sai phạm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực; tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng bộ với nhân dân; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, huy động các nguồn lực xã hội thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn các chính sách an sinh xã hội, chăm lo, cải thiện đời sống nhân dân. Việc thực hiện Kết luận 72 của Ban Thường vụ Thành ủy về các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau khi kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, tiếp tục tập trung giải quyết tốt hơn các vấn đề bức xúc của dân, củng cố niềm tin trong nhân dân.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, định hướng thông tin chưa sâu rộng, có lúc thiếu kịp thời trong nội bộ Đảng và nhân dân; việc phản bác trực tiếp, công khai, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc có lúc chưa đồng bộ, chưa thực sự sắc bén; việc phát hiện, tham mưu đề xuất hướng giải quyết những vấn đề, vụ việc phức tạp, nhạy cảm có lúc chưa thật chủ động; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt hiệu quả chưa cao, sự lan tỏa chưa mạnh. Kết quả nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; không ít tổ chức cơ sở đảng chưa thể hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, chất lượng một số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh chưa thật bền vững; công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập chưa đáp ứng yêu cầu, quy mô, tốc độ phát triển ở khu vực này; nhận thức về vai trò, nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa đúng mức, chưa đầy đủ; việc chủ động phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đạt kết quả chưa cao. Công tác cải cách hành chính, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế; người dân, doanh nghiệp vẫn chưa hài lòng, phàn nàn nhiều về thủ tục hành chính, về thái độ phục vụ của một số công chức, viên chức. Nhận thức của một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về vai trò, vị trí của công tác dân vận, về tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng bộ với nhân dân chưa sâu sắc; một số quy định, quy chế theo Kết luận 72 thực hiện còn chậm, đến nay còn một số việc chưa hoàn thành.

Hội nghị thống nhất đề ra nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân năm 2015. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ thành phố; tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X; tiếp tục kiên trì, quyết tâm thực hiện các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng; gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố; đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, tính chiến đấu, sức thuyết phục, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng bộ thành phố và tăng sự đồng thuận trong nhân dân; tiếp tục đổi mới, kiện toàn, hoàn thiện tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức đảng và hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở; nỗ lực thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội X Đảng bộ thành phố và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, xây dựng nền hành chính thành phố hiện đại, trong sạch, hiệu quả, phục vụ nhân dân, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, thực hiện tốt hơn chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy đề nghị Thành ủy giao trách nhiệm cho Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Thành ủy, tiếp tục hoàn chỉnh Dự thảo Báo cáo chính trị trình Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến góp ý tại đại hội đảng bộ quận, huyện, đảng bộ cấp trên cơ sở; lấy ý kiến góp ý của cán bộ cao cấp nghỉ hưu, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. Đồng chí Bí thư Thành ủy đã phân tích sâu sắc, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động Nhân dân năm 2014; yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ thành phố gắn với 6 chương trình đột phá của thành phố; tập trung, khẩn trương chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội X Đảng bộ thành phố tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng bảo đảm thành công tốt đẹp, thiết thực, hiệu quả đi đôi với yêu cầu thực hiện thật tốt nhiệm vụ chính trị thường xuyên của đơn vị, địa phương, huy động các nguồn lực xã hội chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân; chỉ đạo tổ chức chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả các hoạt động kỷ niệm các sự kiện trọng đại của dân tộc trong năm 2015 với trách nhiệm vì cả nước, cùng cả nước; kiên trì, quyết tâm thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận 72 của Ban Thường vụ Thành ủy sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng.

Năm 2015 là năm đặc biệt quan trọng, thiết thực kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước, đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng, có ý nghĩa rất to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao nhất, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ thành phố, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn quân và nhân dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, năng động, sáng tạo, đoàn kết, ra sức khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng, chính quyền, vận động nhân dân năm 2015.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TPHCM KHÓA IX

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Tổ chức lễ viếng sĩ quan Việt Nam hy sinh khi gìn giữ hòa bình ở Trung Phi

Tổ chức lễ viếng sĩ quan Việt Nam hy sinh khi gìn giữ hòa bình ở Trung Phi

Lễ viếng trung tá Đỗ Anh, sĩ quan Việt Nam hy sinh khi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở Trung Phi sẽ được tổ chức từ 7 giờ 30 đến 9 giờ ngày 19-1, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng. Đưa tang và hỏa táng tại đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển; an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Nhổn, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xây dựng Đảng

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Tiếp tục quan tâm tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu từng cấp ủy động viên kịp thời, khích lệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá và tiếp tục quan tâm tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Đồng chí cũng gợi mở, cần mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ về cơ sở để chuẩn bị nguồn cán bộ kế cận.

Việt Nam và Thế giới

Việt Nam ghi nhận việc Hoa Kỳ công bố Báo cáo về các ranh giới biển

Việt Nam ghi nhận việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố Báo cáo số 150 về các ranh giới biển. Liên quan đến các tranh chấp ở Biển Đông, Việt Nam đã nhiều lần khẳng định quan điểm nhất quán và rõ ràng của mình, cả trong khuôn khổ song phương cũng như đa phương.

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Bộ Công an có 2 tân Thứ trưởng

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương và Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP