TPHCM rà soát xây dựng chuẩn nghèo đa chiều năm 2024 – 2025

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch rà soát xây dựng chuẩn nghèo đa chiều thành phố năm 2024 – 2025.

Ngân hàng chính sách xã hội quận 12 giải ngân cho người dân vay vốn hỗ trợ giảm nghèo, giải quyết việc làm
Ngân hàng chính sách xã hội quận 12 giải ngân cho người dân vay vốn hỗ trợ giảm nghèo, giải quyết việc làm

Kế hoạch nhằm thực hiện các quy định của pháp luật về chuẩn nghèo đa chiều Quốc gia, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và đặc thù của thành phố. Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững thành phố 2 năm cuối (2024, 2025) của giai đoạn 2021 – 2025.

Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, tạo điều kiện cho hộ dân trong chương trình giảm nghèo bền vững thành phố tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản.

UBND TPHCM yêu cầu xây dựng chuẩn nghèo đa chiều năm 2024 - 2025 phải bám sát quy định tại Nghị định số 07 năm 2020 của Chính phủ, gắn với việc phân tích đánh giá kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 của thành phố.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo, đảm bảo thực hiện chính sách cho hộ dân được xuyên suốt ổn định và không bị gián đoạn. Bên cạnh đó, đảm bảo tiến độ trình HĐND TPHCM ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13 năm 2020 của HĐND TPHCM về chương trình giảm nghèo bền vững thành phố giai đoạn 2021 - 2025 tại kỳ họp tháng 7 năm 2024.

Việc xây dựng nghiên cứu chuẩn nghèo đa chiều phải thực hiện tiến hành song song theo chỉ đạo của Chính phủ, HĐND TPHCM. Sở LĐTB-XH chịu trách nhiệm tham mưu UBND TP phối hợp với Bộ LĐTB-XH có ý kiến về chuẩn nghèo thành phố. Đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan khẩn trương rà soát quy định chuẩn nghèo quốc gia và thành phố, kịp thời nghiên cứu, tham mưu đề xuất trình HĐND TPHCM ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13.

Giao Văn phòng UBND Thành phố phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND TPHCM hồ sơ trình Ban Thường vụ Thành ủy và trình HĐND TPHCM về ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND của HĐND TPHCM, đảm bảo theo quy định và tiến độ.

Sở Tư pháp được giao phối hợp với Sở LĐTB-XH thẩm định hồ sơ dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13. Các sở, ban, ngành (Thành viên Tổ công tác về chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố), UBND quận, huyện, TP Thủ Đức phối hợp với Sở LĐTB-XH triển khai nghiên cứu, kịp thời góp ý hồ sơ dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13.

Tin cùng chuyên mục