Trách nhiệm và niềm tin

Từ khi ra đời, Đảng ta đã nhận lãnh trách nhiệm cao cả với đất nước, với nhân dân. Biết bao những đảng viên, những con người kiên trung đi theo tiếng gọi của Đảng đã hy sinh, quên mình vì lý tưởng cao đẹp bởi có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

Từ khi ra đời, Đảng đã gắn bó máu thịt với nhân dân. Dân tin Đảng, theo Đảng, bảo vệ Đảng. Ý Đảng - lòng dân luôn là nguồn sức mạnh to lớn làm nên những chiến công hiển hách, luôn là nguồn cảm hứng sáng tạo và luôn được thử thách qua thời gian.

Đặt lợi ích của Tổ quốc, Nhân dân lên trên, lên trước, Đảng đã tập hợp lực lượng rộng lớn của toàn dân tộc và tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới; kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại làm nên những trang sử đầy khí phách và bản lĩnh Việt Nam; đưa nhân dân từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ, đưa đất nước vượt qua nước nghèo, kém phát triển trở thành nước có thu nhập trung bình và đang phấn đấu để sớm đạt mục tiêu cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, vững bước đi lên trên con đường hội nhập và phát triển.

Chiến tranh, với những thử thách khắc nghiệt của sinh tử đã được minh chứng như lửa thử vàng với Đảng, với những đảng viên, với tất cả những con người yêu nước, thương dân. Trong thời hòa bình xây dựng, hành trình đưa đất nước tiến tới giàu mạnh, cũng lắm gian nan và không kém phần khốc liệt.

Những cải cách, đổi mới, dẫu đạt những dấu mốc nhất định nhưng nhiều mục tiêu còn đang ở phía trước. Khó khăn, thách thức có cả bên ngoài và bên trong, cả ở niềm tin đã được gửi gắm. Phải tự đổi mới, tự chỉnh đốn, đó là đòi hỏi mang tính sống còn của Đảng.

Phải tiếp tục đổi mới vì đó là đòi hỏi của cuộc sống, là nguyện vọng của nhân dân. Phải tiếp tục chỉnh đốn Đảng vì đây là một Đảng do Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, một Đảng có sứ mệnh cao cả đối với dân, với nước.

Nguyên nhân của những thành tựu là sự lãnh đạo của Đảng và không ai khác, Đảng phải chịu trách nhiệm về những hạn chế, yếu kém. Đảng không chỉ chịu trách nhiệm về đường lối, chủ trương mà còn chịu trách nhiệm về tổ chức thực hiện bởi Đảng nhận phần trách nhiệm trong tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ… Gần như ở đâu cũng có chi bộ, có đảng viên, có hạt nhân chính trị của Đảng. Với tinh thần cầu thị và tự giác, không ít người đứng đầu ở các ngành, các địa phương, đơn vị đã có trách nhiệm giải trình và nhanh chóng khắc phục những hạn chế, yếu kém, được nhận mức tín nhiệm cao hơn. Có làm, có sai, quan trọng là thấy sai và biết sửa.

Giờ đây, công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao hơn, đòi hỏi phải đổi mới đồng bộ hơn nữa giữa chính trị và kinh tế, với những vấn đề lý luận cần làm sáng tỏ, với những cải cách về thể chế theo tinh thần của Hiến pháp mới, với những đổi mới về phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng… nhằm thúc đẩy phát triển đất nước, đảm bảo ổn định chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Phải tiếp tục chỉnh đốn Đảng theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong Đảng và trong xã hội; phòng chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, nâng cao chất lượng của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Bác Hồ đã nói: “Một Đảng, một dân tộc và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Dựa vào dân để chỉnh đốn Đảng, nhận thức đầy đủ trách nhiệm nặng nề với dân mà chỉnh đốn Đảng, dựa vào dân để phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu… Mỗi đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo phải hết sức nghiêm khắc tự soi rọi lại mình, không ngừng học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 30 năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong tiến trình phát triển đất nước, đánh dấu sự trưởng thành mọi mặt của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Trong đó đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh là một đảng bộ kiên cường, có căn cứ lòng dân trong thời chiến, luôn gắn bó và chăm lo mọi mặt đời sống của nhân dân trong thời bình, không ngừng phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, từ thực tiễn sinh động của thành phố, sẽ tiếp tục có những đóng góp có ý nghĩa cho những vấn đề chung nhằm hình thành những chủ trương, chính sách phù hợp cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”, kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc, linh hoạt trong chỉ đạo thực hiện, xử lý kịp thời những diễn biến nhanh chóng của tình hình quốc tế, trong nước và cuộc sống đang đặt ra nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng. Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng, mọi sự ca ngợi, biết ơn và gửi gắm của người dân đối với Đảng xin được diễn đạt bằng từ ngữ giản dị, đó là: trách nhiệm và niềm tin.

SÀI GÒN GIẢI PHÓNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Diện mạo “thủ phủ” thành phố phía Đông

Được quy hoạch là “thủ phủ” khu Đông, khu đô thị Trường Thọ sẽ trở thành trung tâm và điểm nhấn của thành phố (TP) Thủ Đức trong tương lai. Vậy, hiện trạng Trường Thọ như thế nào và quy hoạch khu đô thị tương lai ra sao?

Tin buồn