Viếng đền Tây Sơn tam kiệt

Thượng đạo Tây Sơn nơi tụ nghĩa
Anh hùng hào kiệt cõi địa linh
Gặp buổi non sông đầy biến loạn
Cờ đào áo vải dựng công trình

Phò Lê diệt Trịnh giương cờ nghĩa
Tây Sơn tam kiệt xứ đàng trong
Quy tụ anh hùng cao chí khí
Cơ đồ thống nhất dậy non sông

Bình Định trời văn miền đất võ
Văn thần võ tướng khí phách thăng
Tây Sơn tam kiệt hồn sông núi
Quang Trung Hoàng Đế rạng sử xanh.

Tin cùng chuyên mục