Vĩnh Long: Nhiều giải pháp đột phá trong sản xuất cây ăn trái

Theo kết quả khảo sát của ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long, hiện nay tình hình sản xuất trái cây trên địa bàn tỉnh còn mang tính chất đơn lẻ từng hộ gia đình, ít có sự liên kết, hiệu quả thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường.

Để đáp ứng yêu cầu về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, tỉnh Vĩnh Long đang triển khai nhiều giải pháp đột phá như tuyên truyền, chuyển đổi nhận thức của bà con nông dân, doanh nghiệp trong việc sản xuất, tiêu thụ trái cây; đầu tư quy hoạch xây dựng vùng chuyên canh cây ăn trái; nâng cao trình độ sản xuất cây ăn trái trong vùng. Toàn tỉnh phấn đấu trong năm 2010, diện tích vườn cây ăn trái phát triển lên 47.000ha với tổng sản lượng trái đạt hon 535.000 tấn; hình thành vùng cây ăn trái tập trung, nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường.

L.HỔ

Các tin, bài viết khác