Xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc nảy sinh khi chuẩn bị đại hội đảng các cấp

Phải giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Càng sát đến Đại hội Đảng, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị càng gia tăng hoạt động chống phá. 

Phát biểu kết luận Hội nghị toàn quốc tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức chiều 23-12, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Trong năm 2019, ngành Tuyên giáo toàn quốc đã hoàn thành tốt khối lượng công việc lớn, trong đó có nhiều việc hệ trọng, chưa có tiền lệ, có tính nhạy cảm chính trị sâu sắc, góp phần tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, khơi dậy động lực tinh thần, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2019. Công tác tham mưu của hệ thống Tuyên giáo thể hiện rõ phương châm đi trước mở đường cho chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào thực tiễn cuộc sống.

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các cấp, các ngành đã chủ động nghiên cứu, phản ánh kịp thời tư tưởng, dư luận xã hội trước những vấn đề nhạy cảm để các cấp giải quyết.

Tuyên truyền cung cấp cho người dân về nhóm tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc vào khu vực Bãi Tư Chính của Việt Nam. Tuyên truyền 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc làm cho gia đình, các cựu chiến binh, thương binh, liệt sỹ nhìn nhận một cách khách quan, trung thực, đúng bản chất của lịch sử. Đây cũng là lần đầu tiên mở ra tuyên truyền một cách hệ thống, đánh tan những suy nghĩ việc chúng ta e dè, nể nang mà vẫn hài hòa trong đấu tranh, tuyên truyền đối ngoại.

Tổ chức chuỗi các hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của Người rộng khắp từ Trung ương đến địa phương đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng đặc biệt sâu rộng, giáo dục truyền thống và lý tưởng cách mạng đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc nảy sinh khi chuẩn bị đại hội đảng các cấp ảnh 1 Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh T.B

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng cho biết, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch có nhiều chuyển biến, đạt những kết quả tích cực. Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Kết luận số 53-KL/TW, ngày 4-6-2019 của Ban Bí thư “về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật trên Internet, mạng xã hội”, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Chỉ đạo 35 của các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin xấu độc, phản bác quan điểm sai trái thù địch; bước đầu đã kết hợp hài hòa các biện pháp kỹ thuật, pháp lý, kinh tế và tuyên truyền giáo dục để ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin, dịch vụ vi phạm pháp luật Việt Nam trên Internet, mạng xã hội.

Có thể nói, so với năm 2018, môi trường Internet và mạng xã hội đã “sạch” hơn. Đã bước đầu đối thoại, thuyết phục, đấu tranh xử lý các đảng viên viết, phổ biến các thông tin sai trái trên internet, mạng xã hội. Báo chí chủ lực như Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Quân đội Nhân dân,… đã có nhiều tuyến bài với tính chính luận cao, đấu tranh có hiệu quả trong lĩnh vực này. Những kết quả nổi bật của ngành Tuyên giáo trong năm 2019 là kết quả của sự kiên trì, nỗ lực, sáng tạo, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ thuộc các lĩnh vực của ngành tuyên giáo; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy tổ chức đảng các cấp.

Về phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, năm tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; năm đất nước có nhiều ngày kỷ niệm lớn và nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo càng nặng nề. Toàn ngành tập trung triển khai các nhiệm vụ công tác tuyên giáo, góp phần quan trọng tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị trong năm 2020. Trong đó, chú trọng việc tham mưu cấp ủy triển khai kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Ban Bí thư sẽ sớm kế hoạch tuyên truyền.

Thời gian tới, bắt đầu từ 3-2-2020, kỷ niệm 90 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cần chủ động chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đẩy mạnh tuyên truyền những thành tựu nổi bật trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhất là thành tựu phát triển kinh tế; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phòng, chống tham nhũng…, tạo tin tưởng, phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào thế và lực của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; trên cơ sở đó cổ vũ, thúc đẩy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, quyết tâm tổ chức thành công đại hội và đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Công tác tuyên truyền cần sử dụng tất cả các môi trường, loại hình thông tin, tiến hành bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực; tiến hành trước, trong và sau đại hội, mở đầu bằng dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, tạo thành những lớp sóng liên tục, nối tiếp nhau và thành cao trào vào dịp Đại hội XIII của Đảng. Đặc biệt coi trọng việc định hướng và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các giai tầng vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội đảng bộ các cấp và dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc nảy sinh khi chuẩn bị đại hội đảng các cấp ảnh 2 Quang cảnh hội nghị chiều 23-12. Ảnh T.B

Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu ngành Tuyên giáo các cấp phải chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp để tăng cường nghiên cứu tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội; tham mưu xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc nảy sinh khi chuẩn bị đại hội đảng các cấp, không để hình thành các “điểm nóng”, đe dọa ổn định chính trị - xã hội; góp phần giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Thực tế cho thấy, càng sát đến Đại hội Đảng, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị càng gia tăng hoạt động chống phá. Trước hết là chống phá về tư tưởng, về công tác nhân sự, kể cả âm mưu kích động gây mất an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Ngành Tuyên giáo phải là lực lượng nòng cốt, kết nối lực lượng, đấu tranh kịp thời với các luận điệu chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị, nhất là việc lợi dụng góp ý để phát tán các thông tin, quan điểm sai trái chống phá Đảng, Nhà nước. Tăng cường phối hợp, chủ động đấu tranh, phản bác, triệt phá kịp thời các tin giả, xấu độc trên không gian mạng, làm lành mạnh hóa môi trường thông tin truyền thông, internet và mạng xã hội; tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Tiếp tục tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Quy định số 08-QĐ/TW, Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Phát huy vai trò chủ lực của ngành Tuyên giáo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, một nhiệm vụ hết sức quan trọng của ngành Tuyên giáo trong năm 2020 là nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo chí – xuất bản, truyền thông, làm chủ trận địa thông tin. Tập trung tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động báo chí, xuất bản; nâng cao công tác chỉ đạo, định hướng báo chí, xuất bản theo phương châm “chủ động, kịp thời, hiệu quả”; giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm.

Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Quy hoạch báo chí; triển khai thực hiện tốt Kết luận số 23-KL/TW, ngày 22-11-2017 của Ban Bí thư về “Tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí, chú trọng việc kiểm tra, giám sát hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng trong cơ quan báo chí. Quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú báo chí Trung ương tại địa phương, đảm bảo hoạt động đúng tôn chỉ, chức năng, nhiệm vụ; xử lý nghiêm những sai phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Bà Nguyễn Phương Nga trả lời phỏng vấn. Ảnh: HOÀNG MẠNH

Kỷ niệm 50 năm ký Hiệp định Paris - Bài 3: Hiệp định Paris 1973 là mốc son chói lọi của ngoại giao Việt Nam

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27-1-1973 – 27-1-2023), nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo SGGP về ý nghĩa lịch sử cũng như bài học kinh nghiệm quý báu đối với ngoại giao Việt Nam qua thắng lợi trong đàm phán để đi đến ký kết hiệp định này.

Việt Nam và Thế giới

Bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng lãnh sự Pháp tại TPHCM

Việt Nam - Đối tác quan trọng của Pháp

Năm 2023, Pháp và Việt Nam kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Nhân dịp này, bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng lãnh sự Pháp tại TPHCM, đã có những chia sẻ với Báo Sài Gòn Giải Phóng về sự kiện này.

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Cử tri có thêm thông tin để lựa chọn người xứng đáng

Cử tri có thêm thông tin để lựa chọn người xứng đáng

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang bước vào đợt vận động bầu cử. Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khẳng định, MTTQ các cấp sẽ hỗ trợ tối đa, tạo điều kiện để các ứng viên có cơ hội được trình bày chương trình hành động của mình. Qua đó, cử tri có thêm thông tin để lựa chọn người xứng đáng.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu tiếp nhận quà của Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TPHCM giúp đỡ người dân miền Trung khắc phục hậu quả bão lụt trong năm 2020

Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam: Thúc đẩy tinh thần Đổi mới ngày càng sâu rộng

Trong suốt thời gian từ ngày 25-1 đến ngày 1-2-2021, Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐSCVN) đã diễn ra thành công tốt đẹp ở Thủ đô Hà Nội. Tôi xin chúc mừng Việt Nam đã đạt được những thành tựu tại kỳ Đại hội này. Đây là dấu mốc ý nghĩa và quan trọng trong lịch sử và sự phát triển đất nước, thúc đẩy tinh thần Đổi mới ngày càng sâu rộng.
Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đặc biệt, với trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, người đảng viên, nhiều đại biểu đều khẳng định sẽ quyết tâm đưa nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống. Phóng viên Báo SGGP ghi nhận một số ý kiến.
Quang cảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Kết quả Đại hội XIII phản ánh thành tựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét về lễ bế mạc Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như các kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, trong đó nhấn mạnh việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.