Điều chỉnh giá đất khiến người dân nợ tiền đất gặp khó, Sở TN-MT TP Đà Nẵng nói gì?

SGGPO
Vừa qua, thông qua báo chí, người dân phản ánh việc UBND TP Đà Nẵng ban hành quyết định điều chỉnh giá đất trên địa bàn TP Đà Nẵng, trong đó áp dụng bảng giá đất đối với người dân nợ tiền đất tái định cư theo giá đất mới quá cao khiến người dân không đủ tiền để nộp.

Ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở TN-MT TP Đà Nẵng đã giải thích về những ý kiến liên quan đến vấn đề này. Theo đó, Sở TN-MT cho biết, đến nay chưa nhận được ý kiến của người dân phản ánh. Qua theo dõi dư luận và báo chí, Sở TN-MT nêu một số nội dung cụ thể như sau:

Thực hiện điều chỉnh bảng giá đất theo đúng pháp luật

Thứ nhất, quy định chung về việc điều chỉnh bảng giá đất: Khoản 1 điều 114 Luật Đất đai 2013 quy định: Bảng giá đất được UBND tỉnh xây dựng căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất, được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi ban hành. Bảng giá đất được xây dựng theo định kỳ 5 năm 1 lần; được công bố vào công khai vào ngày 1-1 của năm đầu kỳ.

Trong thời gian thực hiện bảng giá đất, khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất hoặc giá đất phổ biến trên thị trường có biến động thì UBND cấp tỉnh điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp. Căn cứ điều 14 Nghị định 44/2014/NĐ-CP và điều 23, 24, 25, 26, 27 của Thông tư 36/2014/TT-BTNMT) hướng dẫn chi tiết các quy định tại điều 14 về các quy định cụ thể trong việc điều chỉnh giá đất.

Điều chỉnh giá đất khiến người dân nợ tiền đất gặp khó, Sở TN-MT TP Đà Nẵng nói gì? ảnh 1 Hàng chục ngàn hộ dân bị ảnh hưởng đền bù, giải tỏa để TP Đà Nẵng quy hoạch, chỉnh trang đô thị
Thứ hai, các trường hợp điều chỉnh bảng giá đất, gồm:

Khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất mà mức giá đất điều chỉnh tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất của loại đất tương tự.

Khi giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất trong khoảng thời gian từ 180 ngày trở lên.

Đối với Đà Nẵng, giá đất trước đây được thực hiện theo Quyết định 46/2016/QĐ-UBND ngày 20-12-2016 (áp dụng kể từ ngày 1-1-2017). Qua 2 năm áp dụng, giá giao dịch phổ biến trên thị trường bất động sản tại Đà Nẵng có nhiều biến động, có một số khu vực biến động rất lớn.

Theo chứng thư thẩm định giá của công ty CP Đầu tư và Định giá AIC-Việt Nam về giá phổ biến tại thời điểm nghiên cứu điều chỉnh bảng giá đất thì giá đất tại đô thị tỷ lệ tăng bình quân là 4,13 lần (cao nhất 9 lần, thấp nhất 1,86 lần), về giá đất ở nông thôn tỷ lệ tăng bình quân là 2,66 lần (cao nhất 6,83 lần, thấp nhất 1,2 lần).

Đồng thời, trong năm 2017, trên địa bàn thành phố đã tiến hành đặt mới tên đường một số tuyến đường, cần phải cập nhật, điều chỉnh bảng giá đất. Do đó, căn cứ theo quy định thì phải điều chỉnh bảng giá đất.

Thứ ba, trình tự điều chỉnh bảng giá đất được thực hiện theo trình tự như sau: Xác định loại đất, vị trí đất cần điều chỉnh trong bảng giá đất; Điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin về giá đất thị trường; các yếu tố tự nhiên, kinh tế – xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất: hướng dẫn cụ thể tại Điều 23, Khoản 1 Điều 24 Thông tư 36/2014/TT-BTNMT; Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành: Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại cấp tỉnh và đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành.

Việc tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại cấp tỉnh và đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành thực hiện theo quy định tại Điều 18 của Thông tư 36/2014/TT- BTNMT; Xây dựng bảng giá đất điều chỉnh và Tờ trình về việc ban hành bảng giá đất điều chỉnh: Hướng dẫn chi tiết bởi Điều 25 Thông tư 36/2014/TT-BTNMT; Tổ chức lấy ý kiến về dự thảo bảng giá đất điều chỉnh; Hoàn thiện dự thảo bảng giá đất điều chỉnh trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Căn cứ văn bản thẩm định của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Sở TN-MT tổ chức chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo bảng giá đất điều chỉnh và trình UBND cấp tỉnh. Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 14 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP.

Về Thẩm định dự thảo bảng giá đất điều chỉnh: Hướng dẫn tại Điều 26 Thông tư 36/2014/TT-BTNMT; Trình Thường trực HĐND cùng cấp thông qua và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất: Hướng dẫn tại Khoản 2, 3 Điều 27 Thông tư 36/2014/TT-BTNMT; UBND cấp tỉnh quyết định ban hành bảng giá đất điều chỉnh. 

Vì vậy, Sở TN-MT TP Đà Nẵng đã căn cứ các quy định nêu trên và đã thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Làm theo hợp đồng

Liên quan đến ý kiến người dân nợ đất tái định cư phản ảnh giá đất mới quá cao, không đủ tiền để nộp, Sở TN-MT cho rằng: Theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì đối với hộ gia đình cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất thì phải trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ (giá đất hiện hành).

Liên quan đến vấn đề trước đây TP Đà Nẵng cho các hộ tái định cư nợ tiền quy đổi ra vàng, Sở TN-MT cho rằng, theo Công văn số 7315/UBND-KT1 ngày 31-8-2016 của UBND TP Đà Nẵng (Văn bản này, hiện nay Sở TN-MT đang trình UBND thành phố sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp với quy định) thì đối với những trường hợp nợ tiền sử dụng đất mà trong hợp đồng ghi nợ 10 năm quy ra giá vàng 98% đến thời điểm người dân liên hệ nộp hồ sơ trả nợ vẫn trong thời hạn 10 năm, đã quá hạn 5 năm thì được lựa chọn 1 trong 2 phương án sau:

“Phương án 1: Thực hiện trả nợ theo hợp đồng; trả bằng số vàng nợ theo hợp đồng x đơn giá vàng tại thời điểm trả nợ nhưng đảm bảo số tiền trả nợ không thấp hơp số tiền nợ gốc:

Phương án 2: Trả nợ theo giá quy định hiện hành”.

Liên quan đến việc người dân thắc mắc, trước thời điểm nâng giá đất như hiện hành, họ không được thông báo để tiến hành nộp khoản tiền nợ trước đó, tránh tình trạng nộp số tiền quá lớn, có hộ chênh lệch trên cả tỷ đồng, Sở TN-MT cho biết, Về quá trình ban hành bảng giá đất điều chỉnh lần này được triển khai cụ thể như sau:

Theo số liệu báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất, tính đến ngày 31-1-2019, tổng số hộ dân nợ tiền đất tái định cư và nằm trong diện phải nộp tiền chênh lệch theo khung giá mới là 7.189 hộ. Trong đó, số hộ nợ đất tái định cư là 6.958 hộ, số tiền 866,562 tỷ đồng. 

Tháng 1-2018, UBND TP Đà Nẵng giao Sở Tài chính thực hiện ký hợp đồng với đơn vị tư vấn để khảo giá đất phổ biến thị trường nhằm điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất và ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn TP Đà Nẵng. 

Trong thời gian từ Quý II/2018 đến Quý III/2018, đơn vị tư vấn khảo sát giá đất thị trường, sau đó lấy ý kiến của UBND các quận huyện, UBND phường, xã. Theo đó, UBND các quận huyện đã thống nhất về giá đất phổ biển thị trường mà đơn vị tư vấn khảo sát và đã được Hội đồng thẩm định Bảng giá đất thống nhất, thông qua.

Ngày 9-8-2018, Sở Tài chính có Công văn số 2654/STC-GCS về việc chuyển kết quả khảo sát giá đất phổ biến thị trường trên địa bàn TP Đà Nẵng năm 2018 qua Sở TN-MT để tiến hành các bước tiếp theo. Theo đó, ngày 17-9-2018, Sở TN-MT đã có Công văn số 2993/STNMT-CCQLĐĐ gửi UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan để lấy ý kiến.

Sở TN-MT trình Hội đồng thẩm định giá đất, trình UBND thành phố, trình Thường trực Hội đồng nhân dân để ban hành bảng giá đất điều chỉnh. 

Đến ngày 31-1-2019, UBND thành phố ban hành Quyết định số 06/2019 QĐ-UBND về sửa đổi Bảng giá các loại đất tại Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 24-12-2016.

Như vậy, việc điều chỉnh bảng giá đất được xây dựng trong suốt thời gian từ Quý II đến cuối Quý IV/2018.

Về việc thông báo cho người dân để tiến hành nộp khoản tiền nợ, thời gian nộp tiền sử dụng đất đã được quy định tại các điều khoản của hợp đồng giữa người dân với Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Phương án giải quyết chính sách thu nợ: Chờ ý kiến của Thủ tướng

Về chính sách thu nợ tiền sử dụng đất đối với trường hợp tái định cư, UBND TP Đà Nẵng có một số văn bản như sau:

Ngày 7-9-2016, UBND thành phố có Công văn số 7473UBND-KT1 gửi Bộ Tài chính về việc chính sách thu nợ tiền sử dụng đất đối với trường hợp tái định cư; theo đó, đề nghị cho gia hạn việc thu nợ tiền sử dụng đất tái định cư (theo Quyết định số 5194/QĐ-UBND ngày 29-7-2013 của UBND TP Đà Nẵng) đến hết ngày 31-12-2017. Kể từ ngày 1-1-2018 trở đi, trường hợp các hộ chưa thanh toán hết nợ tiền sử dụng đất thì tính chậm nộp trên số tiền nợ gốc (không tính chậm nộp đối với số nợ lãi).

Ngày 2-3-2017, Bộ Tài chính có Công văn số 3986/BTC-QLCS gửi Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết vướng mắc việc thu nợ tiền sử dụng đất đối với trường hợp được hà nước giao đất tái định cư.

Ngày 7-7-2017, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 7113/VPCP-NN về việc giải quyết vướng mắc về thu tiền nợ tiền sử dụng đất đối với trường hợp nhà nước giao đất tái định cư; theo đó, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

“1. Bộ Tài chính hướng dẫn UBND TP Đà Nẵng thực hiện việc thu nợ tiền sử dụng đất theo đúng quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ.

2. Bộ Tài chính tiến hành đánh giá, rà soát toàn diện tình hình ghi nợ tiền sử dụng đất hiện nay tại các địa phương (trong đó có vướng mắc của UBND TP Đà Nẵng). Trên cơ sở đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung ghi nợ tiền sử dụng đất vào dự thảo Nghị định quy định bổ sung về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tổ chức thực hiện, trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngày 7-8-2017, UBND TP Đà Nẵng có Công văn số 6079/UBND-KT gửi Thủ tướng chính phủ về việc thu nợ tiền sử dụng đất tái định cư. Theo đó, UBND TP Đà Nẵng báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm, xem xét thống nhất đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 3986/BTC-QLCS ngày 27-3-2017, cụ thể như sau:

1. Đối với các hộ gia đình, cá nhân ghi nợ tiền sử dụng đất tái định cư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai đến trước ngày 1-3-2018, thì được phép tiếp trục trả nợ theo số dợ đã ghi. Sau ngày 1-3-2018, các hộ gia đình, cá nhân vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất phải trả nợ tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

2. Đối với việc xác định số nợ tiền sử dụng đất phải trả:

- Đối với các trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1-7-2007 thì số tiền sử dụng đất phải nộp được xác định bằng cách quy đổi đã ghi nợ bằng vằng 98% theo giá đất tại thời điểm ngày 1-7-2007 (1.260.000 đồng/chỉ)

- Đối với các trường hợp ghi nợ từ ngày 1-7-2007 trở đi thì số tiền sử dụng đất phải nộp là số tiền đã ghi nợ.

Ngày 31-8-2017, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 9257/VPCP-NN về việc thu nợ tiền sử dụng đất tái định cư; theo đó, đề nghị Bộ Tài chính khẩn trương cùng các Bộ, ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Công văn số 7113/VPCP-NN ngày 7-7-2017.

Ngày 13-10-2017, Bộ Tài chính có Công văn số 13804/BTC-QLCS về việc xử lý vướng mắc về ghi nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân gửi các Bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện ý kiến nêu trên, ngày 9-11-2018, UBND TP Đà Nẵng có Công văn số 8729/UBND-STC gửi Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ.

Do đó, vấn đề nợ tiền sử dụng đất tái định cư đợi ý kiến của Thủ tướng chính phủ.

NGUYÊN KHÔI (lược ghi)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Một công trình nhà ở trên địa bàn quận Sơn Trà đang dang dở

Đà Nẵng: Vướng giấy đi đường, công trình tư khó hoạt động

Sau gần 50 ngày phải ngừng hoạt động do giãn cách phòng chống Covid-19, người dân rất vui mừng khi UBND TP Đà Nẵng cho phép công trình hoạt động trở lại nhằm hoàn thành trước mùa mưa bão sắp đến. Tuy nhiên, trên thực tế, người dân gặp rất nhiều khó khăn khi xin giấy đi đường mã QR để công trình hoạt động trở lại. 

Tin tức - Sự kiện

Cơ hội phát triển

Đà Nẵng phát triển du lịch chất lượng cao

Đà Nẵng phát triển du lịch chất lượng cao

Với nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đặc sắc; cơ sở hạ tầng được đầu tư hiện đại, thuận lợi cả về đường bộ, đường sắt, đường biển lẫn đường hàng không; môi trường du lịch an toàn; và là nơi diễn ra nhiều sự kiện quốc tế, những năm qua, Đà Nẵng đã khẳng định thương hiệu điểm đến hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế. Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua cũng đánh giá Đà Nẵng đã thực hiện hiệu quả 3 đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có thương hiệu và có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Giáo dục - Đào tạo

Viết về Đà nẵng