Giá điện sẽ có tăng, có giảm và bám sát chi phí đầu vào

Theo Bộ Công thương, Quyết định số 24 quy định giá điện được điều chỉnh với thời gian tối thiểu là 6 tháng/lần. Dự thảo mới đề xuất sửa đổi tần suất điều chỉnh giá điện để phù hợp với thực tế và thuận tiện trong triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Văn phòng Bộ Công thương thông tin, thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11-2-2020 của Bộ Chính trị đối với định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 về bảo đảm giá năng lượng minh bạch do thị trường quyết định và thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công thương đã thành lập tổ soạn thảo bao gồm đại diện các bộ, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan để xây dựng dự thảo quyết định thay thế Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Theo Bộ Công thương, Quyết định số 24 quy định giá điện được điều chỉnh với thời gian tối thiểu là 6 tháng/lần. Dự thảo mới đề xuất sửa đổi tần suất điều chỉnh giá điện để phù hợp với thực tế và thuận tiện trong triển khai thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời, bổ sung sự tham gia của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong quá trình xem xét, thẩm định điều chỉnh giá điện và kiểm tra giám sát.

Trên cơ sở kế thừa những nội dung còn phù hợp của Quyết định số 24 và khắc phục những tồn tại, hạn chế, dự thảo mới đưa ra đề xuất điều chỉnh giảm giá điện khi thông số đầu vào biến động làm giá bán lẻ điện bình quân tính toán giảm. 

“Nếu kết quả tính toán giá bán lẻ điện bình quân giảm ở bất kỳ mức nào thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phải điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện bình quân ở mức tương ứng, thời gian thực hiện điều chỉnh giảm giá điện từ ngày 1-10 của năm đó”, dự thảo nêu.

Dự thảo này quy định rõ hồ sơ xây dựng phương án giá điện hàng năm được căn cứ theo báo cáo tài chính, báo cáo chi phí sản xuất kinh doanh điện của EVN được kiểm toán do đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện, kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện của năm trước liền kề năm tính giá do đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện, các thông số đầu vào tính toán giá điện được cập nhật thực tế thực hiện của 6 tháng đầu năm và dự kiến cho 6 tháng còn lại của năm tính giá…

Theo dự thảo này, chu kỳ tính toán và điều chỉnh giá điện được quy định thực hiện 1 lần/năm. Trước ngày 1-8 hàng năm, EVN có trách nhiệm tính toán giá bán lẻ điện bình quân của năm và quy định thời điểm điều chỉnh giá điện cố định vào ngày 1-10 hàng năm. Nhằm đảm bảo giá điện phản ánh kịp thời biến động của các thông số đầu vào tác động tới chi phí sản xuất kinh doanh điện, tránh trường hợp để treo chưa thanh toán các chi phí phát sinh thực tế, dẫn tới trường hợp giá điện tăng đột biến trong một lần điều chỉnh giá, dự thảo đề nghị khi có biến động thông số đầu vào dẫn tới giá điện tính toán tăng từ 1% trở lên thì giá điện sẽ được xem xét điều chỉnh (thay vì mức 3% như quy định hiện hành).

Bộ Công thương cho biết, dự thảo này cần lấy ý kiến của người dân và khách hàng sử dụng điện, đồng thời đã gửi văn bản tới các bộ, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan đề nghị tham gia góp ý. Bộ Công thương sẽ tổng hợp, tiếp thu ý kiến và hoàn thiện dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trong quý 4-2022.

Tin cùng chuyên mục