Một ký là tám lạng!

Chuyện các xe đẩy bán trái cây dọc lề đường lúc này là chuyện thường thấy. Mùa nào thức ấy, vừa hết mùa vải, là đến mận Hà Nội, đào... Giá viết trên bảng đặt trên xe rất hấp dẫn, ở xa nhìn vào thấy 15.000/1kg. Tấp xe vào nếu xớn xác đòi mua 2kg, người bán sẽ tính tiền 60.000 đồng. Trợn mắt, cãi lại thì người bán sẽ chỉ cho bạn xem con số 2 nhỏ xíu viết kế số 1, nghĩa là 10 ngàn nửa ký. Hết cãi!

Đọc nhiều nhất