Sẵn sàng cho thành công của Đại hội

SGGP
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước. Công tác tổ chức phục vụ Đại hội được Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị sớm với yêu cầu cao. 

Ngay từ tháng 10-2018, Ban Chấp hành Trung ương đã thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội, Tiểu ban Điều lệ Đảng đã chuẩn bị các văn kiện trình đại hội rất công phu, bài bản, chu đáo, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện; phát huy tối đa dân chủ, sự chủ động, tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện các dự thảo văn kiện của cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo đó, các văn kiện trình đại hội là sự kết hợp trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Công tác nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng cũng đã được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, sự đoàn kết, thống nhất cao. Công tác nhân sự được tiến hành một cách khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện, hiệu quả theo phương châm làm từng bước, từng việc, từng khâu, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó.
Trên cơ sở kết quả công tác chuẩn bị nhân sự, tại các hội nghị Trung ương lần thứ 13, 14 và 15, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, đã xem xét thận trọng, kỹ lưỡng và thống nhất cao danh sách nhân sự đề cử để trình Đại hội XIII của Đảng xem xét, bầu cử theo quy định. Ban Chấp hành Trung ương khóa XII cũng đã cân nhắc thận trọng, xem xét tổng thể, thực hiện quy trình chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan và thống nhất cao lựa chọn một số người thuộc trường hợp “đặc biệt” cả với nhân sự tái ứng cử và lần đầu tham gia để trình Đại hội XIII của Đảng và Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII xem xét, lựa chọn bầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa XIII.
Quy trình chuẩn bị nhân sự được làm chặt chẽ, kỹ lưỡng nên Hội nghị Trung ương 15 đã thông qua các vấn đề về nhân sự với số phiếu tập trung rất cao. Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 15 ngày 17-1-2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, công việc chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng đã cơ bản được hoàn tất theo đúng mục đích, yêu cầu và kế hoạch đề ra.
Về công tác tổ chức và phục vụ đại hội, trong bối cảnh có dịch Covid-19, dù có một số khó khăn nhưng Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại hội đã xây dựng các phương án phòng ngừa và dự phòng cụ thể, đảm bảo an toàn cao nhất cho đại hội. Chúng ta đã đặt ra yêu cầu rất cao về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho đại biểu dự đại hội, cán bộ, nhân viên phục vụ tổ chức đại hội. Bộ Công an cũng đã tổ chức hàng trăm kế hoạch, phương án và bố trí lực lượng nhiều vòng, nhiều lớp để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Đại hội XIII của Đảng…
Đại hội Đảng lần thứ XIII là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta; có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn.

LÂM NGUYÊN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn