Thông báo Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa IX

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX (mở rộng) tiến hành trong ngày 29-9-2011 thảo luận và quyết định Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ thành phố về công tác vận động nhân dân giai đoạn 2011 - 2015; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2011. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì, phát biểu tổng kết hội nghị.

1.
Về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về công tác vận động nhân dân giai đoạn 2011 - 2015, hội nghị thống nhất đánh giá trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đã triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Chương trình hành động của Thành ủy về công tác vận động nhân dân giai đoạn 2006 - 2010. Đảng bộ và chính quyền thành phố đã tập trung xây dựng, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của các tổ chức Đảng, chính quyền, của cán bộ, đảng viên, công chức. Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp nỗ lực và có chuyển biến tích cực trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức và đa dạng hóa các hình thức tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân thành phố tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng; các tầng lớp nhân dân thành phố đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần quyết định thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Trước yêu cầu của tình hình mới, công tác vận động nhân dân vẫn còn những hạn chế, yếu kém. Nhận thức của một số cấp ủy về tầm quan trọng, nội dung, nhiệm vụ công tác vận động nhân dân chưa sâu sắc, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của một số cấp ủy đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội chưa rõ, thiếu tập trung. Việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào hành động cách mạng chưa sâu rộng, thường xuyên; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở một số nơi còn hình thức, nhiều vấn đề bức xúc của nhân dân chưa được giải quyết kịp thời; hiệu quả hoạt động của một số đoàn thể chính trị - xã hội còn hạn chế, ý thức chấp hành pháp luật trong một bộ phận dân cư còn hạn chế.

Hội nghị thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp công tác vận động nhân dân giai đoạn 2011 - 2015. Trong đó, nhấn mạnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác dân vận gắn với thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 17-CTrHĐ/TU ngày 17-7-2011 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ thành phố và quy chế về công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, xác định công tác dân vận là trách nhiệm của các cấp ủy, của cả hệ thống chính trị, của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng võ trang thành phố, đặc biệt về tăng cường hơn nữa công tác dân vận của chính quyền các cấp thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng, nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua yêu nước của nhân dân thành phố; củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng lực lượng nòng cốt, nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp; đồng thời quán triệt sâu sắc quan điểm tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ, công bằng xã hội, với chăm lo nâng cao đời sống vật chất, văn hóa của nhân dân thành phố.

2. Về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2011, hội nghị thống nhất nhận định: Trong 9 tháng đầu năm 2011, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp (lạm phát tăng cao, khủng hoảng nợ công ở châu Âu, đặc biệt là tình hình biển Đông…) và những khó khăn về kinh tế trong nước đã tác động bất lợi đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng 10% là mức tăng trưởng tích cực; trong đó, dịch vụ tăng 10,5%; công nghiệp - xây dựng tăng 9,6%; nông nghiệp tăng 5,8%; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng 15,9%, thu hút đầu tư nước ngoài, kể cả tăng vốn, tăng 36,68% (2,13 tỷ USD); vai trò nòng cốt của kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể tiếp tục được phát huy trong phát triển sản xuất - kinh doanh, bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu; hoạt động đối ngoại và hợp tác kinh tế được mở rộng; quản lý và phát triển đô thị có chuyển biến tích cực; khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa, y tế, bảo vệ môi trường… có tiến bộ; tốc độ tăng CPI (tăng 14,49%) thấp hơn mức tăng của cả nước (16,63%); thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo, diện bảo trợ xã hội và cán bộ, công chức có hệ số lương thấp, gắn với việc đẩy mạnh phong trào “3 tiết kiệm, 3 tương trợ”, nhất là tiết kiệm điện để bảo đảm đáp ứng đủ điện cho sản xuất - kinh doanh, ổn định giá cho thuê nhà trọ, giá giữ trẻ cho con em công nhân, góp phần ổn định đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, do giá cả diễn biến phức tạp, lãi suất cao, ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất - kinh doanh và cải thiện dân sinh, tốc độ tăng trưởng các ngành dịch vụ, công nghiệp - xây dựng thấp so với cùng kỳ; đầu tư phát triển gặp nhiều khó khăn do chi phí sản xuất tăng, tiến độ thi công và giải ngân của các công trình trọng điểm chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố; tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường tuy đang được nỗ lực khắc phục nhưng vẫn còn hạn chế; an ninh, trật tự ở một số địa bàn còn diễn biến phức tạp, tranh chấp lao động tập thể có chiều hướng gia tăng về quy mô và tính chất phức tạp, an toàn giao thông diễn biến xấu, tai nạn giao thông tăng cả về số vụ, số người chết, số người bị thương; công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm còn bộc lộ nhiều hạn chế; đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là người thu nhập thấp nhiều khó khăn. Hội nghị đã thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề ra trong 3 tháng cuối năm 2011.

Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy phân tích đánh giá, chỉ ra những kết quả, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nghị quyết về kinh tế xã hội năm 2011 trong thời gian qua, đồng thời dự báo những diễn biến phức tạp về kinh tế - xã hội trong thời gian tới, nhấn mạnh yêu cầu các cấp ủy Đảng, các ngành tập trung tổ chức quán triệt và tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về công tác vận động nhân dân giai đoạn 2011 - 2015; sâu sát, nắm chắc diễn biến tình hình đời sống nhân dân, ra sức giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc về việc làm, đời sống, việc học, khám, chữa bệnh; đi lại, trật tự an toàn xã hội; tập trung đẩy mạnh các giải pháp thực hiện 6 chương trình đột phá, chương trình xây dựng nông thôn mới ở các huyện ngoại thành. Trước tình hình kinh tế thế giới, trong nước còn nhiều biến động khó lường, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, thành phố cần tiếp tục ra sức khắc phục các hạn chế, quyết liệt thực hiện các giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội theo Kết luận số 02-KL-TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn quân và đồng bào thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, cách mạng kiên cường, năng động, sáng tạo, đồng tâm hiệp lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, tạo tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ, vững chắc của thành phố những năm tiếp theo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ thành phố.  

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TPHCM KHÓA IX

 

Thông tin liên quan

Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 7: Kiên trì các giải pháp kiềm chế lạm phát 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kỷ niệm vô giá từ những lần gặp Bác

“Ngày tôi được gặp Bác, cũng gương mặt này, ánh mắt này Bác đã trìu mến chia kẹo và dặn dò chúng tôi trong nhiều việc”, bà Lê Thị Bích Trâm (87 tuổi, ngụ quận 5, TPHCM) xúc động khi bắt gặp hình ảnh Bác Hồ qua nhiều giai đoạn tại khu trưng bày không gian văn hóa Hồ Chí Minh - được bố trí ở khu vực tiếp khách hàng của Công ty CP Cấp nước Tân Hòa.

Xây dựng Đảng

Đảng viên trẻ với khát khao cống hiến

Phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các tổ chức Đảng. Việc kết nạp đảng viên từ nguồn học sinh, thanh niên ưu tú đang được các địa phương, cơ quan, đoàn thể, trường học quan tâm. Đây là hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực trong xây dựng, bồi dưỡng, tăng cường đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ cho Đảng.

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

" />