Thủ tướng thành lập 5 tổ công tác kiểm tra, tháo gỡ khó khăn giải ngân đầu tư công

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 235/QĐ-TTg thành lập các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương. Thời gian kiểm tra, đôn đốc từ ngày 10 đến 25 hàng tháng.
Thủ tướng thành lập 5 tổ công tác kiểm tra, tháo gỡ khó khăn giải ngân đầu tư công
Thủ tướng thành lập 5 tổ công tác kiểm tra, tháo gỡ khó khăn giải ngân đầu tư công

Theo đó, thành lập 5 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương (trường hợp bộ, cơ quan Trung ương, địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của cả nước).

Các tổ công tác do các Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Minh Khái; Trần Hồng Hà; Trần Lưu Quang; Bộ trưởng Bộ KH-ĐT; Bộ trưởng Bộ Tài chính làm tổ trưởng.

Thành phần tham gia các tổ công tác gồm lãnh đạo các bộ, cơ quan: KH-ĐT, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, GTVT, NN-PTNT, TN-MT, Công thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và một số cơ quan liên quan. Thành phần cụ thể từng tổ công tác do tổ trưởng quyết định.

Lãnh đạo Bộ KH-ĐT là thường trực các tổ công tác do lãnh đạo Chính phủ làm tổ trưởng, có trách nhiệm giúp tổ trưởng xây dựng báo cáo chung của tổ công tác tại buổi kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra, đề xuất, kiến nghị của tổ công tác sau khi tổ công tác đã thực hiện kiểm tra.

Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và thủ trưởng các cơ quan có trách nhiệm tham gia hoặc cử lãnh đạo bộ, cơ quan tham gia tổ công tác.

Bộ Tài chính có trách nhiệm gửi Bộ KH-ĐT, Văn phòng Chính phủ số liệu giải ngân của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương trước ngày 27 hàng tháng. Bộ, ngành, địa phương báo cáo về tình hình giải ngân cuối mỗi tháng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ KH-ĐT trên cơ sở số liệu giải ngân do Bộ Tài chính cung cấp hàng tháng công khai danh sách các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thuộc đối tượng kiểm tra (có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của cả nước) trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công và cổng thông tin điện tử Bộ KH-ĐT.

Các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương thuộc đối tượng kiểm tra xây dựng báo cáo tình hình giải ngân đến cuối mỗi tháng, gửi Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ trước ngày 5 tháng sau.

Thủ tướng nêu rõ, tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc; phân tích nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư công, nhất là dự án sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài tại các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương; kiến nghị các giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; hướng dẫn thực hiện thống nhất quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định có liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công; đánh giá việc chấp hành quy định về lập, phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023 của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Bên cạnh đó, tổ công tác cũng xem xét trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công tại từng bộ, cơ quan, địa phương, trong đó có trách nhiệm người đứng đầu.

Thủ tướng giao các tổ trưởng tổ công tác lựa chọn trực tiếp kiểm tra tại một số bộ, cơ quan, địa phương thuộc tổ công tác và có hình thức kiểm tra phù hợp với các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương còn lại; xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể, làm việc tìm hiểu kỹ thực trạng, xác định rõ các vướng mắc, điểm nghẽn ở cơ sở, thẩm quyền giải quyết; trên cơ sở đó trực tiếp chỉ đạo giải quyết tháo gỡ các vướng mắc hoặc tổng hợp các vướng mắc vượt thẩm quyền để báo cáo cấp có thẩm quyền, bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả.

Tổ công tác số 1 do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm tổ trưởng sẽ kiểm tra các bộ, ngành, địa phương, trong đó có TPHCM.

Tin cùng chuyên mục