Đã khắc phục hiện tượng “chạy quy hoạch” vào nhân sự chiến lược nhiệm kỳ tới

Chức danh, tiêu chuẩn, tiêu chí cán bộ đã được Bộ Chính trị quy định phải thực hiện nghiêm túc; nơi nào làm không trung thực, không đúng phải xem xét xử lý.

Trao đổi với báo chí trước thềm Hội nghị Trung ương 9 sẽ diễn ra vào tuần tới, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết, việc xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021 - 2026 là một công việc hết sức quan trọng.

Vì vậy, trên cơ sở nghị quyết, quy chế, quy định của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII và kế thừa những kinh nghiệm quý báu, cách làm của các nhiệm kỳ trước và xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, Bộ Chính trị khoá XII đã ban hành Kế hoạch số 11 trong đó có một số nội dung đổi mới căn bản.

Đã khắc phục hiện tượng “chạy quy hoạch” vào nhân sự chiến lược nhiệm kỳ tới ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Thanh Bình trao đổi với báo chí. Ảnh: TH
Theo đó, việc xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược phải được gắn chặt chẽ với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác nhân sự của mỗi nhiệm kỳ đại hội toàn quốc của Đảng.
“Bộ Chính trị xác định cần tập trung lãnh đạo xây dựng quy hoạch cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026 theo phương châm “làm từng bước, làm đến đâu chắc đến đó” với lộ trình cụ thể: Quy hoạch Ban chấp hành Trung ương trình Hội nghị Trung ương 9; sau đó tiến hành quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo kế hoạch”, đồng chí Nguyễn Thanh Bình cho biết.
Việc quy hoạch nhân sự được đổi mới theo quy trình, cách làm trên cơ sở tiếp tục mở rộng dân chủ, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm trực tiếp của các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp trong việc xem xét, phát hiện, giới thiệu nhân sự của địa phương, cơ quan, đơn vị mình vào quy hoạch cấp chiến lược.
Đồng thời bổ sung quy định về cơ cấu, số lượng, đối tượng, quy trình, cách làm theo hướng thống nhất, đồng bộ, tổng thể, liên thông. Quy hoạch lần này cũng được cụ thể hoá về tiêu chuẩn, điều kiện đối với các chức danh; trong đó nêu rõ tiêu chuẩn chung cũng như tiêu chuẩn từng chức danh cụ thể của Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư,… Quy trình phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch ở địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện theo 4 bước. Quy trình rà soát, thẩm tra, phê duyệt quy hoạch ở Trung ương thực hiện theo 5 bước.
Đề cập đến việc xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự quy hoạch, đồng chí Nguyễn Thanh Bình cho rằng, phải coi trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị,  phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, sự gương mẫu của bản thân và gia đình, năng lực công tác gắn với kết quả công tác, sản phẩm cụ thể ở lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, có hoài bão, khát vọng đổi mới, vì sự phát triển đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.
Bên cạnh đó đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan tham mưu trong công tác phối hợp để nâng cao chất lượng thẩm tra nhân sự quy hoạch. Giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ trong xem xét, quyết định nhân sự quy hoạch, không vì số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn.
Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Thanh Bình cho biết, sẽ có cơ chế kiểm tra, kiểm soát, không để lọt những người có một trong các hạn chế, khuyết điểm vào quy hoạch cấp chiến lược.
Các hạn chế, khuyết điểm cụ thể gồm: suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá; cơ hội chính trị, xu nịnh, “chạy chức”, “chạy quyền”; tham vọng cá nhân, không trong sáng; bản thân và gia đình không gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước,...
Chức danh, tiêu chuẩn, tiêu chí cán bộ đã được Bộ Chính trị quy định phải thực hiện nghiêm túc; nơi nào làm không trung thực, không đúng phải xem xét xử lý.
“Đến thời điểm hiện nay, về cơ bản các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm Kế hoạch 11 của Bộ Chính trị, tạo không khí phấn khởi, trách nhiệm, đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị. Nhìn chung kết quả giới thiệu nhân sự cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra, bước đầu góp phần khắc phục hiện tượng chạy quy hoạch hoặc vận động, xin phiếu giới thiệu thông qua quen biết...”, đồng chí Nguyễn Thanh Bình cho biết.

Tin cùng chuyên mục