Đàn khỉ sống thân thiện với con người dưới chân núi Kỳ Vân

Đàn khỉ sống thân thiện với con người dưới chân núi Kỳ Vân

Đàn khỉ sống thân thiện với con người dưới chân núi Kỳ Vân ảnh 1
Đàn khỉ sống thân thiện với con người dưới chân núi Kỳ Vân ảnh 2
Đàn khỉ sống thân thiện với con người dưới chân núi Kỳ Vân ảnh 3
Đàn khỉ sống thân thiện với con người dưới chân núi Kỳ Vân ảnh 4
Đàn khỉ sống thân thiện với con người dưới chân núi Kỳ Vân ảnh 5
Đàn khỉ sống thân thiện với con người dưới chân núi Kỳ Vân ảnh 6
Đàn khỉ sống thân thiện với con người dưới chân núi Kỳ Vân ảnh 7
Đàn khỉ sống thân thiện với con người dưới chân núi Kỳ Vân ảnh 8
Đàn khỉ sống thân thiện với con người dưới chân núi Kỳ Vân ảnh 9
Đàn khỉ sống thân thiện với con người dưới chân núi Kỳ Vân ảnh 10
Đàn khỉ sống thân thiện với con người dưới chân núi Kỳ Vân ảnh 11
Đàn khỉ sống thân thiện với con người dưới chân núi Kỳ Vân ảnh 12
Đàn khỉ sống thân thiện với con người dưới chân núi Kỳ Vân ảnh 13
Đàn khỉ sống thân thiện với con người dưới chân núi Kỳ Vân ảnh 14
Đàn khỉ sống thân thiện với con người dưới chân núi Kỳ Vân ảnh 15
Đàn khỉ sống thân thiện với con người dưới chân núi Kỳ Vân ảnh 16
Đàn khỉ sống thân thiện với con người dưới chân núi Kỳ Vân ảnh 17

VŨ PHONG - Đồ họa: HỮU VI

Các tin, bài viết khác